M'ho menjo tot

Fitxa de la cooperativa

Centre: INS Cendrassos
Nivell Educatiu: 3r ESO
Curs: Curs 2023/24


Presentació

Som la cooperativa  “M'ho menjo tot”, aquesta cooperativa ha nascut a l’Institut Cendrassos de Figueres, està formada pels alumnes de l’optativa de 3r ESO d’emprenedoria. 

La nostra principal missió és oferir productes de menjar de qualitat a preus més baixos i assequibles que els del mercat

Per altra banda, la creació i desenvolupament d'aquesta cooperativa té també com a objectius tenir educació  financera, aprendre a treballar en equip, saber com planificar un pressupost, aprendre a gestionar els diners, saber trobar el proveïdor que surti més a compte.... 

Volem vendre tot tipus de menjar que sigui de kilòmetre 0, és a dir, menjar de l’Empordà. Algun tipus del menjar que vendrem: mermelada, llaminadures, olives, mel,  pastes…

El 40% del benefici que obtinguem anirà destinat a una ONG (Children of Africa)

que ajuda a que els/les nens/es d'Àfrica tinguin la oportunitat d’estudiar. L’altre 60% dels beneficis serà per nosaltres.Catàleg Productes

Catàleg


Galeria d'Imatges


Estatut

Estatuts de la cooperativa

 CAPÍTOL I: INFORMACIÓ GENERAL, DENOMINACIÓ, OBJECTE, DURADA I DOMICILI


Article 1.-Denominació:

M’ho Menjo Tot

Article 2.- Domicili Social i Àmbit d’actuació:

Arquitecte Pelai Martínez, S/N

Article 4.- Durada de l’activitat:

Tot el curs 23-24

Article 5.- Objectius de l’activitat:

 • Col·laborar amb tots els socis

 • Ajudar i escoltar les opinions de tothom

 • Proposar uns aliments més assequibles per tothom

 • Aprendre a com funciona una cooperativa 

 • Ajudar a una ONG

CAPÍTOL II: NORMES D’ASSOCIACIÓ:

Article 6: Requisits per ser-ne soci

 • Aportar diners

 • Respectar i escoltar altres socis

Article 7: Aportació obligatòria mínima

Cada soci ha d’aportar 10 euros.

A canvi de l’aportació, cada membre rep un certificat que l’acredita com a soci\a de la cooperativa.


Article 8: Drets i deures dels socis:

DRETS: opinar, repartir els beneficis, col·laborar en cas d’algunes decisions…

DEURES: pagar, vendre, pensar idees noves per millorar la cooperativa…


Article 9: Motius penalització:

Lleu: no fer res, arribar tard, no participar. (3 avisos-incidencia)

Greu: no portar els diners que es demanen. (Expulsió de clase)

Molt greu: robar diners, barallar-se entre socis. (Expulsió de la cooperativa). 

Article 10: Sancions:

Si un soci no compleix les seves obligacions qui el sanciona?  Com es fa? Com es controla el treball dels socis? 

El treball dels socis és controlat per la professora i per la presidenta de la cooperativa.

CAPITOL III: ÒRGANS DE LA SOCIETAT COOPERATIVA

ÒRGANS DE REPRESENTACIÓ:


Article 10.- Assemblea General.

L’assemblea general de la cooperativa, constituïda pels socis convocats vàlidament, és l’òrgan d’expressió de la voluntat social. Els acords d’aquesta són obligatoris per a tots els socis, fins i tot els que no estan d’acord amb els acords i els que no han assistit a la reunió que els ha adoptat.


Article 11.- Funcions i competències de l’assemblea.

A l’assemblea es tractarà de:

 1. Escollir els càrrecs del consell rector de la cooperativa.
       

 2. Votar les decisions que ha de prendre la cooperativa.
       

 3. Exposar idees per part dels membres de la cooperativa.
       

 4. Aprovar els els estatuts o possibles    modificacions d’aquestes.
       

 5. Controlar l’activitat i la gestió de la cooperativa.
       

 6. Convocar les reunions.
       

 7.  Decidir els productes que es comercialitzen.
       

 8. Fixar els preus de venda dels productes.
       

 9. Decidir a quina finalitat social (ONG...), es destinaran una part dels beneficis.
       

 10. S’establirà la feina de cada soci de la cooperativa i la seva responsabilitat.

Les assemblees generals poden ser ordinàries o extraordinàries. L’assemblea general ordinària s’ha de reunir necessàriament una vegada a l’any, dins els sis mesos següents al tancament de l’exercici econòmic, i té les funcions d’examinar la gestió efectuada pel Consell rector, aprovar, si escau, els comptes anuals i acordar l’aplicació de resultats. Totes les altres assemblees tenen la consideració extraordinàries.


Article 12.- El Consell Rector

El Consell Rector és l’òrgan de representació i govern de la societat, que gestiona l’empresa i exerceix, el control permanent i directe de la gestió de la direcció. Té competència per a establir les directrius generals d’actuació, d’acord a la política fixada per l’assemblea general, i per dur a terme la resta d’actes que li atribueixen, els estatuts socials.


COMPOSICIÓ DEL CONSELL RECTOR:

PRESIDENT/A: Natalia

SECRETARI/A: Jordi

TRESORER/A: Maikel, Marc

*Els càrrecs tenen la mateixa durada que la cooperativa.

*L’assemblea general

LA PRESIDÈNCIA

TASQUES:

-Té l´última paraula a l´hora de prendre decisions.

-Hauria d´actuar com a líder de la cooperativa.

-La presidència exerceix la representació de la cooperativa.

-Presideix les reunions de l´assemblea de socis

SECRETARI/A

-Redacta les actes i la documentació .

-Dóna suport al president/a.

-Ocupa el lloc del president, en cas de aquest no pugui.

TRESORER/A

-Es el responsable de la comptabilitat.

-Controla les entrades i sortides dels diners.

-Planifica els pagaments.

CAPÍTOL IV: REUNIONS

*L´assemblea general es reunirà de forma ordinària a l´inici i a la finalització de la cooperativa. I de forma extraordinària, quan l´assemblea ho cregui convenient.

*Caldrà un mínim  de 10  assistents.

Per poder votar coses han de ser tots els socis, però si no es alguna cosa tan important es fa entre la professora, presidenta i secretari.

CAPÍTOL IV: REUNIONS

Article 13: Assemblea general:

*L´assemblea general es reunirà de forma ordinària a l´inici i a la finalització de la cooperativa, i un cop cada 2 mesos. I de forma extraordinària, quan l´assemblea ho cregui convenient.


*Caldrà un mínim de 10  assistents


Article 14: Convocatòries de les Reunions:


Tres dies abans de les reunions, es lliurarà la convocatòria.


CAPITOL V: REPARTIMENT EXCEDENTS I DISSOLUCIÓ

Article 15 : Les causes de dissolució de cooperativa:

-Una vegada pagats els deutes contrets per la cooperativa es retornarà el capital aportat als socis.

-En cas de què hi hagi beneficis, aquests es repartiran equivalentment entre els socis, després de treure el 40% per destinar-lo a una finalitat social.

-La dissolució es produirà l'últim dia de clase (20 de Juny) a l’any 2024.
Organigrama

/templates/uploads/media/207_organigrama-2324png-20240122t100557z-001.zip


Contactar

Nom i cognoms*:

E-mail*:

Telèfon:

Comentari*:

Condicions:
Acceptació Llei Protecció Dades*Els camps marcats amb * són obligatoris

Amb el suport de