Sarrià & Co. S.Coop.

Fitxa de la cooperativa

Centre: INS Sarrià
Nivell Educatiu: 4t ESO
Curs: Curs 2023/24
Web: sites.google.com/ins-sarria.cat/sarria-and-co/la-cooperativa


Presentació

SARRIÀ & CO és una cooperativa d'alumnes que es dedica a la venda de productes naturals dins de l'àmbit educatiu. 

La nostra cooperativa està formada per 10 alumnes que estudien 4t d'ESO a l'Institut de Sarrià de Ter. 

Som una cooperativa activa i compromesa amb l'entorn que ens envolta i amb un fort compromís social per poder ajudar a la qualitat de vida de les persones.


Un dels nostres objectius és contribuir a la solució de problemàtiques socials del nostre municipi. 

És per això que es destinarà el 50% dels nostres beneficis a la Fundació dels Joncs de Sarrià de Ter. Estem parlant, d'una fundació que es dedica a satisfer les necessitats de les persones amb discapacitat intel·lectual.


Pensem que és molt important oferir un entorn normalitzat a on a la persona amb discapacitat se li ofereixi un lloc digne i acollidor, que li permet créixer en autoestima i assolir uns aprenentatges d'habilitats socials perquè es pugui adaptar la seva plena integració real en la nostra societat.


Catàleg Productes

https://sites.google.com/ins-sarria.cat/sarria-and-co/productesGaleria d'Imatges


Estatut

Estatus de la cooperativa.pdf


ESTATUTS DE LA COOPERATIVA SARRIÀ & CO


CAPÍTOL I. BASES DE LA SOCIETAT 


Article 1. Denominació 


Amb la denominació de SARRIÀ&CO, es constitueix una societat cooperativa d’alumnes de 4t d’ESO de l'optativa d'emprenedoria. Aquest projecte implica que els alumnes treballin de forma conjunta per simular un projecte empresarial, en aquest cas una cooperativa.


Article 2. Objectiu i activitats 


L’objectiu d'aquesta cooperativa és aprendre com funcionan les cooperativas.


L'objectiu d'aquesta cooperativa és satisfer les necessitats de la població i destinar un 50% dels nostre beneficis al fons socials de l'institut i l'altre 50% restan a la fundació els joncs, segons les seves condicions d'aptitud i capacitació professional. Aquest benefici econòmic sortirà de la venta de productes naturals, de Xocolates Torras i Tassas amb una flor.
Article 3. Durada                                        


La societat cooperativa es constitueix durant el curs acadèmic escolar 23-24.


Article 4. Domicili social i àmbit territorial 


El domicili social de la cooperativa s'estableix a l’institut de Sarrià de Ter i es pot traslladar a un altre lloc dins el mateix terme municipal per acord del Consell Rector; el canvi de domicili fora d'aquest cas exigeix l'acord de l'Assemblea General que modifiqui aquest precepte estatutari. La cooperativa desenvolupa principalment la seva activitat cooperativitzada a Institut de Sarrià de Ter. 


CAPÍTOL II. Els socis (6) 

 

Article 5. Socis treballadors 


Poden ser socis treballadors totes les persones que puguin prestar el seu treball per realitzar l'objecte i les activitats especificats a l'article 2 d'aquests estatuts, i en les condicions especificades a l'article 24 d'aquests estatuts. Article 6. Requisits per a l'admissió 


Per a l'admissió d'una persona com a soci treballador cal que es compleixin els requisits següents:

 

a) Ajustar-se a l'assenyalat a l'article 5 d'aquests estatuts. 

b) Tenir capacitat d'obrar d'acord amb el que preceptua el Codi civil . 

c)  Tenir entre 15 i 17 anys

d) Ser de l’institut de Sarrià de Ter


Article 7. Obligacions dels socis 


Els socis estan obligats a: 

a) Respectar als altres membres de la societat.

b) Participació activa

c) Complir i fer complir les Bases Constitutives, els reglaments, els procediments i la resta de normativitat vigent.

d) Transparència i col·laboració

e) Respectar, defensar i promoure els principis cooperatius i el sentit social dels serveis de la societat, tot fomentant la integració cooperativa.


Article 8. Drets dels socis


Els socis tenen dret a: 

a) Participació activa.

b) Presentar propostes i suggerències.

c) Dret a poder renunciar en qualsevol moment.

d) Dret a la igualtat d’oportunitats.

e) Accés a les instal·lacions i recursos.


Article 9. La responsabilitat dels socis pels deutes socials 


La responsabilitat patrimonial dels socis per les obligacions socials es limita a les aportacions al capital social subscrites, tant si esta a fixat l’import de les aportacions que s’ha de reemborsar, continua sent responsable davant la cooperativa, durant 5 anys, de les obligacions contretes per la cooperativa abans de la data de la pèrdua de la condició de soci i fins l’import de les aportacions que se li han de reemborsar. 


Article 10. Baixa dels socis 


Qualsevol soci es pot donar de baixa voluntàriament fent-ne la notificació per escrit al Consell Rector amb ... mesos d'antelació (14). 


Article 11. Baixa justificada i baixa obligatòria 


(15) 1. La baixa es considerarà justificada: (16) 2. Les decisions del Consell Rector sobre la qualificació i els efectes de la baixa del soci poden ser recorregudes, d'acord amb l'article 34.2 de la Llei de cooperatives de Catalunya, per aquest soci davant l'Assemblea General (17) dins del mes següent a la seva notificació; les divergències sobre la decisió de l'Assemblea (17) es poden adreçar a la jurisdicció competent, amb la conciliació prèvia davant el Consell Superior de la Cooperació (18). 3. El Consell Rector ha de donar de baixa obligatòriament els socis que deixin de complir els requisits objectius establerts per aquests estatuts o exigits per la Llei per mantenir-ne la condició, per formar part de la cooperativa. 4 


Article 12. Dret de reemborsament 


En tots els casos de baixa d'un soci, aquest soci tindrà dret al reemborsament de les seves aportacions, voluntàries i obligatòries, al capital social, així com al retorn cooperatiu que li correspongui en funció de la seva activitat cooperativitzada i, si escau, la part individualitzada del Fons de reserva voluntari (19). Sobre la base dels resultats de l'exercici econòmic en què es produeixi la baixa i de la imputació de resultats que li sigui atribuïble, es procedirà en el termini d'1 mes, a comptar des de l'aprovació dels comptes anuals corresponents a l'exercici esmentat, a fixar l'import definitiu del reemborsament de les seves aportacions al capital social. El Consell Rector pot fixar provisionalment aquest import abans de l'aprovació dels comptes i, si escau, pot autoritzar algun reemborsament a compte del definitiu. De l'import resultant es pot deduir: les quantitats que la persona sòcia degui a la cooperativa per qualsevol concepte; les responsabilitats que puguin ser-li imputades i quantificades, sense perjudici de la responsabilitat patrimonial que preveu l'article 41.4 de la Llei de cooperatives de Catalunya; les pèrdues no compensades d'exercicis anteriors, i les previsions de pèrdues de l'exercici en curs a regularitzar un cop tancat aquest exercici. D’altra banda, sobre l’import liquidat de les aportacions obligatòries, el Consell Rector aplicarà una deducció de .... , en el cas de baixa injustificada i una deducció de ... en el cas d’expulsió de la persona sòcia (20). El pagament de les bestretes meritades i, si escau, dels retorns acordats s'ha d'efectuar immediatament, excepte que hi hagi un pacte contrari, però el pagament de les aportacions socials s'ha de fer en el termini que es fixi de mutu acord o, si no és així, en el que assenyali el Consell Rector, que no pot ser mai superior a 5 anys a partir de la data de la baixa. La persona sòcia té dret a percebre l'interès legal del diner incrementat de dos punts. 


Article 13. Faltes dels socis 


Les faltes comeses pels socis, segons la seva importància, transcendència i intencionalitat, es classifiquen en lleus, greus i molt greus. 


Article 14. Faltes molt greus 


Són faltes molt greus: 1 (21)


Article 15. Faltes greus 


Són faltes greus: 1 (22) 5 ç


Article 16. Faltes lleus 


(23) Són faltes lleus: 1 (24) 


Article 17. Sancions 


Les faltes molt greus se sancionen ... (25). . Les faltes greus se sancionen ... (26). Les faltes lleus se sancionen ... (27). 


Article 18. Procediment sancionador


 Correspon al Consell Rector la potestat sancionadora, amb la instrucció prèvia de l'expedient sancionador corresponent d’acord amb el que estableix l’article 36 de la Llei de cooperatives catalana i amb l'audiència de l'interessat pel termini de ..... dies (28). Contra les sancions per faltes lleus, greus o molt greus es pot interposar recurs davant l'Assemblea General (17) en el termini d'1 mes a comptar des de la notificació de la sanció. En qualsevol cas, l'acord de sanció o, si escau, la ratificació d'aquest acord per l'Assemblea General (17) poden ser impugnats en el termini d'1 mes, a comptar des de la notificació, d'acord amb el tràmit processal d'impugnació d'acords socials establert a l'article 52 de la Llei de cooperatives de Catalunya. En els casos d'expulsió cal aplicar el que preveu l'article 36.2 de la Llei de cooperatives de Catalunya. CAPÍTOL III. RÈGIM ECONÒMIC 


Article 19. Capital social mínim 


El capital social està constituït per les aportacions dels socis, obligatòries i voluntàries, que s'han d'acreditar mitjançant títols nominatius. Aquests títols han de reflectir amb claredat les aportacions, les actualitzacions, els interessos i els excedents que s'acordi capitalitzar. Els títols han de tenir un valor d... euros (29) cadascun. L'aportació mínima per adquirir la condició de soci ha de ser d ... euros (30), la qual s'ha de desemborsar de la manera que estableixen els articles 70 i 71 de la Llei de cooperatives de Catalunya. El capital social mínim es fixa en ... euros (31). 6 


Article 20. Transmissió de les aportacions 


Les aportacions o títols dels socis solament es podran transmetre, d'acord amb l'article 75 de la Llei de Cooperatives de Catalunya: a) Entre persones sòcies, per actes inter vivos (32). b) Per successió mortis causa. 


Article 21. Aplicació dels excedents 


1. Els excedents comptabilitzats del resultat cooperatiu, un cop deduïdes les pèrdues de qualsevol naturalesa d'exercicis anteriors, i abans de la consideració de l'impost de societats, s'han de destinar, almenys, en els percentatges següents : a) Amb caràcter general, el ... al fons de reserva obligatori i el ... al fons d'educació i promoció cooperatives (33). b) El 50% dels excedents procedents de la regularització de balanços al fons de reserva obligatori. c) El 100% dels excedents procedents de les plusvàlues obtingudes per l'alienació dels elements de l'immobilitzat material o de l'immobilitzat intangible, segons l'article 79.2.f de la Llei de cooperatives catalana, al fons de reserva obligatori, amb la limitació del resultat cooperatiu procedent de les plusvàlues de l'exercici. 2. Dels beneficis extracooperatius, una vegada deduïdes les pèrdues de qualsevol naturalesa d'exercicis anteriors i abans de la consideració de l'impost sobre societats, s'ha de destinar almenys un 50% al fons de reserva obligatori. 3. Fetes les dotacions a què fan referència els apartats anteriors, la quantitat restant, un cop satisfets els impostos exigibles, s'ha d'aplicar, de conformitat amb el que acordi l'assemblea general ordinària, de la manera següent: a) Al retorn cooperatiu dels socis, que es pot incorporar al capital social amb l'increment corresponent a la part de cadascú o es pot satisfer directament a aquesta persona després de l'aprovació del balanç de l'exercici (34) Tanmateix, l'assemblea general pot autoritzar el pagament de retorns cooperatius a compte, a proposta del consell rector i, si escau, amb l'informe favorable previ de la intervenció de comptes o de l'auditor. b) A dotació a fons de reserva voluntaris amb caràcter ....... (35). c) La cooperativa ha d'aplicar la part del resultat de la regularització del balanç a què fa referència l'article 79.2.e de la Llei de cooperatives catalana que no s'hagi destinat al fons de reserva obligatori, en un exercici, o més, d'acord amb el que estableixen els estatuts o per acord de l'assemblea general, a l'actualització del valor de les aportacions al capital social dels socis o a l'increment dels fons de reserva, obligatoris o voluntaris, en la proporció que s'estimi convenient, respectant les limitacions que, pel que fa a la disponibilitat, estableixi la normativa reguladora sobre actualització de balanços (36). Tanmateix, quan la cooperativa tingui pèrdues per compensar, aquest resultat s'ha d'aplicar, en primer lloc, a compensar- 7 les, i s'ha de respectar igualment, en tot cas, el que estableix l'article 82.2.a de la Llei de cooperatives catalana. 4. El retorn cooperatiu s'ha d'acreditar a cada soci en proporció a les operacions, els serveis o les activitats que cadascú hagi fet amb la cooperativa. (37) 


Article 22. Imputació de pèrdues 


1. Per a la imputació de pèrdues s'han d'aplicar els criteris següents: (38) 2. En tot cas, en la imputació de les pèrdues, ja siguin cooperatives o extracooperatives, la cooperativa ha de regir-se per les normes següents: a) Fins al 50% de les pèrdues poden imputar-se al Fons de reserva obligatori. Quan per a la imputació de pèrdues s'hagi utilitzat el Fons de reserva obligatori, totalment o parcialment, no s'ha de procedir a l'aplicació, imputació o repartiment de retorns cooperatius o altres resultats positius repartibles fins que aquest Fons hagi assolit el nivell anterior a la seva utilització. b) Als fons de reserva voluntaris es pot imputar la totalitat de les pèrdues. c) La quantia no compensada amb els fons obligatoris i voluntaris s'ha d'imputar a les persones sòcies proporcionalment a les operacions, els serveis o les activitats realitzats per cadascuna d'elles amb la cooperativa (39). Si aquestes operacions o serveis realitzats són inferiors als que, com a mínim, cada persona sòcia està obligada a dur a terme d'acord amb l'article 7, apartat e), d'aquests estatuts, la imputació de les pèrdues esmentades s'efectuarà proporcionalment a l'activitat cooperativitzada mínima obligatòria. 3. Les pèrdues imputades a cada persona sòcia s'han de satisfer directament, dins l'exercici econòmic següent a l'exercici en què s'hagin produït, mitjançant deduccions en les aportacions al capital social. També es poden satisfer amb càrrec als retorns que podrien correspondre a la persona sòcia dins del mateix termini previst a l'article 82.1 de la Llei de cooperatives de Catalunya. 4. Les pèrdues que, un cop passat el termini esmentat, quedin sense compensar han de ser satisfetes directament per la persona sòcia en el termini d'1 mes fins al límit de les seves aportacions a capital, si no és que s'insti el concurs de la cooperativa o s'acordi l'increment d'aportacions socials, sense perjudici del que preveu l'article 69 de la Llei de cooperatives de Catalunya. 


Article 23. Tancament de l'exercici L'exercici econòmic de la cooperativa queda tancat el 31 de desembre de cada any (40). (41) 8 


CAPÍTOL IV. ORGANITZACIÓ FUNCIONAL INTERNA 


Article 24. Organització funcional interna 


Els criteris bàsics del règim de la prestació del treball són ... (42). 


CAPÍTOL V. GOVERN, GESTIÓ I REPRESENTACIÓ DE LA COOPERATIVA 


Article 25. Assemblea General.

Convocatòria de l'assemblea general ordinària i extraordinària L'assemblea general, ordinària o extraordinària, ha de ser convocada pel Consell Rector mitjançant un anunci en el domicili social i, a més, mitjançant un escrit del Consell Rector a cada un dels socis. La notificació al soci s'ha de fer amb una antelació mínima de 15 dies i un màxim de 30 respecte a la data de celebració (43). La convocatòria, tant la que s'anunciï al domicili social com la notificada a cadascun dels socis, ha d'expressar amb claredat els punts següents: ordre del dia, lloc, dia i hora de la reunió tant en primera com en segona convocatòria. L’assemblea ha de tenir lloc .......... (44) L'assemblea general ordinària s'ha de reunir necessàriament una vegada a l'any, dins els sis mesos següents al tancament de l'exercici econòmic. El Consell Rector pot convocar una assemblea general extraordinària sempre que ho consideri convenient per als interessos de la cooperativa. Igualment, l'ha de convocar quan ho sol·liciti els subjectes indicats a l’article 45.3 de la Llei de cooperatives (45) Si el Consell Rector no convoca l'Assemblea General, en sessió ordinària o extraordinària, en els casos en què és obligat fer-ho, qualsevol persona sòcia pot presentar una sol·licitud de convocatòria a l'òrgan judicial competent per raó del domicili social de la cooperativa, en els termes establerts a l'article 45, apartat 1, de la Llei de cooperatives de Catalunya. 


Article 26. 


Del vot per representant a l'Assemblea General Cada soci té dret a un vot a l'Assemblea General. Aquest dret s'hi pot exercir per mitjà d'un representant. Cada representant només pot tenir dos vots delegats. La representació ha de ser escrita i expressa per a una sessió concreta, l'admissió la fa la presidència de l'Assemblea General al començament de la sessió (46). 9 


Article 27. Adopció d'acords 


L'Assemblea General adopta els acords per majoria simple dels vots socials presents i representats (47). L'Assemblea General adopta els acords amb el vot favorable de les 2/3 parts dels vots socials assistents en els casos següents (48). a) Fusió, escissió, dissolució i transformació de la societat cooperativa. b) Exigència de noves aportacions obligatòries al capital social. c) Qualsevol acord que impliqui una modificació dels estatuts socials. d) Aprovació del Reglament de règim intern relatiu al règim de treball dels socis treballadors. e) La creació, la incorporació o separació d’una cooperativa de segon grau o societat cooperativa europea. L'acció de responsabilitat contra els membres del Consell Rector i la revocació d'algun càrrec social requereixen votació secreta i la majoria favorable de la meitat més un dels vots dels assistents, si constava a l'ordre del dia de la convocatòria, o la majoria de la meitat més un dels vots socials, si no hi constava. Els assumptes a tractar en l'assemblea no podran ser altres que els fixats prèviament a l'ordre del dia. Se n'exceptuen les qüestions següents: 1. Convocatòria d'una nova assemblea general. 2. Realització de la censura de comptes per part de membres de la cooperativa o d'una persona externa. 3. Exercici de l'acció de responsabilitat contra els membres del Consell Rector o la revocació d'algun càrrec social. Quant a la ratificació de les sancions que hagin estat objecte de recurs, s'ha d'aplicar el que s'estableix a l'article 47.4 de la Llei de cooperatives catalana. 


Article 28. El Consell Rector


El Consell Rector és l'òrgan de representació i govern de la societat; és competent per establir les directrius generals d'actuació, amb subordinació a la política fixada per l'Assemblea General. En tot cas, corresponen al consell rector i no són delegables les següents facultats: a) Fixar les directrius generals d'actuació en la gestió de la cooperativa, amb subjecció a la política general establerta per l'assemblea general. b) Controlar permanentment i directament la gestió empresarial que ha estat delegada. c) Presentar a l'assemblea general la memòria explicativa de la gestió, la rendició de comptes i la proposta d'aplicació de resultats. d) Autoritzar la prestació d'avals o fiances a favor d'altres persones e) Nomenar i destituir la persona que ocupa la direcció o la gerència. 10 f) Distribuir els càrrecs del consell rector. (49) g) Decidir el trasllat del domicili dins del terme municipal, d'acord amb l'article 89 de la Llei de cooperatives catalana. El president de la cooperativa té atribuïda, en nom del Consell Rector, la representació de la societat cooperativa i la presidència dels seus òrgans (50). 


Article 29. Composició del Consell Rector 


El Consell Rector es compon d... (51), elegits tots ells entre els socis de la cooperativa en votació secreta per l'Assemblea General i pel procediment següent: ... (52). Els càrrecs són els següents: president, secretari, ... (53). La seva distribució correspon a … (54). 


Article 30. Durada, renovació, obligatorietat i gratuïtat del càrrec de membre del Consell Rector 


El càrrec de membre del Consell Rector té una durada d... anys (55). L'exercici del càrrec de membre del Consell Rector és obligatori pels socis, llevat d'una causa justa, i, no dóna dret a retribució. No obstant això, les despeses i els perjudicis que ocasioni l'exercici d'aquest càrrec han de ser compensats per la cooperativa en els termes que estableixi: … (56). 


Article 31. Funcionament del Consell Rector 


El Consell Rector s'ha de reunir amb caràcter ordinari, com a mínim, un cop cada ... (57). Les deliberacions del Consell Rector només són vàlides si assisteixen a la reunió més de la meitat dels seus components (58). S'admet que un membre del Consell Rector en representi un altre (59). Els acords s'han d'adoptar per majoria absoluta dels membres del Consell Rector presents o representats (60). (61) (62) 


CAPÍTOL VI. DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ 


Article 32. Dissolució i liquidació 


Són causes de dissolució de la cooperativa: ( 63) a) La finalització de l'objecte social o la impossibilitat de realitzar-lo (64). b) La voluntat dels socis (65). 11 c) La reducció del nombre de socis per sota del mínim legalment necessari per constituir la cooperativa, si es manté durant més d'1 any. d) La reducció del capital social per sota del mínim legalment establert a la llei o als estatuts, si es manté durant més d’1 any e) La fusió i l'escissió a què fan referència els articles del 90 al 99 de la Llei de cooperatives de Catalunya. f) El concurs de creditors. g) Qualsevol altra causa legalment establerta. Disposició addicional 1 En tots els aspectes no regulats en aquests estatuts, s'ha d'aplicar el que disposa la Llei de cooperatives de Catalunya. Disposició addicional 2 Els socis treballadors opten per inscriure's a la Seguretat Social en el règim ... (66).

Organigrama


Contactar

Nom i cognoms*:

E-mail*:

Telèfon:

Comentari*:

Condicions:
Acceptació Llei Protecció Dades*Els camps marcats amb * són obligatoris

Amb el suport de