Objectius

El projecte es centra en treballar per l’autoconeixement i l’autoestima, en el desenvolupament de capacitat creativa, d’observació i exploració, promoure la iniciativa i l’esperit emprenedor, treballar la presa de decisions, aprofundir les capacitats de tractament de la informació, el coneixement dels processos a l’empresa, i l’aplicació de les tecnologies de la informació.

Es tracte d’aplicar el concepte d’aprenentatge basat en problemes (ABP) per adquirir les competències bàsiques centrades en la competència emprenedora, alhora que es treballen la resta de competències: comunicativa, lingüística, matemàtica, tractament de la informació i competència digital, competència en el coneixement i la interacció amb el món físic, competència social i ciutadana

L’aprenentatge es centra en:

  • Aprendre a ser i actuar de manera autònoma
  • Aprendre a pensar i comunicar
  • Aprendre a descobrir i tenir iniciativa
  • Aprendre a conviure i habitar el món

Amb el suport de