Cooperativa 4ABTO E

Fitxa de la cooperativa

Centre: INS Abat Oliba
Nivell Educatiu: 4t ESO
Curs: Curs 2023/24


Presentació

La cooperativa de serveis 4ABTO E de l'institut Abat Oliba de Ripoll, està formada per 21 alumnes de 4t ESO que cursen l'optativa d'Economia. Les activitats que realitza es poden dividir en tres blocs:

- Comercialització de productes de denominació Ripollès com embotits, formatges, mel i galetes.

- Elaboració de bosses amb el nostre anagrama o altres composicions que serveixen per a subministrar lots de productes Ripollès a la direcció del centre i que aquesta utilitza com a detall a lliurar a convidats ponents que venen a fer xerrades desinteressades a l'alumnat.

- Servei de cantina dels dimecres que ofereix entrepans, paninis, fruita i begudes a l'hora del pati a tots els alumnes i professors prèvia reserva.


Catàleg Productes

Catàleg COOPERATIVA 4ABTO


Galeria d'Imatges


Estatut

ESTATUTS COOPERATIVA 4ABTO (2023-2024)

CAPÍTOL I. BASES DE LA SOCIETAT

Article 1. Denominació Amb la denominació de cooperatives 4ABTO , Societat Cooperativa Catalana Limitada es constitueix una societat cooperativa de treball associat, subjecta als principis i disposicions de la Llei de cooperatives de Catalunya.

Article 2. Objecte i activitats: L'objecte d'aquesta societat cooperativa és venda de productes locals ( embotits, galetes, mel... ), servei d’esmorzars a la cantina de l’institut, elaboracions i venda de productes artesanals. Tots els socis treballadors han d'aplicar el seu treball a aquest objecte, segons les seves condicions d'aptitud i capacitació professional.

Article 3. Durada: La societat es constitueix per temps limitat. La seva durada és d’un curs escolar ( 23/24 ).

Article 4. Domicili social i àmbit territorial: El domicili social de la cooperativa s'estableix a la Carretera de Barcelona, 57 de Ripoll ( 17500 ).

CAPÍTOL II. DE LES PERSONES SÒCIES

Article 5. Persones sòcies treballadores: Poden ser persones sòcies treballadores totes les persones que puguin prestar el seu treball per realitzar l'objecte i les activitats especificats a l'article 2 d'aquests estatuts, i en les condicions especificades a l'article 24 d'aquests estatuts.

Article 6. Requisits per a l'admissió: Per a l'admissió d'una persona com a soci treballador cal que es compleixin els requisits següents:

 1. Ajustar-se a l'assenyalat a l'article 5 d'aquests estatuts.
 1. Tenir capacitat d'obrar d'acord amb el que preceptua el Codi civil.
 1. Subscriure l'aportació econòmica obligatòria i fer-la efectiva d'acord amb els articles 70 i 71 de la Llei de cooperatives de Catalunya.

Article 7. Obligacions dels socis: Els socis estan obligats a:

 1. Fer el desemborsament de l'aportació compromesa i complir les obligacions econòmiques que els correspongui.
 1. Assistir a les reunions de les assemblees generals i d'altres òrgans pels quals siguin convocats.
 1. Acceptar els càrrecs socials llevat de causa justificada apreciada per l'Assemblea General.
 1. Complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern.
 1. Realitzar les activitats de treball que constitueixen l'objecte de la cooperativa, en les condicions que estableix l'article 24 d'aquests estatuts, i dur a terme l’activitat cooperativitzada mínima que hagi assignat o reconegut a cadascú el Consell Rector.
 1. No dedicar-se a activitats de competència amb les de la cooperativa ni col·laborar amb qui les dugui a terme, llevat que siguin expressament autoritzades pel Consell Rector.
 1. Participar en les activitats de formació i intercooperació.
 1. Guardar secret sobre els assumptes i dades de la cooperativa, la divulgació dels quals pugui perjudicar els interessos socials.
 1. Complir els altres deures que resultin de preceptes legals i d'aquests estatuts.

Article 8. Drets dels socis Els socis tenen dret a:

 1. Realitzar una prestació de treball a la cooperativa i cobrar-ne les quantitats a compte o bestretes, sense cap discriminació.
 1. Elegir i ser elegits per als càrrecs dels òrgans de la societat. 
 1. Participar, amb veu i vot, en la presa d'acords a l'Assemblea General i a la resta d'òrgans dels quals formin part.
 1. Rebre informació sobre les qüestions que afecten els seus interessos econòmics i socials en els termes que estableix l'article 39 de la Llei de cooperatives de Catalunya, que regula el dret d'informació.
 2. Participar en els excedents, si n'hi ha, d'acord amb el que estableixen aquests estatuts. 
 3. Percebre el reemborsament de l'aportació actualitzada en cas de baixa, liquidació o separació per fusió, escissió o transformació de la cooperativa. 
 4. Tot allò que resulti de les normes legals i estatutàries, i dels altres acords vàlidament adoptats pels òrgans de la cooperativa.

Article 9. La responsabilitat dels socis pels deutes socials: La responsabilitat patrimonial dels socis per les obligacions socials es limita a les aportacions al capital social subscrites, tant si estan desemborsades com si no. El soci que es doni de baixa de la cooperativa, una vegada fixat l’import de les aportacions que s’ha de reemborsar, continua sent responsable davant la cooperativa, durant 5 anys, de les obligacions contretes per la cooperativa abans de la data de la pèrdua de la condició de soci i fins l’import de les aportacions que se li han de reemborsar.

Article 10. Baixa dels socis Qualsevol soci es pot donar de baixa voluntàriament fent-ne la notificació per escrit al Consell Rector amb 15 mesos d'antelació.

Article 11. Baixa justificada i baixa obligatòria.

 1. Les decisions del Consell Rector sobre la qualificació i els efectes de la baixa del soci poden ser recorregudes, d'acord amb l'article 34.2 de la Llei de cooperatives de Catalunya, per aquest soci davant l'Assemblea General dins del mes següent a la seva notificació; les divergències sobre la decisió de l'Assemblea es poden adreçar a la jurisdicció competent, amb la conciliació prèvia davant el Consell Superior de la Cooperació.
 2. El Consell Rector ha de donar de baixa obligatòriament els socis que deixin de complir els requisits objectius establerts per aquests estatuts o exigits per la Llei per mantenir-ne la condició, per formar part de la cooperativa. 

Article 12. Dret de reemborsament: En tots els casos de baixa d'un soci, aquest soci tindrà dret al reemborsament de les seves aportacions, voluntàries i obligatòries, al capital social, així com al retorn cooperatiu que li correspongui en funció de la seva activitat cooperativitzada i, si escau, la part individualitzada del Fons de reserva voluntari. Sobre la base dels resultats de l'exercici econòmic en què es produeixi la baixa i de la imputació de resultats que li sigui atribuïble, es procedirà en el termini d'1 mes, a comptar des de l'aprovació dels comptes anuals corresponents a l'exercici esmentat, a fixar l'import definitiu del reemborsament de les seves aportacions al capital social. El Consell Rector pot fixar provisionalment aquest import abans de l'aprovació dels comptes i, si escau, pot autoritzar algun reemborsament a compte del definitiu. De l'import resultant es pot deduir: les quantitats que la persona sòcia degui a la cooperativa per qualsevol concepte; les responsabilitats que puguin ser-li imputades i quantificades, sense perjudici de la responsabilitat patrimonial que preveu l'article 41.4 de la Llei de cooperatives de Catalunya; les pèrdues no compensades d'exercicis anteriors, i les previsions de pèrdues de l'exercici en curs a regularitzar un cop tancat aquest exercici. D’altra banda, sobre l’import liquidat de les aportacions obligatòries, el Consell Rector aplicarà una deducció de 0% , en el cas de baixa injustificada i una deducció de 100% en el cas d’expulsió de la persona sòcia.

Article 13. Faltes dels socis Les faltes comeses pels socis, segons la seva importància, transcendència i intencionalitat, es classifiquen en lleus, greus i molt greus.

Article 14. Faltes molt greus Són faltes molt greus: Robatori i faltar al respecte a companys i professors.

Article 15. Faltes greus Són faltes greus: no fer la feina encomanada i no tenir la cura higiènica requerida.

Article 16. Faltes lleus (23) Són faltes lleus: distreure’s durant la feina.

Article 17. Sancions Les faltes molt greus es sancionen amb expulsió de la cooperativa. Les faltes greus se sancionen amb 3 dies de neteja total de la cantina. Les faltes lleus es sancionen amb 1 dia de neteja total de la cantina.

Article 18. Procediment sancionador Correspon al Consell Rector la potestat sancionadora, amb la instrucció prèvia de l'expedient sancionador corresponent d’acord amb el que estableix l’article 36 de la Llei de cooperatives catalana i amb l'audiència de l'interessat pel termini de 7 dies. Contra les sancions per faltes lleus, greus o molt greus es pot interposar recurs davant l'Assemblea General en el termini d'15 dies a comptar des de la notificació de la sanció. En qualsevol cas, l'acord de sanció o, si escau, la ratificació d'aquest acord per l'Assemblea General poden ser impugnats en el termini d'15 dies, a comptar des de la notificació, d'acord amb el tràmit processal d'impugnació d'acords socials establert a l'article 52 de la Llei de cooperatives de Catalunya. En els casos d'expulsió cal aplicar el que preveu l'article 36.2 de la Llei de cooperatives de Catalunya.

CAPÍTOL III. RÈGIM ECONÒMIC

Article 19. Capital social mínim El capital social està constituït per les aportacions dels socis, obligatòries i voluntàries, que s'han d'acreditar mitjançant títols nominatius. Aquests títols han de reflectir amb claredat les aportacions, les actualitzacions, els interessos i els excedents que s'acordi capitalitzar. Els títols han de tenir un valor de 10 euros cadascun. L'aportació mínima per adquirir la condició de soci ha de ser de 10 euros, la qual s'ha de desemborsar de la manera que estableixen els articles 70 i 71 de la Llei de cooperatives de Catalunya. El capital social mínim es fixa en 220 euros.

Article 20. Transmissió de les aportacions Les aportacions o títols dels socis solament es podran transmetre, d'acord amb l'article 75 de la Llei de Cooperatives de Catalunya: a) Entre persones sòcies, per actes inter vivos (32). b) Per successió mortis causa.

Article 21. Aplicació dels excedents: Els excedents comptabilitzats del resultat cooperatiu després de deduir-ne, si s’escau, l'impost de societats, s'han de destinar al retorn cooperatiu dels socis.

Quan la cooperativa tingui pèrdues per compensar, aquest resultat s'ha d'aplicar, en primer lloc, a compensar-les, i s'ha de respectar igualment, en tot cas, el que estableix l'article 82.2.a de la Llei de cooperatives catalana.

El retorn cooperatiu s'ha d'acreditar a cada soci a parts iguals excepte en el cas de que existeixi algun soci sancionat.

 

CAPÍTOL IV. ORGANITZACIÓ FUNCIONAL INTERNA

Article 24. Organització funcional interna Els criteris bàsics del règim de la prestació del treball són:

-       Cantina: s’organitza segon els següent esquema i a triar pels socis setmanalment:

ENTREPANS i NETEJA

PANINIS i NETEJA

3/4 persones

5/6 personesHORA PATI

CAFETERA:
 Fer els cafès, infusions…
 
 
Netejar cafetera
 
 Llençar escombraries si cal

2 persones

SERVIR
 Recollir tiquets i servir
 
 Netejar taulell
 
 Netejar terra darrera taulell

2 persones

TIQUETS
 Vendre tiquets
 
 Quadrar comptes

3 persones

CONTROL i NETEJA
 Indicar cap a on ha d’anar la gent
 
 Vigilar que no s’agrupin davant taulell
 
 Netejar taules sala
 
 Escombrar sala

2 persones

-    Resta de tasques: Elaboració de bosses, gestió de documents, confecció catàleg, pàgina web, gestió web emprengi, comunicació… s’aniran assignant les tasques de manera alternativa.

 

 

 

 

CAPÍTOL V. GOVERN, GESTIÓ I REPRESENTACIÓ DE LA COOPERATIVA

Article 25. Assemblea General. Convocatòria de l'assemblea general ordinària i extraordinària L'assemblea general, ordinària o extraordinària, ha de ser convocada pel Consell Rector mitjançant un anunci en el domicili social i, a més, mitjançant un escrit del Consell Rector a cada un dels socis. La convocatòria, tant la que s'anunciï al domicili social com la notificada a cadascun dels socis, ha d'expressar amb claredat els punts següents: ordre del dia, lloc, dia i hora de la reunió tant en primera com en segona convocatòria.

El Consell Rector pot convocar una assemblea general extraordinària sempre que ho consideri convenient per als interessos de la cooperativa.

Article 26. Del vot per representant a l'Assemblea General: Cada soci té dret a un vot a l'Assemblea General.

Article 27. Adopció d'acords L'Assemblea General adopta els acords per majoria simple dels vots socials presents i representats. L'Assemblea General adopta els acords amb el vot favorable de les 2/3 parts dels vots socials assistents en els casos següents. a) Fusió, escissió, dissolució i transformació de la societat cooperativa. b) Exigència de noves aportacions obligatòries al capital social. c) Qualsevol acord que impliqui una modificació dels estatuts socials. d) Aprovació del Reglament de règim intern relatiu al règim de treball dels socis treballadors.

L'acció de responsabilitat contra els membres del Consell Rector i la revocació d'algun càrrec social requereixen votació secreta i la majoria favorable de la meitat més un dels vots dels assistents, si constava a l'ordre del dia de la convocatòria, o la majoria de la meitat més un dels vots socials, si no hi constava. Els assumptes a tractar en l'assemblea no podran ser altres que els fixats prèviament a l'ordre del dia. Se n'exceptuen les qüestions següents: 1. Convocatòria d'una nova assemblea general. 2. Realització de la censura de comptes per part de membres de la cooperativa o d'una persona externa. 3. Exercici de l'acció de responsabilitat contra els membres del Consell Rector o la revocació d'algun càrrec social. Quant a la ratificació de les sancions que hagin estat objecte de recurs, s'ha d'aplicar el que s'estableix a l'article 47.4 de la Llei de cooperatives catalana.

Article 28. El Consell Rector El Consell Rector és l'òrgan de representació i govern de la societat; és competent per establir les directrius generals d'actuació, amb subordinació a la política fixada per l'Assemblea General. En tot cas, corresponen al consell rector i no són delegables les següents facultats: a) Fixar les directrius generals d'actuació en la gestió de la cooperativa, amb subjecció a la política general establerta per l'assemblea general. b) Controlar permanentment i directament la gestió empresarial que ha estat delegada. c) Presentar a l'assemblea general la memòria explicativa de la gestió, la rendició de comptes i la proposta d'aplicació de resultats. d) Nomenar i destituir la persona que ocupa la direcció o la gerència. f) Distribuir els càrrecs del consell rector.

El president de la cooperativa té atribuïda, en nom del Consell Rector, la representació de la societat cooperativa i la presidència dels seus òrgans.

Article 29. Composició del Consell Rector El Consell Rector es compon de president/a, secretari/a i dos tresorers, elegits tots ells entre els socis de la cooperativa en votació secreta per l'Assemblea General. Els càrrecs són els següents.

Article 30. Durada, renovació, obligatorietat i gratuïtat del càrrec de membre del Consell Rector El càrrec de membre del Consell Rector té una durada d’un curs escolar. L'exercici del càrrec de membre del Consell Rector és obligatori pels socis, llevat d'una causa justa, i, no dóna dret a retribució. No obstant això, les despeses i els perjudicis que ocasioni l'exercici d'aquest càrrec han de ser compensats per la cooperativa.

 

Article 31. Funcionament del Consell Rector El Consell Rector s'ha de reunir amb caràcter ordinari, com a mínim, un cop cada mes. Les deliberacions del Consell Rector només són vàlides si assisteixen a la reunió més de la meitat dels seus components.

CAPÍTOL VI. DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ

Article 32. Dissolució i liquidació: La cooperativa es dissoldrà finalitzat l’objecte social, és a dir, a finals del curs 2022-2023.


Contactar

Nom i cognoms*:

E-mail*:

Telèfon:

Comentari*:

Condicions:
Acceptació Llei Protecció Dades*Els camps marcats amb * són obligatoris

Amb el suport de