Atena llibreria

Fitxa de la cooperativa

Centre: INS Illa de Rodes
Nivell Educatiu: 4t ESO
Curs: Curs 2023/24


Presentació

Hola a tots i totes, 

Som uns alumnes de 4t d'ESO que volem aprendre com funciona una cooperativa en l'àmbit d'una llibreria. Ens hem dividit en diferents departaments: compres, vendes, màrqueting i coordinació. En el departament de coordinació es troba el nostre Consell Rector que està format pel President, la Secretària i el Tresorer. 

La finalitat final de la nostra cooperativa és aconseguir beneficis per finançar el nostre viatge de final de curs a Astúries i també per fer una aportació a una entitat social de Roses.

Us esperem!!


Cooperativa Atena llibreria
Catàleg Productes

Catàleg material escolar


Galeria d'Imatges


Estatut

ESTATUTS DE LA COOPERATIVA D’ALUMNES 

 

-CAPÍTOL I.- NOM, OBJECTE, DURACIÓ I DOMICILI.

 

Article 1.  

La Cooperativa ATENA LLIBRERIA SCCL estarà inscrita en el Registre de Cooperatives d’Alumnes corresponent i es regularà pels presents Estatuts.

 

Article 2.

La societat cooperativista té com a objectiu vendre productes de material escolar. 

 

Article 3.

El domicili principal de la Cooperativa es troba a INS ILLA DE RODES, a la ctra. de les Arenes, 57, 17480 Roses. 

Desenvoluparà la seva activitat en l’àmbit territorial del propi institut.

 

Article 4.

La societat cooperativista està constituïda per un grup classe de 4t d’ESO de la matèria d’Economia. 

 

Article 5.

Els objectius de la Cooperativa escolar són els següents:

  • Fomentar activitats que portin incorporats els valors cooperatius.
  • Promoure la participació dels alumnes i el seu protagonisme en la gestió de les activitats del centre.
  • Promoure la creativitat dels alumnes i els valors d’emprenedoria.
  • Promoure relacions amb altres cooperatives formades per alumnes.

 

 

 

 

 

  

CAPÍTOL II.- SOCIS, ALTES I BAIXES, FALTES I SANCIONS.

 

Article 6.

Els alumnes dels diferents cursos poden optar a fer una cooperativa. Un cop constituïda la cooperativa, passaran a ser socis de la mateixa.

 

Article 7.

Poden ser socis de la Cooperativa tots els alumnes del centre que cursin 4t d’ESO en l'Educació Secundària, sempre que no hi hagi una oposició dels pares o tutors legals dels menors.

 

A la Cooperativa hi haurà dos tipus de socis: 

  1. Socis participants, que seran tots els alumnes d’aquestes dues etapes educatives que tenen dret de participar a la cooperativa i ésser escollits membres dels òrgans socials.
  2. Socis col·laboradors, que seran ex-alumnes del centre o de cooperatives del centre, que podran assistir a les Assemblees amb dret de veu però sense dret de vot.

 

Article 8.

Per ingressar en la Cooperativa caldrà fer la sol·licitud al departament d’economia, acompanyada de l’aportació obligatòria.

 

Article 9.

Els socis de la Cooperativa hauran d’abandonar aquesta aportació als socis, un cop hagin finalitzat els seus estudis i marxin del centre educatiu, o bé quan la cooperativa cessi la seva activitat

 

Article 10.

El soci es pot donar de baixa voluntàriament en la cooperativa en qualsevol moment mitjançant un previ avís per escrit al Consell Rector. Aquesta baixa permetrà al soci que se li retorni l’aportació obligatòria.

 

 

 

 

 

 

Article 11.

Tots els socis de la Cooperativa podran realitzar aportacions de treball i econòmiques voluntàries, que serviran per realitzar les diferents activitats que organitzi la cooperativa, i que se’ls retornaran un cop causin baixa de la cooperativa.

 

Article 12.

Els socis estan obligats a complir els següents deures:

  • Acceptar els càrrecs pels quals han estat escollits.
  • Assistir a totes les reunions a les quals  siguin convocats i proposar als òrgans de govern tots els canvis que trobin convenients per beneficiar l’interès social.
  • Participar en les activitats de formació.
  • Proposar al Consell Rector els canvis que trobin convenients per tal de beneficiar l’interès social.

 

Article 13.

Els socis tenen uns drets:

  • Ser escollits pels càrrecs dels òrgans socials.
  • Formular idees i participar en la gestió democràtica de la cooperativa.
  • Rebre informació sobre la gestió de la cooperativa.
  • Demanar el lliurament, per part del Consell Rector, dels estatuts socials. 
  • La pèrdua de la condició de soci comporta el dret a exigir les aportacions voluntàries i obligatòries.

 

Article 14.

Tots els acords es prendran per majoria simple (meitat  més  un   dels presents), excepte els que determinin aquests Estatuts que ho seran per majoria reforçada de 3/5.

 

Article 15.

Els acords que necessiten majoria reforçada seran aquells que modifiquin qualsevol dels articles d’aquests estatuts.

 

Article 16.

En el cas que hi hagi un empat en les votacions, s’haurà de tornar a repetir la votació.

 

 

Article 17.

Els socis podran organitzar-se per comissions i la funció del professorat serà la de recolzament i assessorament.

 

Article 18.

Es consideren faltes greus:

  • No servir amb responsabilitat els càrrecs pels quals han estat elegits.
  • Incompliment de les normes establertes en els Estatuts. 
  • No assistir a les reunions programades sense una causa justificada.
  • Reiteració de faltes lleus.

 

Article 19.

Es consideren faltes lleus:

  • Faltes de respecte als altres membres de la Cooperativa.
  • Tenir una actitud inadequada en els actes de la Cooperativa.

 

Article 20.

Les faltes lleus poden ser sancionades amb amonestació verbal, i les faltes greus amb suspensió de vot i/o participació en Assemblees i Comissions durant un temps determinat que escollirà el Consell Rector i, arribat el cas, amb l’expulsió de la Cooperativa.

 

CAPÍTOL III.- RÈGIM ECONÒMIC.

 

Article 21.

El capital social mínim de la Cooperativa estarà fixat per les aportacions obligatòries dels socis.

 

Article 22.

En cas de baixa  dels socis es reemborsarà les aportacions  econòmiques obligatòries i voluntàries que hagi efectuat. 

 

Article 23.

La  Cooperativa disposarà d’un fons de reserva obligatori, al qual es destinarà, com a mínim, el 20% dels excedents nets de cada exercici, en cas que tingui continuïtat el següent curs.

 

 

Article 24.

Un 20% dels excedents de la cooperativa, s’han de dedicar a un projecte de millora de l’entorn  del centre. Si la cooperativa ho decideix, aquest projecte es pot fer en espècies fent actuacions directes per part de la cooperativa.

 

Article 25.

Anualment, i en referència a 1 de juny, es realitzarà el balanç i l’inventari juntament amb l’informe de tancament del tresorer/a.

 

Article 26.

El balanç i l’inventari estaran a disposició de l’Assemblea General, que els ha d’aprovar.

 

Article 27.

Una part de l’excedent anirà destinada als socis perquè es realitzin les activitats que l’Assemblea consideri d’interès general.

 

 

CAPÍTOL IV.- ÒRGANS DE GOVERN

 

Article 28.

El govern de la Cooperativa s’efectuarà a través de l’Assemblea. El Consell Rector serà l’encarregat de la representació, administració i gestió.

 

Article 29.

El President de la Cooperativa serà nomenat per l’Assemblea General

 

Article 30.

El Consell Rector serà elegit també per l’Assemblea General.

 

Article 31.

Per tal de suplir la insuficient capacitat legal d’obrar, l’Assemblea General delegarà en un o més dipositaris de fons majors d’edat d’entre els professors que col·laboren activament amb la Cooperativa d’Alumnes.

 

 

 

 

Article 32.

L’Assemblea General és l’òrgan màxim d’expressió de la voluntat dels socis. És convocarà un mínim d’una Assemblea ordinària al curs, que servirà per aprovar els comptes anuals, decidir la distribució dels excedents i aprovar la gestió del Consell Rector.

 

Article 33.

El Consell Rector estarà format per un President, un Secretari, un Tresorer i mínim de dos vocals.

 

Article 34.

El Consell Rector es reunirà un mínim de 3 vegades durant el curs escolar.

 

Article 35.

Cada soci tindrà únicament un vot i podrà aportar un vot delegat d’un altre soci que no pugui assistir a l’assemblea.

 

Article 36.

Els socis que no pugui assistir a l’assemblea podrà delegar per escrit el seu vot a un altre soci. Aquesta delegació s’entregarà al Secretari de la Cooperativa.

 

Article 37.

L’Assemblea General Extraordinària es reunirà a iniciativa del Consell Rector, del President de la Cooperativa, o quan ho demani, com a mínim, un 20% dels socis participants.

 

Article 38.

Un cop escollit el Consell Rector, s'estableix en assemblea la durada del mateix. En cas que la cooperativa tingui una durada superior a un curs, l’any posterior a l’elecció del primer Consell Rector, es  procedirà a  la renovació del 50% dels seus membres amb l’obligació que siguin el/la secretari/a i la meitat dels vocals. Al cap de  dos anys de l’elecció del primer Consell Rector, es procedirà a renovar el/la President/a, el/la Tresorera i la resta de vocals.

 

 

 

 

 

Article 39.

El President de la Cooperativa n’és el màxim representant. Convoca i presideix el Consell Rector i l’Assemblea General de socis. 

 

Article 40.

Les Assemblees es convocaran amb una antelació màxim de 15 dies, mitjançant una convocatòria per escrit al plafó de la seu social de la cooperativa i s’enviarà per correu electrònic a tots els socis i sòcies. Un cop es faci la convocatòria la informació sobre els punts a tractar s’enviarà per correu electrònic als socis i sòcies.

 

Article 41.

Les cooperatives triaran en assemblea, els delegats que assistiran a les Assemblees de la Federació de Cooperatives d’Alumnes. 

 

Article 42.

L’Assemblea General saprovarà la creació de les comissions que es considerin   necessàries per l’assoliment dels objectius establerts per la Cooperativa. Cada comissió tindrà un soci i un professor responsable.

 

Article 43.

El mandat dels vocals ha de ser de dos cursos i se’n renovarà el 50% cada curs.

 

Article 44.

Correspon a l’Assemblea:

  • L’examen i l’aprovació de comptes.
  • El destí dels excedents de cada exercici.
  • Decidir les aplicacions concretes dels Fons Socials.
  • Aprovar els la distribució de treballs i tasques.
  • Aprovar el pla d’actuació anual del Consell Rector.

 

Article 45.

L’Assemblea General decidirà sobre:

  • La modificació d’aquests Estatuts.
  • La dissolució de la Cooperativa.
  • L’elecció de persones que formin part del Consell Rector.

 

 

 

Article 46.

Correspon al Consell Rector:

  • Dirigir els serveis i activitats de la Cooperativa.
  • Executar els acords de l’Assemblea General.
  • Distribuir els treballs i tasques de les diverses comissions.

 

 

CAPÍTOL V.- LIQUIDACIÓ I DISSOLUCIÓ.

 

Article 47.

La Cooperativa es dissoldrà en el cas que es compleixi el següent:

  • Un cop es faci una votació, en Assemblea General, i les 3/5 parts dels socis votin a favor de la dissolució de la Cooperativa.

 

Article 48.

L’haver líquid resultant s’aplicarà al benefici de l’objecte social de la Cooperativa, sempre en una activitat col·lectiva.

 

Article 49.

En cas que la Cooperativa es dissolgui, tots els socis hauran de sortir-ne. 

                

  CAPÍTOL VI- NORMES, CONSEQÜÈNCIES i PERSONAL

Article 50. 

Qui arribi tard a la seu de la Cooperativa sense justificant, serà penalitzat amb un advertiment verbal.

Article 51.

La persona que falti el respecte als integrants de la Cooperativa, serà castigat segons el grau de la insolència. (adv. verbal, incidència, expulsió i fins i tot l’expulsió immediata de la Cooperativa).

 

 

 

Article 52.

Queda totalment prohibit regalar productes o el retard de la compra del productes per part dels clients i agafar diners de la caixa sense permís previ, (qui ho faci serà directament expulsat de la Cooperativa).

Article 53. 

Els clients s’han de tractar amb respecte, qui no ho faci serà penalitzat amb (adv. verbal, incidència, expulsió i fins i tot l’expulsió immediata de la Cooperativa).

Article 54.

Està prohibit menjar xiclet.

Article 55.

Dins la mediateca no es pot menjar, però s’haurà de fer torns respectant al vostre company.

Article 56.

En el grup de whatsapp, queda prohibit totalment insultar i fer tonteries. Aquesta acció serà sancionada amb l’expulsió de la cooperativa.                  

                  

 


Organigrama


Contactar

Nom i cognoms*:

E-mail*:

Telèfon:

Comentari*:

Condicions:
Acceptació Llei Protecció Dades*Els camps marcats amb * són obligatoris

Amb el suport de