4ABTO (M)

Fitxa de la cooperativa

Centre: INS Abat Oliba
Nivell Educatiu: 4t ESO
Curs: Curs 2023/24


Presentació

La cooperativa de serveis 4ABTO (M) de l'institut Abat Oliba de Ripoll, està formada per 20 alumnes de 4t ESO que cursen l'optativa d'Economia. Les activitats que realitza es poden dividir en tres blocs:

- Comercialització de productes de denominació Ripollès com embotits, formatges, mel i galetes.

- Elaboració de bosses amb el nostre anagrama o altres composicions que serveixen per a subministrar lots de productes Ripollès a la direcció del centre i que aquesta utilitza com a detall a lliurar a convidats ponents que venen a fer xerrades desinteressades a l'alumnat.

- Servei de cantina dels divendres que ofereix entrepans, paninis, fruita i begudes a l'hora del pati a tots els alumnes i professors prèvia reserva.


Galeria d'Imatges

En aquests moments no hi ha imatges a mostrar

Estatut

ESTATUTS DE LA COOPERATIVA DE TREBALL ASSOCIAT 4ABTO (M)CAPÍTOL I. BASES DE LA SOCIETAT    


Article 1. Denominació


Amb la denominació de 4 ABTO (M)


Societat Cooperativa Catalana Limitada es constitueix una societat cooperativa de treball associat, subjecta als principis i disposicions de la Llei de cooperatives de Catalunya.Article 2. Objecte i activitats


L'objecte d'aquesta societat cooperativa és produir i vendre els nostres productes de la comarca als nostres clients, amb l’objectiu d’ajudar econòmicament a l’hospital de nens de Sant Joan de Déu i col·laborar en el viatge de final de curs de 4t d’ESO.

Les activitats que fem són: vendre esmorzars a alumnes del centre Abat Oliba, durant el curs prepararem lots per tothom que ve a l’institut a realitzar xerrades durant el curs i a final de curs anar a Girona a vendre productes del Ripollès.

També fem preparatius d’aniversari als professors que el celebren al centre.

 

Totes les persones sòcies treballadores han d'aplicar el seu treball a aquest objecte, segons les seves condicions d'aptitud i capacitació professional.Article 3. Durada


La durada serà del Setembre fins al Juny, que correspon al curs escolar, l’any 2023-2024.Article 4. Domicili social i àmbit territorial


El domicili social de la cooperativa s'estableix a Ctra /Barcelona, 57, Ripoll, 17500.

i es pot traslladar a un altre lloc dins el mateix terme municipal per acord del Consell Rector; el canvi de domicili fora d'aquest cas exigeix l'acord de l'Assemblea General que modifiqui aquest precepte estatutari.


La cooperativa desenvolupa principalment la seva activitat cooperativitzada a Catalunya.CAPÍTOL II. DE LES PERSONES SÒCIES    
Article 5. Persones sòcies treballadores


Les persones sòcies de la cooperativa són els alumnes de 4t ESO que fan  l’optativa d'economia amb en Marçal Vila de professor.Article 6. Requisits per a l'admissió


Per a l'admissió d'una persona a la cooperativa han d’assolir aquestes parts:


 1. Estar matriculat al centre i concretament a l’optativa que es fa d’economia a 4t ESO.


 1. Pagar els 10 euros d’aportació inicial.


        c) Tenir ganes i voluntat de col·laborar/ participar en totes les tasques

            relacionades pel bon funcionament de la cooperativa.


        

Article 7. Obligacions de les persones sòcies


Les persones sòcies estan obligades a:


 1. Ajudar a la cantina i a tirar la cooperativa endavant.


 1. Assistir a les classes d’economia que es fan al centre.


         c)       Respectar les normes que la cooperativa ha establert i les normes 

                   del centre.


        d)      Mostrar interès, participació, disciplina i fidelitat cap als      companys de la cooperativa.
Article 8. Drets de les persones sòcies


Les persones sòcies tenen dret a:


a) Rebre el repartiment equitatiu dels beneficis a final de curs


b) Elegir i ser elegits per als càrrecs dels òrgans de la societat.


c) Participar, amb veu i vot.


d) Rebre informació sobre les qüestions que afecten els seus interessos econòmics.
Article 9. Baixa dels socis i sòcies

 

Qualsevol soci es pot donar de baixa voluntàriament fent-ne la notificació per escrit i en cas que algú es donés de baixa del centre, se li retornarien els 10 euros inicials.Article 10. Baixa justificada i baixa obligatòria


 1. La baixa es considerarà, en tot cas, justificada en els següents supòsits:

 • Malaltia

 • Robatori

 • Trencament

 

Article 11. Dret de reemborsament


En cas de baixa d'un soci o sòcia, aquesta persona tindrà dret al reemborsament de les seves aportacions, voluntàries i obligatòries, al capital social, així com al retorn cooperatiu que li correspongui en funció de la seva activitat cooperativitzada.


Sobre la base dels resultats de l'exercici econòmic en què es produeixi la baixa i de la imputació de resultats que li sigui atribuïble, es procedirà en el termini d’una setmana, a comptar des de l'aprovació dels comptes anuals corresponents a l'exercici esmentat, a fixar l'import definitiu del


4El soci, llevat del supòsit de baixa obligatòria, ha de complir el termini de preavís que poden fixar els estatuts socials, que no pot ser en cap cas superior a sis mesos.

reemborsament de les seves aportacions al capital social. El Consell Rector pot fixar provisionalment aquest import abans de l'aprovació dels comptes i, si escau, pot autoritzar algun reemborsament a compte del definitiu.


De l'import resultant es poden deduir: les quantitats que la persona sòcia degui a la cooperativa per qualsevol concepte; fins a un 20% per baixa no justificada o un 30% en cas d’expulsió; les responsabilitats que puguin ser-li imputades i quantificades, sense perjudici de la responsabilitat patrimonial que preveu l'article 41.3 i 41.4 de la Llei de cooperatives de Catalunya; les pèrdues no compensades d'exercicis anteriors, i les previsions de pèrdues de l'exercici en curs a regularitzar un cop tancat aquest exercici.

El pagament de les bestretes meritades i, si escau, dels retorns acordats s'ha d'efectuar immediatament, excepte que hi hagi un pacte contrari, però el pagament de les aportacions socials s'ha de fer en el termini que es fixi de mutu acord o, si no és així, en el que assenyali el Consell Rector, que no pot ser mai superior a 5 anys a partir de la data de la baixa. La persona sòcia té dret a percebre l'interès legal del diner incrementat de dos punts.Article 12. Faltes dels socis i sòcies


Les faltes comeses pels socis i sòcies, segons la seva importància, transcendència i intencionalitat, es classifiquen en; lleus, greus i molt greu segons el que indiqui l’estatut. Article 13. Faltes molt greus


Són faltes molt greus:


 1. L’ús del patrimoni social per part d’un soci per a negocis particulars.

Com per exemple agafar diners de la caixa o material de la cooperativa (robar).


 1. L’incompliment d’obligacions socials, de preceptes estatutaris o el fet de realitzar una activitat o deixar de fer-la que suposin un perjudici econòmic o social de caràcter molt greu.


 1. La realització d’actuacions nocives per a la cooperativa.


 1. Les absències injustificades de forma reiterada d’un membre del Consell Rector a les reunions degudament convocades.


 1. L’incompliment reiterat de les obligacions econòmiques.


 1. La indisciplina greu en la prestació laboral o professional.


 1. La falsificació de documents, firmes, segells o anàlegs.

 2. La reiteració de faltes greus per les quals el soci o sòcia hagués estat sancionat en els tres anys anteriors.Article 14. Faltes greus


Són faltes greus:


 1. La no assistència injustificada a les assemblees generals degudament convocades, quan es produeixi, com a mínim, en la meitat de les celebrades en dos exercicis econòmics seguits.


 1. La no acceptació o dimissió sense causa justificada a judici del Consell Rector o de l’Assemblea General, si escau, dels càrrecs o funcions per als quals el soci/sòcia hagués estat escollit.


 1. La violació de secrets sobre assumptes interns de la cooperativa susceptible de produir-li un perjudici.


 1. L’incompliment de les obligacions econòmiques relatives al pagament de quotes periòdiques o d’aportacions a capital.aoee


 1. L’incompliment de preceptes estatutaris o el fet de realitzar una activitat o deixar de fer-la que suposin, per a la cooperativa, un perjudici econòmic o social de caràcter greu.


 1. La reiteració de faltes lleus per les quals el soci hagués estat sancionat en els tres anys anteriors.Article 15. Faltes lleus


Són faltes lleus:


 1. La primera falta d’assistència no justificada a les sessions de l’Assemblea General convocades en deguda forma.


 1. La manca de consideració o de respecte amb un altre soci o sòcia sense motiu.


 1. La manca d’avís a la cooperativa del canvi de domicili dins del mes següent d’haver-se produït el canvi.


 1. L’incompliment dels acords presos vàlidament pels òrgans competents.Article 16. Sancions 1. Les faltes greus es sancionen amb la suspensió del dret a exercir càrrecs en els òrgans socials durant un any o amb el descompte en les bestretes laborals de 15 dies com a màxim. 1. Les faltes lleus es sancionen amb una amonestació verbal o per escrit per part del professor.Article 17. Procediment sancionador


Correspon al Consell Rector la potestat sancionadora, amb la instrucció prèvia de l'expedient sancionador corresponent i amb l'audiència de l'interessat.


Contra les sancions per faltes lleus, greus o molt greus es pot interposar recurs davant l'Assemblea General en el termini d'1 mes a comptar des de la notificació de la sanció.


En qualsevol cas, l'acord de sanció o, si escau, la ratificació d'aquest acord per l'Assemblea General poden ser impugnats en el termini d'1 mes, a comptar des de la notificació, d'acord amb el tràmit processal d'impugnació d'acords socials establert a l'article 52 de la Llei de cooperatives de Catalunya.


En els casos d'expulsió cal aplicar el que preveu l'article 36 de la Llei de cooperatives de Catalunya.CAPÍTOL III. RÈGIM ECONÒMICArticle 18. Capital social mínim


El capital social està constituït per les aportacions dels socis i/o sòcies, obligatòries i voluntàries, que s'han d'acreditar mitjançant un excel que han de reflectir amb claredat les aportacions, les actualitzacions, els interessos i els excedents que s'acordi capitalitzar.


5D’acord amb l’article 70.6 de la Llei de cooperatives les aportacions s’han d’acreditar mitjançant títols o llibretes de participació nominatius o per altres mitjans previstos als Estatuts.

L'aportació mínima per adquirir la condició de soci o sòcia ha de ser de 10 euros6, la qual s'ha de desemborsar de la manera que estableixen els articles 70 i 71 de la Llei de cooperatives de Catalunya.


El capital social mínim es fixa en 10 euros7Article 19. Transmissió de les aportacions


Les aportacions o títols dels socis/sòcies solament es podran transmetre, d'acord amb l'article 75 de la Llei de Cooperatives de Catalunya:

 1. Entre persones sòcies, no s’admeten transmissions de les aportacions.


 1. Per successió mortis causa.Article 20. Aplicació dels excedents


El 50% del excedents de la cooperativa a final de curs aniran destinats a l’hospital Sant Joan de Déu. 


L’altre 50% es donarà individualment a cada soci perquè es pugui finançar el viatge de final de curs.


Contactar

Nom i cognoms*:

E-mail*:

Telèfon:

Comentari*:

Condicions:
Acceptació Llei Protecció Dades*Els camps marcats amb * són obligatoris

Amb el suport de