ECOperativa S.Coop.

Fitxa de la cooperativa

Centre: INS Sarrià
Nivell Educatiu: 4t ESO
Curs: Curs 2023/24
Web: sites.google.com/ins-sarria.cat/ecoperativa1/productes


Presentació

L’ECOperativa va ser creada per un grup d’alumnes de 4t d’ESO de la classe

d’emprenedoria amb el fi de poder participar en el projecte Emprengi, una gran

oportunitat per poder aprendre de forma pràctica i divertida què són les cooperatives

i tots els passos que has de seguir per crear-ne una.


Aquesta cooperativa està formada per 11 membres que són: en Josep Ginjaume, en

Pau Bertran, la Xinna Chen, la Maria Romero, la Nadia Robledillo, l’Alex Arana,

l’Aya Arbib, la Carla Meseguer, la Sandra Garcia, en Diego Licanqueo i la Wissal

Bouatrouss.


L’objectiu principal de la nostra cooperativa és que els alumnes d’emprenedoria

tinguin un contacte proper a la venda de productes cap a persones desconegudes.

Per aconseguir això, es farà un catàleg sobre diferents productes per poder oferir a

la gent.


El 40% dels beneficis aconseguits per part de l’ECOperativa seran destinats a una

entitat sense ànim de lucre, en el nostre cas hem escollit una associació de

protecció animal, que es diu “Protectora Deixant Petjada”. La resta dels beneficis

serà destinat en fons socials de l'institut.


Catàleg Productes

https://sites.google.com/ins-sarria.cat/ecoperativa1/productes


Galeria d'Imatges


Estatut

CAPÍTOL I. BASES DE LA SOCIETAT 

Article 1. Denominació 

Amb la denominació de "ECOperativa" aporta a la creació d'una societat cooperativa formada per estudiants de l'optativa d'emprenedoria de quart d'ESO a l'Institut de Sarrià de Ter. Aquesta iniciativa implica que els estudiants estan treballant junts per crear la simulació d’un projecte empresarial dins del marc cooperatiu. 

Article 2. Objectiu i activitats 

L'objectiu d'aquesta societat cooperativa és ajudar a una protectora d'animals. Aquest fet reflecteix una voluntat clara de contribuir al benestar animal mitjançant la venda de productes seleccionats pels alumnes (productes naturals km 0, xocolatines produïdes localment, punts de llibre, disseny de llaminadures creatives...). Aquesta iniciativa no només busca generar un impacte positiu en la societat, sinó que també ofereix una oportunitat única als socis treballadors de posar en pràctica les seves habilitats i coneixements en un context significatiu i altruista.

Article 3. Durada

La societat es constitueix per temps limitat. La nostra cooperativa es limita per mesos. En aquest cas la seva durada és el curs escolar 2023-2024 i concretament amb la culminació de la fira. 

Article 4. Domicili social i àmbit territorial

                 

El domicili social de la cooperativa s'estableix a l’institut de Sarrià de Ter.

CAPÍTOL II. DE LES PERSONES SÒCIES

 

Article 5. Socis de la ECOperativa

Els socis i sòcies d’aquesta cooperativa són totes aquelles persones que formen part de la classe d’emprenedoria de 4t d’ESO a l'institut de Sarrià de Ter. 

Article 6. Requisits per a l'admissió 

Per a l'admissió d'una persona com a soci treballador cal que es compleixin els requisits següents: 

 1.  Ajustar-se a l'assenyalat de l'article 5 d'aquests estatuts. 

 2.  Que tingui assignada una àrea de treball 

 3.  Que treballi i ajudi als altres socis. 

 4.  Que respecti als altres companys

 5.  Que no es dediqui les classes a mirar xarxes socials ni jugar a cap mena de jocs

Article 7. Obligacions dels socis 

Els socis estan obligats a: 

 1. Complir amb els requisits recitats a l’article 6

 2. Demostrar fidelitat a la cooperativa

 3. respectar als altres socis i no discriminar-ne a cap

 4.  Assistir a les reunions de les assemblees generals i d'altres reunions

 5.  Acceptar els càrrecs assignats justificats per l'Assemblea General. 

 6. Executar les tasques assignades i entregar-les a la data fitxada. 

 7.  Guardar secret sobre els assumptes i dades de la cooperativa, la divulgació dels quals pugui perjudicar els interessos socials i als mateixos socis. 

 8.  Complir els altres deures que resultin de preceptes legals i d'aquests estatuts. 

Article 8. Drets dels socis 

Els socis tenen dret a: 

a) Repartir-se els productes sobrants de manera equilibrada. 

b) Participar, amb veu i vot, en la presa d'acords a l'Assemblea General i a la resta d'òrgans dels quals formin part. 

c) Proposar idees noves que en un principi la cooperativa no s’havia plantejat. 

Article 9. La responsabilitat dels socis pels deutes socials 

La responsabilitat patrimonial dels socis per les obligacions socials es limita a les aportacions al capital social subscrites, tant si estan desemborsades com si no. En cas que un soci es doni de baixa o se l’expulsi no podrà recuperar el seu capital inicial.


Article 10. Baixa dels socis 

Qualsevol soci es pot donar de baixa voluntàriament fent-ne la notificació a direcció  amb una setmana d'antelació i amb una justificació vàlida i feta per una institució legal: ex el metge o l’hospital.

Aquesta baixa també pot ser donada des de direcció si es considera convenient. 

Article 11. Baixa justificada i baixa obligatòria 

1. La baixa es considerarà acceptada sempre que es presenti amb un justificant de direcció. 

2. Direcció ha de donar de baixa obligatòriament els socis que deixin de complir els requisits objectius establerts per aquests estatuts o exigits per la Llei per mantenir-ne la condició, per formar part de la cooperativa.

Article 12. Dret de reemborsament 

En tots els casos de baixa d'un soci, aquest soci no tindrà dret al reemborsament de les seves aportacions, voluntàries i obligatòries, al capital social, així com al retorn cooperatiu que li correspongui en funció de la seva activitat cooperativista.

Article 13. Faltes dels socis 

Les faltes comeses pels socis, segons la seva importància, transcendència i intencionalitat, es classifiquen en lleus, greus i molt greus.

Article 14. Faltes molt greus 

Són faltes molt greus: 

1. Que no vingui cap dia a classe

2. Que falti el respecte als companys/material

3. Que no participi en cap càrreg que se li ha encarregat.

Article 15. Faltes greus 

Són faltes greus: 

1. Estar en pàgines externes a la cooperativa i despistar-se sovint

Article 16. Faltes lleus 

Són faltes lleus: 

1. Despistar-se una estona

Article 17. Sancions 

Les faltes molt greus i greus se sancionen amb l’expulsió de la cooperativa. Les faltes lleus se sancionen amb un avís i a la pròxima vegada tindrà expulsió.

Article 18. Procediment sancionador

Correspon a la direcció la potestat sancionadora. Però pot ser proposada per un soci de la cooperativa.CAPÍTOL III. RÈGIM ECONÒMIC 

Article 18. Capital social mínim 

L'aportació mínima per adquirir la condició de soci no és necessària, però pot ser mínim de 5 euros.


Organigrama


Contactar

Nom i cognoms*:

E-mail*:

Telèfon:

Comentari*:

Condicions:
Acceptació Llei Protecció Dades*Els camps marcats amb * són obligatoris

Amb el suport de