ECO Coop

Fitxa de la cooperativa

Centre: INS Sarrià
Nivell Educatiu: 4t ESO
Curs: Curs 2023/24
Web: docs.google.com/forms/d/1oVnPqPKwwflapJ1e0WsBAhK-RART5W9HbN2kvbjpSl8/edi


Presentació

Som nou estudiants de l'institut INS SARRIA i des de l'optativa d'emprenedoria hem optat per participar en el projecte Emprengi, hem creat la nostra pròpia cooperativa, ens hem posat eco coop. per reflectir els nostres valors com a cooperativa sostenible i consciència social.


Com que som una cooperativa que volem fomentar la sostenibilitat hem decidit vendre espelmes fetes al nostre centre, comprant cera i mullant-la per fer la nostra característica forma, considerem que els nostres productes són de la millor qualitat ia un preu molt competitiu.


El projecte d'Emrengi proposa intercanviar el producte amb una altra regió del país per on vendrem els productes d'una persona d'una altra comunitat autònoma i ells vendran els nostres productes.


La nostra cooperativa de forma conjunta ha decidit posar a la venda com a producte principal les espelmes aromàtiques. Les espelmes aromàtiques estan fetes a mà amb cera d'abella i oli essencial de primera qualitat. Aquestes són perfectes per a qualsevol ocasió, ja sigui per relaxar-vos després d'un llarg dia o per crear un ambient acollidor a casa.


A més de les nostres espelmes aromàtiques, també venem altres productes que creiem que li agradaran. Tenim una selecció de joguines per a nens i nenes de totes les edats. Aquestes joguines són divertides, educatives i respectuoses amb el medi.


Al projecte de la cooperativa es té previst que prop d'un 40% dels beneficis vagin per una ONG de la zona i l'altre 60% restant vagi en benefici als socis cooperativistes per ajudar a cobrir costos en el viatge de final de curs.


Per comprar qualsevol producte online cliqui aquí.


Catàleg Productes

Galeria d'Imatges

En aquests moments no hi ha imatges a mostrar

Estatut

MODEL D'ESTATUTS D'UNA COOPERATIVA DE TREBALL ASSOCIAT    

CAPÍTOL I. BASES DE LA SOCIETAT 

Article 1. Denominació 

Amb la denominació de EcoCoop, Societat Cooperativa Catalana Limitada es constitueix una  societat cooperativa de treball associat, subjecta als principis i disposicions de la Llei de  cooperatives de Catalunya. Som una cooperativa sense ànim de lucre de l’institut de Sarrià.


Article 2. Objecte i activitats 

L'objecte d'aquesta societat cooperativa és contribuir a la creu roja a través de la venta de espelmes. 

Tots els socis treballadors han d'aplicar el seu treball a aquest objecte, segons les seves  condicions d'aptitud i capacitació professional. 

Article 3. Durada 

La societat es constitueix per temps limitat i les seves activitats comencen des del moment de  la seva constitució 

Article 4. Domicili social i àmbit territorial  

El domicili social de la cooperativa s'estableix a Carrer Joan Fuster i Ortells 45 i es pot traslladar a un altre lloc dins el  mateix terme municipal per acord del Consell Rector; el canvi de domicili fora d'aquest cas  exigeix l'acord de l'Assemblea General que modifiqui aquest precepte estatutari.  

La cooperativa desenvolupa principalment la seva activitat cooperativitzada a Sarrià de Ter


CAPÍTOL II. DE LES PERSONES SÒCIES (7)

Article 5. Persones sòcies treballadores 

Poden ser persones sòcies treballadores totes les persones que puguin prestar el seu treball  per realitzar l'objecte i les activitats especificats a l'article 2 d'aquests estatuts, i en les  condicions especificades a l'article 25 d'aquests estatuts. 

Servei d'Ordenació Jurídica i Registre 1  

Article 6. Requisits per a l'admissió 

Per a l'admissió d'una persona com a soci treballador cal que es compleixin els requisits  següents:  

a) Ajustar-se a l'assenyalat a l'article 5 d'aquests estatuts.  

b) Tenir capacitat d'obrar d'acord amb el que preceptua el Codi civil . 

c) Superar un període de prova d’un dia sense cometre cap falta.  

d) Subscriure l'aportació econòmica obligatòria i fer-la efectiva d'acord amb els articles 55 i  56 de la Llei de cooperatives de Catalunya.  

Article 7. Obligacions dels socis 

Els socis estan obligats a:   

a) Fer el desemborsament de l'aportació compromesa i complir les obligacions  econòmiques que els correspongui.  

b) Assistir a les reunions de les assemblees generals i d'altres òrgans pels quals siguin  convocats.  

c) Acceptar els càrrecs socials llevat de causa justificada apreciada per l'Assemblea  General.  

d) Complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern.  

e) Realitzar les activitats de treball que constitueixen l'objecte de la cooperativa, dintre de la  categoria i especialitat que hagi assignat o reconegut a cadascú el Consell Rector, i en les  condicions que estableix l'article 25 d'aquests estatuts.  

f) No dedicar-se a activitats de competència amb les de la cooperativa ni col·laborar amb qui  les dugui a terme, llevat que siguin expressament autoritzades pel Consell Rector.  

g) Participar en les activitats de formació i intercooperació.  

h) Guardar secret sobre els assumptes i dades de la cooperativa, la divulgació dels quals  pugui perjudicar els interessos socials.  

i) Complir els altres deures que resultin de preceptes legals i d'aquests estatuts.  

Article 8. Drets dels socis 

Els socis tenen dret a: 

a) Realitzar una prestació de treball a la cooperativa i cobrar-ne les quantitats a compte o  bestretes, sense cap discriminació.  

b) Elegir i ser elegits per als càrrecs dels òrgans de la societat. 

Servei d'Ordenació Jurídica i Registre 2  

c) Participar, amb veu i vot, en la presa d'acords a l'Assemblea General i a la resta d'òrgans  dels quals formin part.  

d) Rebre informació sobre les qüestions que afecten els seus interessos econòmics i socials  en els termes que estableix l'article 24 de la Llei de cooperatives de Catalunya, que regula el  dret d'informació.  

e) Participar en els excedents, si n'hi ha, d'acord amb el que estableixen aquests estatuts.  

f) Percebre el reemborsament de l'aportació actualitzada en cas de baixa, liquidació o  separació per fusió, escissió o transformació de la cooperativa.  

g) Tot allò que resulti de les normes legals i estatutàries, i dels altres acords vàlidament  adoptats pels òrgans de la cooperativa.  

Article 9. La responsabilitat dels socis pels deutes socials  

La responsabilitat patrimonial dels socis per les obligacions socials es limita a les  aportacions al capital social subscrites, tant si estan desemborsades com si no (13), i tenen  el caràcter de limitat

El soci que es doni de baixa continua sent responsable davant la cooperativa, durant 5 anys,  de les obligacions contretes per la cooperativa abans de la data de la baixa (15).  

Article 10. Baixa dels socis 

Qualsevol soci es pot donar de baixa voluntàriament fent-ne la notificació per escrit al  Consell Rector amb 1 dia d'antelació.  

Article 11. Baixa justificada i baixa forçosa (17) 

1. La baixa es considerarà justificada:

  • Malaltia o incapacitat temporal: Quan un empleat està malalt o incapacitat temporalment per a treballar, pot justificar la seva baixa mitjançant un certificat mèdic emès per un professional de la salut reconegut.

  • Maternitat o paternitat: La baixa per maternitat o paternitat és considerada justificada segons la legislació laboral i les polítiques de l'empresa. Els empleats tenen dret a un permís retribuït per aquest motiu.

  • Accidents laborals: En cas d'accident laboral que impedeix a un empleat treballar, la baixa és considerada justificada i s'aplica el procediment establert per la seguretat laboral.


2. Les decisions del Consell Rector sobre la qualificació i els efectes de la baixa del soci  poden ser recorregudes, d'acord amb l'article 19 de la Llei de cooperatives de Catalunya, per  aquest soci davant l'Assemblea General (19) dins del mes següent a la seva notificació; les  divergències sobre la decisió de l'Assemblea (19) es poden adreçar a la jurisdicció  competent, amb la conciliació prèvia davant el Consell Superior de la Cooperació (20).  

3. Poden ser donats forçosament de baixa els socis que perdin els requisits objectius, exigits  per aquests estatuts, per formar part de la cooperativa.  

Article 12. Dret de reemborsament  

En tots els casos de baixa d'un soci, aquest soci tindrà dret al reemborsament de les seves  aportacions, voluntàries i obligatòries, al capital social, així com al retorn cooperatiu que li  correspongui en funció de la seva activitat cooperativitzada i, si escau, la part  individualitzada del Fons de reserva voluntari. 

Les faltes comeses pels socis, segons la seva importància, transcendència i intencionalitat,  es classifiquen en lleus, greus i molt greus.  

Article 14. Faltes molt greus 

Són faltes molt greus:

Sabotatge o vandalisme: Qualsevol acte de sabotatge o vandalisme que causi dany significatiu a la propietat, equip o reputació de la cooperativa seria considerat una falta molt greu.

Incompliment legal greu: Si un membre de la c8ooperativa comet accions que resulten en violacions greus de la llei, com ara el frau fiscal, el rentat de diners o la corrupció, això es consideraria una falta molt greu i podria tenir conseqüències legals severes per a la cooperativa.


Violència al lloc de treball: Qualsevol acte de violència física o amenaça de violència cap a altres membres de la cooperativa, clients, proveïdors o qualsevol altra persona al lloc de treball es consideraria una falta molt greu i requeriria una acció immediata per part de la cooperativa per garantir la seguretat de tots els involucrats.

Article 15. Faltes greus 

Són faltes greus:  

Frau o malversació de fons: Si un membre de la cooperativa s'involucra en activitats fraudulentes, com ara desviar fons o utilitzar recursos de la cooperativa per a benefici personal, això seria considerat una falta greu.


Assetjament o discriminació al lloc de treball: La conducta inapropiada, com l'assetjament sexual, l'assetjament laboral o la discriminació per motius de gènere, raça, religió o altres, constitueix una falta greu en qualsevol entorn laboral, inclosa una cooperativa.


Violació greu de l'ètica professional: Si un membre de la cooperativa participa en comportaments que violen els principis ètics o professionals establerts, com ara l’estafa, el conflicte d'interessos no revelat o la difamació greu, es considera una falta greu.


Article 16. Faltes lleus (24) 

Són faltes lleus:  

Retard en el lliurament d'informes o documents: Si un membre de la cooperativa no compleix els terminis establerts per a la presentació d'informes o documents requerits, es podria considerar una falta lleu.

Absència sense justificació: Si un membre de la cooperativa no assisteix a la feina oa una reunió sense una raó vàlida o sense haver notificat amb anticipació, podria ser considerat una falta lleu.


Article 17. Sancions 

Les faltes molt greus se sancionen amb l’expulsió del membre/s implicat/s de la cooperativa.

Servei d'Ordenació Jurídica i Registre 4  

Les faltes greus se sancionen parlant amb el professorat i deixant a les seves mans el càstig.  

Les faltes lleus se sancionen amb hores extres de feina dins la cooperativa.  

Article 18. Procediment sancionador 

En cas de una sanció  greu s'avisarà a la profesora,i es podra fer fora  a aquell que hagi tingut un comportament poc adequat.

CAPÍTOL III. RÈGIM ECONÒMIC 

Article 19. Capital social mínim

El capital social està constituït per les aportacions dels socis, obligatòries, que  s'han d'acreditar mitjançant títols nominatius. Aquests títols han de reflectir amb claredat les  aportacions, les actualitzacions, els interessos i els excedents que s'acordi capitalitzar.    

Els títols han de tenir un valor d’10 euros cadascun. L'aportació mínima per adquirir la  condició de soci ha de ser d’0 euros, la qual s'ha de desemborsar de la manera que  estableixen els articles 55 i 56 de la Llei de cooperatives de Catalunya.  

El capital social mínim es fixa en 0 euros, no es requereix cap capital inicial.  

Article 20. Transmissió de les aportacions 

Les aportacions o títols dels socis solament es podran transmetre, d'acord amb l'article 60 de  la Llei de Cooperatives de Catalunya:  

a) Entre persones sòcies, per actes inter vivos (33).  

b) Per successió mortis causa.  

Article 21. Fons socials obligatoris     

Servei d'Ordenació Jurídica i Registre 5  

a) Dels excedents comptabilitzats per la determinació del resultat cooperatiu, un cop  deduïdes les pèrdues de qualsevol naturalesa d'exercicis anteriors, i abans de la  consideració de l'impost sobre societats, s'han de destinar, si escau, al Fons de reserva  obligatori i al Fons d'educació i promoció cooperativa els percentatges següents:  

1. Al Fons de reserva obligatori, amb la finalitat de contribuir a la consolidació econòmica de  la cooperativa, s'ha de destinar com a mínim el 60% dels excedents a la Creu Roja

2. Al Fons d'educació i promoció cooperativa cal destinar com a mínim el 10% dels  excedents nets de cada exercici  i ha de tenir com a finalitats: la formació dels socis i  dels treballadors en els principis i les tècniques cooperatives, empresarials, econòmiques i  professionals; la promoció de les relacions entre cooperatives i la difusió del cooperativisme,  i l'atenció a objectius d'incidència social i de lluita contra l'exclusió social.  

b) Dels beneficis extracooperatius, una vegada deduïdes les pèrdues de qualsevol  naturalesa d'exercicis anteriors i abans de l'impost sobre societats, s'ha de destinar almenys  el 50% al Fons de reserva obligatori.  

Article 22. Destinació dels excedents disponibles 

Els excedents cooperatius i els beneficis extracooperatius disponibles, un cop satisfets els  impostos exigibles, s'han d'aplicar de la manera següent:  

a) Al retorn cooperatiu de les persones sòcies, que pot incorporar-se al capital social  amb l'increment corresponent a la part de cada persona sòcia o que pot satisfer-se  directament a aquesta persona després de l'aprovació del balanç de l'exercici.  Tanmateix, l'Assemblea General pot autoritzar el pagament de retorns cooperatius a  compte, a proposta del Consell Rector i amb l'informe favorable previ de la  intervenció de comptes o, si escau, de l'auditoria.  

b) A la dotació de fons de reserva voluntaris (37).  

Article 23. Imputació de pèrdues 

1. Per a la imputació de pèrdues s'han d'aplicar els criteris següents: (40)  

2. En tot cas, en la imputació de les pèrdues, ja siguin cooperatives o extracooperatives, la  cooperativa ha de regir-se per les normes següents:  

a) Fins al 50% de les pèrdues poden imputar-se al Fons de reserva obligatori. Quan per  a la imputació de pèrdues s'hagi utilitzat el Fons de reserva obligatori, totalment o  parcialment, no s'ha de procedir a l'aplicació, imputació o repartiment de retorns  cooperatius o altres resultats positius repartibles fins que aquest Fons hagi assolit el  nivell anterior a la seva utilització.  

b) Als fons de reserva voluntaris es pot imputar la totalitat de les pèrdues. 

Servei d'Ordenació Jurídica i Registre 6  

c) La quantia no compensada amb els fons obligatoris i voluntaris s'ha d'imputar a les  persones sòcies proporcionalment a les operacions, els serveis o les activitats  realitzats per cadascuna d'elles amb la cooperativa (41). Si aquestes operacions o  serveis realitzats són inferiors als que, com a mínim, cada persona sòcia està  obligada a dur a terme d'acord amb l'article 7, apartat e), d'aquests estatuts, la  imputació de les pèrdues esmentades s'efectuarà proporcionalment a l'activitat  cooperativitzada mínima obligatòria.  

3. Les pèrdues imputades a cada persona sòcia s'han de satisfer directament, dins l'exercici  econòmic següent a l'exercici en què s'hagin produït, mitjançant deduccions en les  aportacions al capital social. També es poden satisfer amb càrrec als retorns que podrien  correspondre a la persona sòcia dins del mateix termini previst a l'article 67.1 de la Llei de  cooperatives de Catalunya.  Organigrama


Contactar

Nom i cognoms*:

E-mail*:

Telèfon:

Comentari*:

Condicions:
Acceptació Llei Protecció Dades*Els camps marcats amb * són obligatoris

Amb el suport de