SarriArtesans Coop

Fitxa de la cooperativa

Centre: INS Sarrià
Nivell Educatiu: 4t ESO
Curs: Curs 2023/24
Web: https://sites.google.com/d/1Ynoqi0oM-xLz7PWQEe9KOQlSO2jXVTue/p/1ThizpvfRGZhZRI2oLKyw9F63EACVCaUB/edit


Presentació

SarriArtesans és una empresa dedicada a la creació i venda de polseres artesanals, compromesa amb la qualitat i l'originalitat a cadascun dels seus productes. Fundada amb passió per l'art i l'artesania, la nostra empresa busca oferir als nostres clients peces úniques que reflecteixin la creativitat i l'habilitat dels nostres grans artesans.


A SarriArtesans, cada polsera és acuradament dissenyada i elaborada a mà, utilitzant materials d'alta qualitat que garanteixen durabilitat i estil. Ens enorgulleix destacar l'artesania tradicional en un món cada cop més impulsat per la producció massiva. Cada detall compta, i les nostres creacions són testimonis de la dedicació i destresa dels nostres artesans.


La nostra gamma de productes inclou un ampli catàleg de polseres elegants i sofisticades. A més, oferim opcions personalitzades per a aquells que busquen alguna cosa veritablement única i significativa. Creiem que l'autenticitat és clau, i treballem incansablement per mantenir-nos a l'avantguarda de les tendències del disseny, assegurant que els nostres clients sempre trobin alguna cosa que s'ajusti al seu estil.


A SarriArtesans, no només venem accessoris; oferim experiències i expressions individuals. Cada compra és una inversió en l'art i l'atenció meticulosa al detall que caracteritza SarriArtesans. Uneix-te a nosaltres en el viatge de l'autenticitat i la bellesa artesanal.


Galeria d'Imatges


Estatut

MODEL D'ESTATUTS D'UNA COOPERATIVA DE TREBALL ASSOCIAT    

CAPÍTOL I. BASES DE LA SOCIETAT 

Article 1. Denominació

Amb la denominació de SarriArtesans Societat Cooperativa Catalana Limitada es constitueix una  societat cooperativa de treball associat, subjecta als principis i disposicions de la Llei de  cooperatives de Catalunya.  

Article 2. Objecte i activitats 

L'objecte d'aquesta societat cooperativa és una empresa dedicada a la creació i venda de polseres artesanals, compromesa amb la qualitat i l'originalitat a cadascun dels seus productes. Fundada amb passió per l'art i l'artesania, la nostra empresa busca oferir als nostres clients peces úniques que reflecteixen la creativitat i l'habilitat dels nostres grans artesans. Cada polsera és acuradament dissenyat i elaborat a mà, utilitzant materials d'alta qualitat que garanteixen durabilitat i estil.

Tots els socis treballadors han d'aplicar el seu treball a aquest objecte, segons les seves  condicions d'aptitud i capacitació professional.  

Article 3. Durada 

La societat es constitueix per temps limitat i les seves activitats comencen des del moment de  la seva constitució, va començar el dia 1 de gener de 2024, i acabarà exactament el dia 16 de maig de 2024.

Article 4. Domicili social i àmbit territorial  

El domicili social de la cooperativa s'estableix a Carrer Joan Fuster i Ortells, 17840 Sarrià de Ter, i es pot traslladar a un altre lloc dins el  mateix terme municipal per acord del Consell Rector; el canvi de domicili fora d'aquest cas  exigeix l'acord de l'Assemblea General que modifiqui aquest precepte estatutari.  

La cooperativa desenvolupa principalment la seva activitat cooperativitzada a les comarques del Gironès


CAPÍTOL II. DE LES PERSONES SÒCIES

Article 5. Persones sòcies treballadores 

Poden ser persones sòcies treballadores totes les persones que puguin prestar el seu treball  per realitzar l'objecte i les activitats especificats a l'article 2 d'aquests estatuts, i en les  condicions especificades a l'article 25 d'aquests estatuts. Article 6. Requisits per a l'admissió 

Per a l'admissió d'una persona com a soci treballador cal que es compleixin els requisits  següents:  

a) Ajustar-se a l'assenyalat a l'article 5 d'aquests estatuts.  

b) Tenir capacitat d'obrar d'acord amb el que preceptua el Codi civil 

c) Superar un període de prova d’un mes 

d) Subscriure l'aportació econòmica obligatòria de 5$ i fer-la efectiva d'acord amb els articles 55 i  56 de la Llei de cooperatives de Catalunya.  

Article 7. Obligacions dels socis 

Els socis estan obligats a: 

Mantenir un bon ambient de treball, no faltar el respecte als altres socis, treballar regularment, fer un bon ús del material, treballar de forma correcta (no utilitzar incorrectament l’ordinador com a exemple), 


Article 8. Drets dels socis 

Els socis tenen dret a:  

a) Realitzar una prestació de treball a la cooperativa i cobrar-ne les quantitats a compte o  bestretes, sense cap discriminació.  

b) Elegir i ser elegits per als càrrecs dels òrgans de la societat. 

 

c) Participar, amb veu i vot, en la presa d'acords a l'Assemblea General i a la resta d'òrgans  dels quals formin part.  

d) Rebre informació sobre les qüestions que afecten els seus interessos econòmics i socials  en els termes que estableix l'article 24 de la Llei de cooperatives de Catalunya, que regula el  dret d'informació.  

e) Participar en els excedents, si n'hi ha, d'acord amb el que estableixen aquests estatuts.  

f) Percebre el reemborsament de l'aportació actualitzada en cas de baixa, liquidació o  separació per fusió, escissió o transformació de la cooperativa.  

g) Tot allò que resulti de les normes legals i estatutàries, i dels altres acords vàlidament  adoptats pels òrgans de la cooperativa.  

Article 9. La responsabilitat dels socis pels deutes socials  

La responsabilitat patrimonial dels socis per les obligacions socials es limita a les  aportacions al capital social subscrites, tant si estan desemborsades com si no els socis han de respondre als deutes, i tenen el caràcter de societat limitada.

El soci que es doni de baixa continua sent responsable davant la cooperativa, durant 5 anys,  de les obligacions contretes per la cooperativa abans de la data de la baixa . Article 10. Baixa dels socis 

Qualsevol soci es pot donar de baixa voluntàriament fent-ne la notificació per escrit al  Consell Rector amb mesos d’antelació. Un soci, anomenat Berenguer Val s’ha donat de baixa perque la cooperativa no anava bé.

Article 11. Baixa justificada i baixa forçosa

1. La baixa es considerarà justificada: quan qui vol donar-se de baixa ho comunica amb la cooperativa i ho fa amb respecte.

2. Les decisions del Consell Rector sobre la qualificació i els efectes de la baixa del soci  poden ser recorregudes, d'acord amb l'article 19 de la Llei de cooperatives de Catalunya, per  aquest soci davant l'Assemblea General  dins del mes següent a la seva notificació.

3. Poden ser donats forçosament de baixa els socis que perdin els requisits objectius, exigits  per aquests estatuts, per formar part de la cooperativa.  

Article 12. Dret de reemborsament  

En tots els casos de baixa d'un soci, aquest soci tindrà dret al reemborsament de les seves  aportacions, voluntàries i obligatòries, al capital social, així com al retorn cooperatiu que li  correspongui en funció de la seva activitat cooperativitzada i, si escau, la part  individualitzada del Fons de reserva voluntari. 

 

Sobre la base dels resultats de l'exercici econòmic en què es produeixi la baixa i de la  imputació de resultats que li sigui atribuïble, es procedirà en el termini d'1 mes, a comptar  des de l'aprovació dels comptes anuals corresponents a l'exercici esmentat, a fixar l'import  definitiu del reemborsament de les seves aportacions al capital social. El Consell Rector pot  fixar provisionalment aquest import abans de l'aprovació dels comptes i, si escau, pot  autoritzar algun reemborsament a compte del definitiu.  

De l'import resultant es pot deduir: les quantitats que la persona sòcia degui a la cooperativa  per qualsevol concepte; fins a un límit per baixa no justificada o expulsió per baixa no justificada o expulsió ; les  responsabilitats que puguin ser-li imputades i quantificades, sense perjudici de la  responsabilitat patrimonial que preveu l'article 26.2 de la Llei de cooperatives de Catalunya;  les pèrdues no compensades d'exercicis anteriors, i les previsions de pèrdues de l'exercici  en curs a regularitzar un cop tancat aquest exercici.  

El pagament de les bestretes meritades i, si escau, dels retorns acordats s'ha d'efectuar  immediatament, excepte que hi hagi un pacte contrari, però el pagament de les aportacions  socials s'ha de fer en el termini que es fixi de mutu acord o, si no és així, en el que assenyali  el Consell Rector, que no pot ser mai superior a 5 anys a partir de la data de la baixa. La  persona sòcia té dret a percebre l'interès legal del diner incrementat de dos punts.  

Article 13. Faltes dels socis 

Les faltes comeses pels socis, segons la seva importància, transcendència i intencionalitat, es classifiquen en lleus, greus i molt greus.  

Article 14. Faltes molt greus 

Són faltes molt greus: Que un soci robi els beneficis que ha aconseguit la cooperativa o que robi els productes, en aquest cas les polseres o diners.

Article 15. Faltes greus 

Són faltes greus: Que un soci falti el respecte a un membre de la cooperativa o bé que faci malbé els productes que no siguin propietat de l’individu.

Article 16. Faltes lleus 

Són faltes lleus: Que un soci no treballi constantment o que faci altres coses en compte de treballar com és degut.


Article 17. Sancions

Les faltes molt greus se sancionen amb expulsió de la cooperativa indefinidament.  

 

Les faltes greus se sancionen amb un avís per part de la cooperativa i a la pròxima serà falta molt greu, per tant, suposarà l’expulsió de la cooperativa.  

Les faltes lleus se sancionen amb múltiples avisos que a la llarga pasen a ser faltas greus i faltas molt greus.

Article 18. Procediment sancionador

Correspon al Consell Rector la potestad sancionadora, amb la instrucció prèvia de l'expedient  sancionador corresponent i amb l'audiència de l'interessat  

Contra les sancions per faltes lleus, greus o molt greus es pot interposar recurs davant  l'Assemblea General.. en el termini d'1 mes a comptar des de la notificació de la sanció.  

En qualsevol cas, l'acord de sanció o, si escau, la ratificació d'aquest acord per l'Assemblea  General en les cooperatives de Catalunya poden ser impugnats en el termini d'1 mes, a comptar des de la notificació,  d'acord amb el tràmit processal d'impugnació d'acords socials establert a l'article 38 de la  Llei de cooperatives de Catalunya.  

En els casos d'expulsió cal aplicar el que preveu l'article 21 de la Llei de cooperatives de  Catalunya.  


CAPÍTOL III. RÈGIM ECONÒMIC 

Article 19. Capital social mínim 

El capital social està constituït per les aportacions dels socis, obligatòries i voluntàries, que  s'han d'acreditar mitjançant títols nominatius. Aquests títols han de reflectir amb claredat les  aportacions, les actualitzacions, els interessos i els excedents que s'acordi capitalitzar.    

Els títols han de tenir un valor de 50 euros cadascun. L'aportació mínima per adquirir la condició de soci ha de ser de 0,1  euros , la qual s'ha de desemborsar de la manera que  estableixen els articles 55 i 56 de la Llei de cooperatives de Catalunya.  

El capital social mínim es fixa en euros.

Article 20. Transmissió de les aportacions 

Les aportacions o títols dels socis solament es podran transmetre, d'acord amb l'article 60 de  la Llei de Cooperatives de Catalunya:  

a) Entre persones sòcies, per actes inter vivos, és a dir, entre nosaltres.

b) Per successió mortis causa, és a dir, per herència.


Article 21. Fons socials obligatoris

a) Dels excedents comptabilitzats per la determinació del resultat cooperatiu, un cop  deduïdes les pèrdues de qualsevol naturalesa d'exercicis anteriors, i abans de la  consideració de l'impost sobre societats, s'han de destinar, si escau, al Fons de reserva  obligatori i al Fons d'educació i promoció cooperativa els percentatges següents:  

1. Al Fons de reserva obligatori, amb la finalitat de contribuir a la consolidació econòmica de  la cooperativa, s'ha de destinar com a mínim el 30% dels excedents nets  

2. Al Fons d'educació i promoció cooperativa cal destinar com a mínim el 10% dels  excedents nets de cada exercici  i ha de tenir com a finalitats: la formació dels socis i  dels treballadors en els principis i les tècniques cooperatives, empresarials, econòmiques i  professionals; la promoció de les relacions entre cooperatives i la difusió del cooperativisme,  i l'atenció a objectius d'incidència social i de lluita contra l'exclusió social

b) Dels beneficis extracooperatius, una vegada deduïdes les pèrdues de qualsevol  naturalesa d'exercicis anteriors i abans de l'impost sobre societats, s'ha de destinar almenys  el 50% al Fons de reserva obligatori.  


Article 22. Destinació dels excedents disponibles

Els excedents cooperatius i els beneficis extracooperatius disponibles, un cop satisfets els  impostos exigibles, s'han d'aplicar de la manera següent:  

a) Al retorn cooperatiu de les persones sòcies, que pot incorporar-se al capital social  amb l'increment corresponent a la part de cada persona sòcia o que pot satisfer-se  directament a aquesta persona després de l'aprovació del balanç de l'exercici.  Tanmateix, l'Assemblea General pot autoritzar el pagament de retorns cooperatius a  compte, a proposta del Consell Rector i amb l'informe favorable previ de la  intervenció de comptes o, si escau, de l'auditoria.  

b) A la dotació de fons de reserva voluntaris 

c) La part del resultat de la regularització del balanç que no s'hagi destinat al Fons de  reserva obligatori, la cooperativa l'ha d'aplicar, en un o més exercicis, conforme les disposicions dels estatuts o dels acords de l'Assemblea General.


Article 23. Imputació de pèrdues

1. Per a la imputació de pèrdues s'han d'aplicar els criteris següents: tots els membres de la cooperativa hauran de pagar una part, perquè tots formem part d’ella.

2. En tot cas, en la imputació de les pèrdues, ja siguin cooperatives o extracooperatives, la  cooperativa ha de regir-se per les normes següents:  

a) Fins al 50% de les pèrdues poden imputar-se al Fons de reserva obligatori. 

b) i el 50% restant de les pèrdues poden imputar-se a reserva voluntaris 


Organigrama


Contactar

Nom i cognoms*:

E-mail*:

Telèfon:

Comentari*:

Condicions:
Acceptació Llei Protecció Dades*Els camps marcats amb * són obligatoris

Amb el suport de