Lacustiva SCoop

Fitxa de la cooperativa

Centre: Institut de Llagostera
Nivell Educatiu: 4t ESO
Curs: Curs 2023/24
Web: https://sites.google.com/insllagostera.cat/lacustivascoop


Presentació

Som els alumnes de l’optativa d’emprenedoria de 4t de l’Institut de Llagostera, i aquest any, estem creant un nou projecte! Lacustiva és la nostra cooperativa, on el nostre objectiu és participar en l'Emprengi i gaudir amb l’experiència. Ens ajudeu a aconseguir-ho? 


Galeria d'Imatges


Estatut

ESTATUTS DE LA COOPERATIVA D’ALUMNES LACUSTIVA SCOOP.CAPÍTOL I.- NOM, OBJECTE, DURACIÓ I DOMICILI.


Article 1.  

 • La Cooperativa LACUSTIVA SCOOP SCCL estarà inscrita en el Registre de 

Cooperatives d’Alumnes corresponent i es regularà pels presents Estatuts.


Article 2.

 • La societat cooperativista té com a objecte LA COMPRAVENDA DE PRODUCTES


Article 3.

 • El domicili principal de la Cooperativa es troba a L’INSTITUT DE LLAGOSTERS, al carrer  AVINGUDA DEL GIRONÈS 51 DE LLAGOSTERA 

 • Desenvoluparà la seva activitat en l’àmbit territorial de la pròpia escola. 


Article 4.

 • La societat cooperativista està constituïda pel CURS ESCOLAR 2023-2024

 • (temps indefinit / per un curs escolar/ ..... .)


Article 5.

Els objectius de la Cooperativa escolar són els següents:

 • Fomentar activitats que portin incorporats els valors cooperatius.

 • Promoure la participació dels alumnes i el seu protagonisme en la gestió de les activitats del centre.

 • Promoure la creativitat dels alumnes i els valors d’emprenedoria.

 • Promoure relacions amb altres cooperatives formades per alumnes.CAPÍTOL II.- SOCIS, ALTES I BAIXES, FALTES I SANCIONS.Article 6.

 • Poden ser socis de la Cooperativa tots els alumnes del centre que cursin l’optativa d’emprenedoria de 4t d’ESO, sempre que no hi hagi una oposició dels pares o tutors legals dels menors.


A la Cooperativa hi haurà dos tipus de socis: 

 • Socis participants, que seran tots els alumnes de les etapes de  primària i secundària que tenen dret de participar a la cooperativa i ésser escollits membres dels òrgans socials.

 • Socis col·laboradors, que seran ex-alumnes del centre o de cooperatives del centre, que podran assistir a les Assemblees amb dret de veu però sense dret de vot.


Article 7.

 • Per ingressar en la Cooperativa caldrà l’aportació obligatòria de 3,50 euros.


Article 8.

 • El soci es pot donar de baixa voluntàriament en la cooperativa en qualsevol moment mitjançant un previ avís per escrit al Consell Rector. Aquesta baixa permetrà al soci que se li retorni l’aportació obligatòria, si no hi ha pèrdues.


Article 9.

 • Tots els socis de la Cooperativa podran realitzar aportacions de treball i econòmiques voluntàries, que serviran per realitzar les diferents activitats que organitzi la cooperativa, i que se’ls retornaran un cop causin baixa de la cooperativa.


Article 10.

Els socis tenen uns drets:

 • Ser escollits pels càrrecs dels òrgans socials.

 • Formular idees i participar en la gestió democràtica de la cooperativa

 • Rebre informació sobre la gestió de la cooperativa.

 • El lliurament, per part del Consell Rector, dels estatuts socials als socis que ho sol·licitin. 

 • La pèrdua de la condició de soci comporta el dret a exigir les aportacions voluntàries i obligatòries.


Article 11.

 • Tots els acords es prendran per majoria simple (meitat  més  un  dels presents), excepte els que determinin aquests Estatuts que ho seran per majoria reforçada de 4/5.


Article 12.

 • En el cas que hi hagi un empat en les votacions, s’haurà de tornar a repetir la votació.Article 13.

 • Els socis podran organitzar-se per comissions i la funció del professorat serà la de recolzament i assessorament.


Article 14.

Es consideren faltes greus:

 • No servir amb responsabilitat els càrrecs pels quals han estat elegits.

 • Incompliment de les normes establertes en els Estatuts. 

 • Reiteració de faltes lleus.


Article 15.

Es consideren faltes lleus:

 • Faltes de respecte als altres membres de la Cooperativa.

 • Tenir una actitud inadequada en els actes de la Cooperativa.


Article 16.

 • Les faltes lleus poden ser sancionades amb amonestació verbal, i les faltes greus amb suspensió de vot i/o participació en Assemblees i Comissions durant un temps determinat que escollirà el Consell Rector i, arribat el cas, amb l’expulsió de la Cooperativa.


CAPÍTOL III.- RÈGIM ECONÒMIC.


Article 17.

 • El capital social mínim de la Cooperativa estarà fixat per les aportacions obligatòries dels socis.


Article 18.

 • En cas de baixa  dels socis es reemborsarà les aportacions  econòmiques obligatòries i voluntàries que hagi efectuat. 


Article 19.

 • Entre un 40% dels excedents de la cooperativa, s’han de dedicar a un projecte de cooperació.


Article 20.

 • Anualment, i en referència a 1 de juny, es realitzarà el balanç i l’inventari juntament amb l’informe de tancament del tresorer/a.
Article 21.

 • El balanç i l’inventari estaran a disposició de l’Assemblea General, que els ha d’aprovar.


Article 22.

 • Una part de l’excedent anirà destinada als socis perquè es realitzin les activitats que l’Assemblea consideri d’interès general.
CAPÍTOL IV.- ÒRGANS DE GOVERN


Article 23.

 • El govern de la Cooperativa s’efectuarà a través de l’Assemblea. El Consell Rector serà l’encarregat de la representació, administració i gestió.


Article 24.

 • El President de la Cooperativa serà nomenat per l’Assemblea General


Article 25.

 • El Consell Rector serà elegit també per l’Assemblea General.


Article 26.

 • Per tal de suplir la insuficient capacitat legal d’obrar, l’Assemblea General delegarà en un o més dipositaris de fons majors d’edat d’entre els professors que col·laboren activament amb la Cooperativa d’Alumnes.


Article 27.

 • L’Assemblea General és l’òrgan màxim d’expressió de la voluntat dels socis. És convocarà un mínim d’una Assmblea ordinària al curs, que servirà per aprovar els comptes anuals, decidir la distribució dels excedents i aprovar la gestió del Consell Rector.


Article 28.

 • El Consell Rector estarà format per un President, un Secretari, un Tresorer i mínim de dos vocals.


Article 29.

 • El Consell Rector es reunirà un mínim de 3 vegades durant el curs escolar.Article 30.

 • Cada soci tindrà únicament un vot.

Article 31.

 • Els soci que no pugui assistir a l’assemblea no podrà votar.


Article 32.

 • El President de la Cooperativa n’és el màxim representant. Convoca i presideix el Consell Rector i l’Assemblea General de socis. 


Article 33.


Les Assemblees es convocaran com a mínim a una classe anterior mitjançant una convocatòria verbal i s’enviarà per correu electrònic a tots els sòcis i sòcies. Un cop es faci la convocatòria la informació sobre els punts a tractar s’enviarà per correu electrònic als socis i sòcies.


Article 34.

 • L’Assemblea General aprovarà la creació de les comissions que es considerin  necessàries per l’assoliment dels objectius establerts per la Cooperativa. Cada comissió tindrà un soci i un professor responsable.


Article 35.

Correspon a l’Assemblea:

 • L’examen i l’aprovació de comptes.

 • El destí dels excedents de cada exercici.

 • Decidir les aplicacions concretes dels Fons Socials.

 • Aprovar els la distribució de treballs i tasques.

 • Aprovar el pla d’actuació anual del Consell Rector.


Article 36.

L’Assemblea General decidirà sobre:

 • La modificació d’aquests Estatuts.

 • La dissolució de la Cooperativa.Contactar

Nom i cognoms*:

E-mail*:

Telèfon:

Comentari*:

Condicions:
Acceptació Llei Protecció Dades*Els camps marcats amb * són obligatoris

Amb el suport de