Bruguinho & E.B.G.E.

Fitxa de la cooperativa

Centre: INS Josep Brugulat
Nivell Educatiu: 4t ESO
Curs: Curs 2023/24


Presentació

Som la cooperativa Bruguinho&E.B.G.E de l'optativa d'emprenedoria de 4t d'ESO de l'Institut Josep Brugulat de Banyoles.

Som 50 alumnes en total, amb moltes ganes i ambició de llençar aquest projecte endavant, ja que volem que el viatge de final de curs ens surti més econòmic. Un cop ja hàgim anat de viatge continuarem fent parades perquè a final de curs farem una donació econòmica a una ONG del Pla de l'Estany.

El nostre objectiu és recollir diners pel viatge de final de curs al País Basc. Per aconseguir aquests diners el que fem és realitzar diverses parades, a l'hora del pati, en dates concretes com per exemple Nadal, Sant Valentí... i venem productes elaborats per nosaltres a les hores de classe.

Per agafar idees i augmentar el nostre coneixement en l'àmbit de les cooperatives, el dia 26 de gener els alumnes d'emprenedoria de 4t d'ESO i fundadors de la cooperativa Bruguinho&E.B.G.E, vam anar a visitar la seu central de la cooperativa de, majoritàriament, productes làctics La Fageda. Vam aprendre molt en aquesta sortida i també vam agafar moltes idees per millorar la nostra cooperativa.

A les classes el que fem és treballar conjuntament aportant idees per les parades, i també les preparem pel dia de la venda de productes. També ens va venir a fer una xerrada un emprenedor i propietari d'una empresa de lleure i multiesport. Aquest noi ens va explicar tot el seu camí d'ençà que va deixar la seva antiga feina fins a ser propietari d'aquesta empresa i tenir més de 50 treballadors treballant per a ell. Amb aquesta xerrada ens va donar a entendre el que és ser un emprenedor i que en el camí et pots trobar molts obstacles.

Tot això ens està servint per conèixer l'àmbit de les cooperatives i l'emprenedoria que més endavant ens servirà per al món laboral.


Galeria d'Imatges

En aquests moments no hi ha imatges a mostrar

Estatut

ESTATUTSCAPÍTOL I. BASES DE LA SOCIETAT 

Article 1. Denominació

Amb la denominació de “Bruguinho & E.B.G.E. SCCL”, Societat Cooperativa Catalana Limitada es constitueix una societat cooperativa de treball associat, subjecta als principis i disposicions de la Llei de  cooperatives de Catalunya. Nosaltres som una cooperativa sense ànim de lucre de l’Institut Josep Brugulat de Banyoles, formada exclusivament per alumnes de 4t d’ESO.

Article 2. Objecte i activitats 

L'objecte d'aquesta societat cooperativa és comprar i vendre productes per obtenir diners pel viatge de final de curs, així com, fer una aportació a una ONG. Farem paradetes al llarg del curs dins de l’institut per anar guanyant diners, algunes de les coses que podem vendre.

Article 3. Durada

La societat es constitueix el novembre de 2023 i es disoldrà a final de curs, al juny de 2024. Les seves activitats comencen des del moment de la seva constitució.

Article 4. Domicili social i àmbit territorial  

El domicili social de la cooperativa s'estableix a Banyoles (17820-Girona), Carretera Figueroles 19, a l’Institut Josep Brugulat. No es pot traslladar a un altre lloc. La cooperativa desenvolupa principalment la seva activitat cooperativitzada a Banyoles.

CAPÍTOL II. DE LES PERSONES SÒCIES 

Article 5. Persones sòcies treballadores 

Poden ser persones sòcies treballadores totes les persones que puguin prestar el seu treball  per realitzar l'objectiu i les activitats especificades a l'article 2 d'aquests estatuts, i en les  condicions especificades a l'article 25 d'aquests estatuts.

Poden ser persones sòcies treballadores totes les persones de 4t d’ESO que estiguin realitzant l’optativa d’emprenedoria 2023/2024.
Article 6. Requisits per a l'admissió                                                 

Per a l'admissió d'una persona com a sòcia treballadora cal que es compleixin els requisits  següents:

a) Ajustar-se a l'indicat a l'article 5 d'aquests estatuts.  

b) Demostrar responsabilitat, capacitat de treball en equip, companyerisme, pensament crític i ganes de col·laborar amb les activitats proposades

c) Subscriure l'aportació econòmica obligatòria de 10 euros i fer-la efectiva d'acord amb els articles 55 i 56 de la Llei de cooperatives de Catalunya.  

Article 7. Obligacions dels socis 

Els socis estan obligats a:  

a) Complir amb les obligacions  econòmiques i laborals que els correspongui com:

 • Realitzar les tasques.

 • Complir amb les obligacions dels càrrecs...

 • Comprar el material necessari.

b) Assistir a classe cada dia obligatòriament (excepte alumnes que no puguin venir per qualsevol motiu justificat)

c) Acceptar els càrrecs que els membres de l’Assemblea t'encarrega.

d) Complir amb les regles i normes que s’estableixen com:

 • No arribar tard

 • Tractar bé el material

 • No faltar el respecte

e) Realitzar les activitats de treball que constitueixen l'objecte de la cooperativa, dins de la secció que s’hagi assignat a cadascú.

f) No dedicar-se a activitats de competència amb les de la cooperativa ni col·laborar amb qui  les dugui a terme, llevat que siguin expressament autoritzades pel Consell Rector.  

g) Participar en les activitats i tasques proposades a la classe. 

h) Guardar en secret als assumptes i dades de la cooperativa, que puguin perjudicar-la. 

i) Complir amb les altres normes legals d'aquests estatuts.  

Article 8. Drets dels socis 

Els socis tenen dret a:

a) Realitzar una prestació de treball a la cooperativa i cobrar-ne les quantitats a compte o  bestretes, sense cap discriminació.  

b) Escollir i ser escollits pels companys per triar els càrrecs que hem de desenvolupar en la nostra cooperativa ( president, secretari, tresorer i vocals).


c) Participar, amb veu i vot, en la presa d'acords a l'Assemblea General i a la resta d'òrgans  dels quals formem part.  

d) Rebre informació sobre les qüestions que afecten els seus interessos econòmics i socials  en els termes que estableix l'article 24 de la Llei de cooperatives de Catalunya, que regula el  dret d'informació.  

   e) Participar en els excedents de la següent manera: 

 • Si es tracta de producte alimentari (llaminadures), quedarà repartit entre els diferents socis de la cooperativa.

 • En el cas de productes manuals, si algun soci/ membre de la cooperativa està interessat en adquirir-lo, se’l podrà quedar. En cas contrari, quedara com estoc per  l'alumnat de l’optativa d'emprenedoria del curs 2024/2025.

f) Percebre el reemborsament de l'aportació econòmica (10 €), una vegada hagi finalitzat el curs acadèmic 2023-2024.

En cas que algun dels socis es doni de baixa voluntàriament de la cooperativa, el reemborsament es retornarà de manera íntegra en el moment que això succeeixi.

g) Tots els socis que formen la cooperativa han de cumplir i respectar totes les normes legals i normatives que s’han pactat.

Article 9. La responsabilitat dels socis pels deutes socials  

La responsabilitat patrimonial dels socis per les obligacions socials es limita a les  aportacions al capital social subscrites, tant si estan desemborsades com si no, i tenen el caràcter d’obligatòries, excepte casos justificats. 

Els socis que hagin fet l’aportació inicial que abandonin la cooperativa, pel motiu que sigui, se’ls retornaran els 10 euros inicials.

Article 10. Baixa dels socis 

Per tal de demanar la baixa com a persona sòcia, s’ha d’omplir un formulari on s’ha de justificar la baixa.

Article 11. Baixa justificada i baixa forçosa

1. La baixa es considerarà justificada:

La baixa voluntària justificada és la que un soci demana segons la seva voluntat. A través d'un paper on justifica les seves raons. Un cop demanada s'ha d'esperar un mes per la seva acceptació. La baixa forçosa és la baixa que es demana que sigui acceptada al mateix instant basada en les sancions greus que s'expliciten en els presents estatuts.

2. Les decisions del Consell Rector sobre la qualificació i els efectes de la baixa del soci  poden ser recorregudes, d'acord amb l'article 19 de la Llei de cooperatives de Catalunya, per  aquest soci davant l'Assemblea General dins del mes següent a la seva notificació; les  divergències sobre la decisió de l'Assemblea es poden adreçar a la jurisdicció  competent, amb la conciliació prèvia davant el Consell Superior de la Cooperació.  

3. Poden ser donats forçosament de baixa els socis que perdin els requisits objectius, exigits  per aquests estatuts, per formar part de la cooperativa. 

Article 12. Dret de reemborsament  

En tots els casos de baixa d'un soci, aquest soci tindrà dret al reemborsament de les seves  aportacions, voluntàries i obligatòries, al capital social, com percebre el reemborsament de l'aportació econòmica (10€), una vegada hagi finalitzat el curs acadèmic 2023-2024. En cas que algun dels socis es doni de baixa voluntàriament de la cooperativa, el reemborsament es retornarà de manera íntegra en el moment que això succeeixi. Però en cas d’un incompliment de les normes, que poden representar l’expulsió del soci, també es retornarà l'aportació econòmica de manera íntegra, tanmateix, amb la impossibilitat de tornar a incorporar-se a la cooperativa.

Article 13. Faltes dels socis 

Les faltes comeses pels socis, segons la seva importància, transcendència i intencionalitat,  es classifiquen en lleus, greus i molt greus.  

Article 14. Faltes molt greus 

Són faltes molt greus: 

 1. Robar material de la cooperativa.

 2. Robar diners de la cooperativa.

 3. Agredir membres de la cooperativa.

Article 15. Faltes greus 

Són faltes greus: 

 1. Fer malbé el material.

 2. Tractar els companys malament.

 3. Gastar diners amb coses que no són de la cooperativa.

Article 16. Faltes lleus

Són faltes lleus: 

 1. No assistir a la cooperativa sense justificant.

 2. No arribar a l’hora a la cooperativa.

 3. Faltes lleus de respecte als companys.

 4. Sortir de la cooperativa abans d’hora.

 5. No complir amb les tasques assignades.

Article 17. Sancions 

Les faltes molt greus se sancionen sumant un punt per cada falta molt greu, si es provoquen 3 faltes molt greus es procedeix a l’expulsió del soci de la cooperativa.  

  

Les faltes greus se sancionen sumant un punt per cada falta greu, si provoques 5 faltes lleus acumules una falta molt greu.  

Les faltes lleus se sancionen sumant un punt per cada falta lleu, si provoques 5 faltes lleus acumules una falta greu.  

Article 18. Procediment sancionador 

El Consell Rector és responsable de gestionar els procediments sancionadors, ha de seguir un procés d'instruccions i també ha de donar audiència a la persona afectada abans d'imposar una sanció. Si els càstigs són per faltes lleus, greus o molt greus, la persona afectada pot presentar un recurs davant de l'Assemblea General dins d'un mes des de la notificació.

Tant els acords de sanció com la seva ratificació per part de l'Assemblea General poden protestar, en un termini d'un mes des de la notificació. L'Assemblea General haurà d'acceptar o confirmar l'acord en qüestió, seguint el procediment d'impugnació que està explicat a l'article 38 de la Llei de Cooperatives de Catalunya.

En cas d'expulsions, que pot contenir disposicions específiques per a l'expulsió de membres de la cooperativa està explicat a l'article 21.

Correspon al Consell Rector la potestat sancionadora, amb la instrucció prèvia de l'expedient  sancionador corresponent i amb l'audiència de l'interessat.  

Contra les sancions per faltes lleus, greus o molt greus es pot interposar recurs davant  l'Assemblea General) en el termini d'1 mes a comptar des de la notificació de la sanció.  

En qualsevol cas, l'acord de sanció o, si escau, la ratificació d'aquest acord per l'Assemblea  General poden ser impugnats en el termini d'1 mes, a comptar des de la notificació,  d'acord amb el tràmit processal d'impugnació d'acords socials establert a l'article 38 de la  Llei de cooperatives de Catalunya.  

En els casos d'expulsió cal aplicar el que preveu l'article 21 de la Llei de cooperatives de  Catalunya.  

CAPÍTOL III. RÈGIM ECONÒMIC 

Article 19. Capital social mínim 

El capital social està constituït per les aportacions dels socis, obligatòries i voluntàries, que  s'han d'acreditar mitjançant títols nominatius. Aquests títols han de reflectir amb claredat les  aportacions, les actualitzacions, els interessos i els excedents que s'acordi capitalitzar.    

Els títols han de tenir un valor de 10 euros cadascun. L'aportació mínima per adquirir la  condició de soci ha de ser de 10 euros (31), la qual s'ha de desemborsar de la manera que  estableixen els articles 55 i 56 de la Llei de cooperatives de Catalunya.  

El capital social mínim es fixa en 400€ (32).  

Article 20. Transmissió de les aportacions 

Les aportacions o títols dels socis només es podran transmetre, d'acord amb l'article 60 de  la Llei de Cooperatives de Catalunya:  

a) Entre persones sòcies, per actes inter vivos.  

Article 21. Fons socials obligatoris

1. El fons de reserva és obligatori, amb la finalitat de contribuir a la consolidació econòmica de la cooperativa per comprar tot el necessari, s'han de destinar 10 € per membre.  

2. El Fons d'educació i promoció cooperativa cal destinar com a mínim el 10% dels  excedents nets de cada exercici i ha de tenir com a finalitats: la formació dels socis i  dels treballadors en els principis i les tècniques cooperatives, empresarials, econòmiques i  profe


Organigrama

Presidenta
 Peyton Reed
Secretari
 Ferran Torres
Tresorer
 Biel Martín
Vocals

 Aran Comas, Laia Callís i Berta Poch

Contactar

Nom i cognoms*:

E-mail*:

Telèfon:

Comentari*:

Condicions:
Acceptació Llei Protecció Dades*Els camps marcats amb * són obligatoris

Amb el suport de