BruguCoop

Fitxa de la cooperativa

Centre: INS Josep Brugulat
Nivell Educatiu: 4t ESO
Curs: Curs 2022/23


Presentació

BruguCoop és una cooperativa creada pels alumnes de l'optativa d'emprenedoria de 4t d'ESO de l'Institut Josep Brugulat de Banyoles (Pla de l'Estany). El nostre objectiu és vendre productes per cobrir les necessitats dels nostres clients tenint en compte els criteris ambientals, de Kilòmetre 0 i socials.


Galeria d'Imatges


Estatut

MODEL D'ESTATUTS D'UNA COOPERATIVA DE TREBALL ASSOCIAT 
CAPÍTOL I. BASES DE LA SOCIETAT
Article 1. Denominació
Amb la denominació de Brugucoop, Societat Cooperativa Catalana Limitada es constitueix una societat cooperativa de treball associat, subjecta als principis i disposicions de la Llei de cooperatives de Catalunya.
Article 2. Objecte i activitats
L'objecte d'aquesta societat cooperativa és, satisfer les necessitats dels humansTots els socis treballadors han d'aplicar el seu treball a aquest objecte, segons les seves condicions d'aptitud i capacitació professional.
Article 3. Durada
La societat es constitueix per temps Indefinit i les seves activitats comencen des del moment de la seva constitució el mes de febrer del 2023.
Article 4. Domicili social i àmbit territorial
El domicili social de la cooperativa s'estableix a. el canvi de domicili fora d'aquest cas exigeix l'acord de l'assemblea general que modifiqui aquest precepte estatutari i es pot traslladar a un altre lloc dins el mateix terme municipal per acord del Consell Rector; el canvi de domicili fora d'aquest cas exigeix l'acord de l'Assemblea General que modifiqui aquest precepte estatutari. La cooperativa desenvolupa principalment la seva activitat cooperativitzada a CatalunyaCAPÍTOL II. DE LES PERSONES SÒCIES
Article 5. Persones sòcies treballadores
Poden ser persones sòcies treballadores totes les persones que puguin prestar el seu treball per fer l'objecte i les activitats especificats a l'article 2 d'aquests estatuts, i en les condicions especificades a l'article 25 d'aquests estatuts.Servei d'Ordenació Jurídica i Registre
Article 6. Requisits per a l'admissió
Per a l'admissió d'una persona com a soci treballador cal que es compleixin els requisits següents:a) Ajustar-se a l'assenyalada a l'article 5 d'aquests estatuts.b) Tenir capacitat d'obrar d'acord amb el que preceptua el Codi Civil.c) Superar un període de prova de tres mesos.d) Subscriure l'aportació econòmica obligatòria i fer-la efectiva d'acord amb els articles 55 i 56 de la Llei de cooperatives de Catalunya.
Article 7. Obligacions dels socis
Els socis estan obligats a:
a) Fer el desemborsament de l'aportació compromesa i complir les obligacions econòmiques que els correspongui.
b) Assistir a les reunions de les assemblees generals i d'altres òrgans pels quals siguin convocats.
c) Acceptar els càrrecs socials llevat de causa justificada apreciada per l'Assemblea General.
d) Complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern.
e) Fer les activitats de treball que constitueixen l'objecte de la cooperativa, dintre de la categoria i especialitat que hagi assignat o reconegut a cadascú el Consell Rector, i en les condicions que estableix l'article 25 d'aquests estatuts.
f) No dedicar-se a activitats de competència amb les de la cooperativa ni col·laborar amb qui les dugui a terme, llevat que siguin expressament autoritzades pel Consell Rector.
g) Participar en les activitats de formació i intercooperació.
h) Guardar secret sobre els assumptes i dades de la cooperativa, la divulgació dels quals pugui perjudicar els interessos socials.
i) Complir els altres deures que resultin de preceptes legals i d'aquests estatuts.
Article 8. Drets dels socis
Els socis tenen dret a:
a) Realitzar una prestació de treball a la cooperativa i cobrar-ne les quantitats a compte o bestretes, sense cap discriminació.
b) Elegir i ser elegits per als càrrecs dels òrgans de la societat.Servei d'Ordenació Jurídica i Registre.
c) Participar, amb veu i vot, en la presa d'acords a l'Assemblea General i a la resta d'òrgans dels quals formin part.
d) Rebre informació sobre les qüestions que afecten els seus interessos econòmics i socials en els termes que estableix l'article 24 de la Llei de cooperatives de Catalunya, que regula el dret d'informació.
e) Participar en els excedents, si n'hi ha, d'acord amb el que estableixen aquests estatuts.
f) Percebre el reemborsament de l'aportació actualitzada en cas de baixa, liquidació o separació per fusió, escissió o transformació de la cooperativa.
g) Tot allò que resulti de les normes legals i estatutàries, i dels altres acords vàlidament adoptats pels òrgans de la cooperativa.
Article 9. La responsabilitat dels socis pels deutes socials
La responsabilitat patrimonial dels socis per les obligacions socials es limita a les aportacions al capital social subscrites, tant si estan desemborsades com si no.El soci que es doni de baixa continua sent responsable davant la cooperativa, durant 5 anys, de les obligacions contretes per la cooperativa abans de la data de la baixa.
Article 10. Baixa dels socisQualsevol soci es pot donar de baixa voluntàriament fent-ne la notificació per escrit al Consell Rector amb un mes d'antelació (la baixa no pot ser superior a un any).
Article 11. Baixa justificada i baixa forçosa
1. La baixa es considerarà justificada: quan l'administrador la consideri justificada2. Les decisions del Consell Rector sobre la qualificació i els efectes de la baixa del soci poden ser recorregudes, d'acord amb l'article 19 de la Llei de cooperatives de Catalunya, per aquest soci davant l'Assemblea General pot ser acceptada dins del mes següent a la seva notificació; les divergències sobre la decisió de l'Assemblea es poden adreçar a la jurisdicció competent, amb la conciliació prèvia davant el Consell Superior de la Cooperació.3. Poden ser donats forçosament de baixa els socis que perdin els requisits objectius, exigits per aquests estatuts, per formar part de la cooperativa.
Article 12. Dret de reemborsament
En tots els casos de baixa d'un soci, aquest soci tindrà dret al reemborsament de les seves aportacions, voluntàries i obligatòries, al capital social, així com al retorn cooperatiu que li correspongui en funció de la seva activitat cooperativitzada i, si escau, la part individualitzada del Fons de reserva voluntari.Servei d'Ordenació Jurídica i RegistreSobre la base dels resultats de l'exercici econòmic en què es produeixi la baixa i de la imputació de resultats que li sigui atribuïble, es procedirà en el termini d'un mes, a comptar des de l'aprovació dels comptes anuals corresponents a l'exercici esmentat, a fixar l'import definitiu del reemborsament de les seves aportacions al capital social. El Consell Rector pot fixar provisionalment aquest import abans de l'aprovació dels comptes i, si escau, pot autoritzar algun reemborsament a compte del definitiu.De l'import resultant es pot deduir: les quantitats que la persona, sòcia degui a la cooperativa per qualsevol concepte; fins a un 20% per baixa no justificada o expulsió 30%; les responsabilitats que puguin ser-li imputades i quantificades, sense perjudici de la responsabilitat patrimonial que preveu l'article 26.2 de la Llei de cooperatives de Catalunya; les pèrdues no compensades d'exercicis anteriors, i les previsions de pèrdues de l'exercici en curs a regularitzar un cop tancat aquest exercici.El pagament de les bestretes meritades i, si escau, dels retorns acordats s'ha d'efectuar immediatament, excepte que hi hagi un pacte contrari, però el pagament de les aportacions socials s'ha de fer en el termini que es fixi de mutu acord o, si no és així, en el que assenyali el Consell Rector, que no pot ser mai superior a cinc anys a partir de la data de la baixa. La persona, sòcia té dret a percebre l'interès legal dels diners incrementat de dos punts.
Article 13. Faltes dels socis
Les faltes comeses pels socis, segons la seva importància, transcendència i intencionalitat, es classifiquen en lleus, greus i molt greus.
Article 14. Faltes molt greus
Són faltes molt greus:
Robar diners de la cooperativa
Destrossar material fent-ho intencionadament
Faltar molts dies sense justificar o agafar molt seguidament la baixa.
Mentir als companys per cobrar més o per poder faltar més dies
Article 15. Faltes greus
Són faltes greus:
Són faltes greus dir els plans de la nostra cooperativa a altres cooperatives.Tothom ha de ser responsable per aconseguir l'aportació del capital inicialCopiar idees d'altres cooperatives o empreses.
Arribar tard a una reunió o votació de la cooperativa
Article 16. Faltes lleus
Són faltes lleus:
Faltar al respecte als teus companys
No entregar una tasca demandada
Arribar tard de manera puntual
Article 17. Sancions
Les faltes molt greus se sancionen despatxant al treballador.
Servei d'Ordenació Jurídica i Registre
Les faltes greus se sancionen a una baixa
Les faltes lleus se sancionen un toc d'atenció
Article 18. Procediment sancionador
Correspon al Consell Rector la potestat sancionadora, amb la instrucció prèvia de l'expedient sancionador corresponent i amb l'audiència de l'interessat.
Contra les sancions per faltes lleus, greus o molt greus es pot interposar recurs davant l'Assemblea General en el termini d'un mes a comptar des de la notificació de la sanció.
En qualsevol cas, l'acord de sanció o, si escau, la ratificació d'aquest acord per l'Assemblea General poden ser impugnats en el termini d'un mes, a comptar des de la notificació, d'acord amb el tràmit processal d'impugnació d'acords socials establert a l'article 38 de la Llei de cooperatives de Catalunya.En els casos d'expulsió cal aplicar el que preveu l'article 21 de la Llei de cooperatives de Catalunya.
CAPÍTOL III. RÈGIM ECONÒMIC
Article 19. Capital social mínim
El capital social està constituït per les aportacions dels socis, obligatòries i voluntàries, que s'han d'acreditar mitjançant títols nominatius. Aquests títols han de reflectir amb claredat les aportacions, les actualitzacions, els interessos i els excedents que s'acordi capitalitzar.Els títols han de tenir un valor d'uns 10-20 euros cadascun. L'aportació mínima per adquirir la condició de soci ha de ser de 200-300 euros, la qual s'ha de desemborsar de la manera que estableixen els articles 55 i 56 de la Llei de cooperatives de Catalunya.El capital social mínim es fixa en 500 euros.
Article 20. Transmissió de les aportacions
Les aportacions o títols dels socis solament es podran transmetre, d'acord amb l'article 60 de la Llei de Cooperatives de Catalunya:
a) Entre persones sòcies, per actes inter vivos. No, perquè els actes inter vivos són aquells que es realitzen durant la vida d'una persona i no permeten el traspàs de béns a una altra persona
b) Per successió mortis causa. Sí, perquè els actes mortis causa permeten el traspàs de béns a una altra persona després de la mort del titular.
Article 21. Fons socials obligatoris
Servei d'Ordenació Jurídica i Registre
a) Dels excedents comptabilitzats per la determinació del resultat cooperatiu, un cop deduïdes les pèrdues de qualsevol naturalesa d'exercicis anteriors, i abans de la consideració de l'impost sobre societats, s'han de destinar, si escau, al Fons de reserva obligatori i al Fons d'educació i promoció cooperativa els percentatges següents:
1. Al Fons de reserva obligatori, amb la finalitat de contribuir a la consolidació econòmica de la cooperativa, s'ha de destinar com a mínim el 30% dels excedents nets.
2. Al Fons d'educació i promoció cooperativa cal destinar com a mínim el 10% dels excedents nets de cada exercici hi ha de tenir com a finalitats: la formació dels socis i dels treballadors en els principis i les tècniques cooperatives, empresarials, econòmiques i professionals; la promoció de les relacions entre cooperatives i la difusió del cooperativisme, i l'atenció a objectius d'incidència social i de lluita contra l'exclusió social.
b) Dels beneficis extracooperatius, una vegada deduïdes les pèrdues de qualsevol naturalesa d'exercicis anteriors i abans de l'impost sobre societats, s'ha de destinar almenys el 50% al Fons de reserva obligatori.
Article 22. Destinació dels excedents disponibles dels impostos
Els excedents cooperatius i els beneficis extracooperatius disponibles, un cop satisfets els impostos exigibles, s'han d'aplicar de la manera següent:
a) Al retorn cooperatiu de les persones sòcies, que pot incorporar-se al capital social amb l'increment corresponent a la part de cada persona sòcia o que pot satisfer-se directament a aquesta persona després de l'aprovació del balanç de l'exercici. Tanmateix, l'Assemblea General pot autoritzar el pagament de retorns cooperatius a compte, a proposta del Consell Rector i amb l'informe favorable previ de la intervenció de comptes o, si escau, de l'auditoria.
b) A la dotació de fons de reserva voluntaris. Poden contribuir els treballadors per a recollir fons per a projectes socials.
c) La part del resultat de la regularització del balanç que no s'hagi destinat al Fons de reserva obligatori, la cooperativa l'ha d'aplicar, en un o més exercicis, segons s'utilitza per a un recurs al qual tingui a veure amb la cooperativa (ONG, ASSOCIACIONS...)
Article 23. Imputació de pèrdues
1. Per a la imputació de pèrdues s'han d'aplicar els criteris següents:
• Avaluar el cost de reparacions;
• Comptabilitzar les pèrdues de producció;
• Reconèixer els costos directes associats als danys;
• Avaluar els danys indirectes;
• Assignar els costos de seguretat;
• Establir els procediments per recuperar els costos;
2. En tot cas, en la imputació de les pèrdues, siguin cooperatives o extracooperatives, la cooperativa ha de regir-se per les normes següents:
a) Fins al 50% de les pèrdues poden imputar-se al Fons de reserva obligatori. Quan per a la imputació de pèrdues s'hagi usat el Fons de reserva obligatori, totalment o parcialment, no s'ha de procedir a l'aplicació, imputació o repartiment de retorns cooperatius o altres resultats positius repartibles fins que aquest Fons hagi assolit el nivell anterior a la seva utilització.
b) Als fons de reserva voluntaris es pot imputar la totalitat de les pèrdues.Servei d'Ordenació Jurídica i Registre 6
c) La quantia no compensada amb els fons obligatoris i voluntaris s'ha d'imputar a les persones sòcies proporcionalment a les operacions, els serveis o les activitats realitzades per cadascuna d'elles amb la cooperativa. Si aquestes operacions o serveis fets són inferiors als que, com a mínim, cada persona sòcia està obligada a dur a terme d'acord amb l'article 7, apartada e), d'aquests estatuts, la imputació de les pèrdues esmentades s'efectuarà proporcionalment a l'activitat cooperativitzada mínima obligatòria.
3. Les pèrdues imputades a cada persona sòcia s'han de satisfer directament, dins l'exercici econòmic següent a l'exercici en què s'hagin produït, mitjançant deduccions en les aportacions al capital social. També es poden satisfer amb càrrec als retorns que podrien correspondre a la persona sòcia dins del mateix termini previst a l'article 67.1 de la Llei de cooperatives de Catalunya.
4. Les pèrdues que, un cop passat el termini esmentat, quedin sense compensar han de ser satisfetes directament per la persona sòcia en el termini d'1 mes fins al límit de les seves aportacions a capital, si no és que s'insti la fallida o s'acordi l'increment d'aportacions socials, sense perjudici del que preveu l'article 54 de la Llei de cooperatives de Catalunya.
Article 24. Tancament de l'exercici
L'exercici econòmic de la cooperativa queda tancat el 31 de desembre.
CAPÍTOL IV. ORGANITZACIÓ FUNCIONAL INTERNA
Article 25. Organització funcional interna
Els criteris bàsics del règim de la prestació del treball són ...Els criteris de selecció inclouen l'experiència, les capacitats, els atributs personals, les qualificacions, els coneixements i les habilitats necessàries per exercir-te bé en l'ocupació.
CAPÍTOL V. GOVERN, GESTIÓ I REPRESENTACIÓ DE LA COOPERATIVA
Article 26. Assemblea General. Convocatòria de l'assemblea general ordinària i extraordinària
L'assemblea general, ordinària o extraordinària, ha de ser convocada pel Consell Rector mitjançant un anunci en el domicili social i, a més, mitjançant un escrit del Consell Rector a cada un dels socis. La notificació al soci s'ha de fer amb una antelació mínima de 10 dies i un màxim de 30 respecte a la data de celebració.
La convocatòria, tant la que s'anunciï al domicili social com la notificada a cadascun dels socis, ha d'expressar amb claredat els punts següents: ordre del dia, lloc, dia i hora de lareunió tant en primera com en segona convocatòria. El lloc de reunió ha de coincidir amb el domicili social.
L'assemblea general ordinària s'ha de reunir necessàriament una vegada a l'any, dins els sis mesos següents al tancament de l'exercici econòmic.
El Consell Rector pot convocar una assemblea general extraordinària sempre que ho consideri convenient per als interessos de la cooperativa. Igualment, l'ha de convocar quan ho sol·liciti la Intervenció de Comptes o bé un grup de socis que representi, com a mínim, el 10% de tots els vots socials o de cent socis en les cooperatives de més de mil socis.
Si el Consell Rector no convoca l'Assemblea General, en sessió ordinària o extraordinària, en els casos en què és obligat fer-ho, qualsevol persona, sòcia pot presentar una sol·licitud de convocatòria a l'òrgan judicial competent per raó del domicili social de la cooperativa, en els termes establerts a l'article 31, apartat 1, de la Llei de cooperatives de Catalunya.
Article 27. Del vot per representant a l'Assemblea General
Cada soci té dret a un vot a l'Assemblea General. Aquest dret s'hi pot exercir per mitjà d'un representant.La representació ha de ser escrita i expressa per a una sessió concreta, l'admissió la fa la presidència de l'Assemblea General al començament de la sessió.
Article 28. Adopció d'acords
L'Assemblea General adopta els acords per consens, en cas de no arribar a un acord es prendran per majoria simple dels vots socials presents i representats.
L'Assemblea General adopta els acords amb el vot favorable de les 2/3 parts dels vots socials assistents en els casos següents:
a) Fusió, escissió, dissolució i transformació de la societat cooperativa. 
b) Emissió d'obligacions i títols participatius.
c) Exigència de noves aportacions obligatòries al capital social.
d) Qualsevol acord que impliqui una modificació dels estatuts socials. 
e) Aprovació del Reglament de règim intern.
L'acció de responsabilitat contra els membres del Consell Rector i la revocació d'algun càrrec social requereixen votació secreta i la majoria favorable de la meitat més un dels vots dels assistents, si constava a l'ordre del dia de la convocatòria, o la majoria de la meitat més un dels vots socials, si no hi constava.
Els assumptes a tractar en l'assemblea no podran ser altres que els fixats prèviament a l'ordre del dia. Se n'exceptuen les qüestions següents:
1. Convocatòria d'una nova assemblea general.
2. Realització de la censura de comptes per part de membres de la cooperativa o d'una persona externa.
3. Exercici de l'acció de responsabilitat contra els membres del Consell Rector o la revocació d'algun càrrec social.
Servei d'Ordenació Jurídica i Registre 8
Quant a la ratificació de les sancions que hagin estat objecte de recurs, s'ha d'aplicar el que s'estableix a l'article 33.3 de la Llei de cooperatives catalana.
Article 29. El Consell Rector
El Consell Rector és l'òrgan de representació i govern de la societat; és competent per establir les directrius generals d'actuació, amb subordinació a la política fixada per l'Assemblea General.
El president de la cooperativa té atribuïda, en nom del Consell Rector, la representació de la societat cooperativa i la presidència dels seus òrgans secretari i tresorer.
Els següents càrrecs del Consell Rector ... Tenen poder de representació de la cooperativa davant de terceres persones govern, gestió i l'àmbit judicial.
Article 30. Composició del Consell Rector
El Consell Rector es compon de persones físiques o jurídiques, elegits tots ells entre els socis de la cooperativa en votació secreta per l'Assemblea General i pel procediment següent: Es fan votacions i després les que no són flexibles les eliminen.
Els càrrecs són els següents: president, secretari... La seva distribució correspon a. La presidència i la secretaria: aquests són els dos càrrecs obligatoris en els membres del Consell Rector. En el cas de ser 3 o més membres els altres seran vocals o altres càrrecs que la cooperativa decideixi i que fixi en els estatuts, atribuint-hi funcions i competències.
Article 31. Durada, renovació, obligatorietat i gratuïtat del càrrec de membre del Consell Rector
El càrrec de membre del Consell Rector té una durada aproximadament de cinc anys.
L'exercici del càrrec de membre del Consell Rector és obligatori, llevat de reelecció o d'una altra causa justa, i no dona dret a retribució. No obstant això, les despeses i els perjudicis que ocasioni l'exercici d'aquest càrrec han de ser compensats per la cooperativa en els termes que estableixi amb el projecte.
Article 32. Funcionament del Consell Rector
El Consell Rector s'ha de reunir amb caràcter ordinari un cop cada dos mesos.Les deliberacions del Consell Rector només són vàlides si assisteixen a la reunió més de la meitat dels seus components de diverses persones. 
S'admet que un membre del Consell Rector en representi un altre. Els acords s'han d'adoptar per majoria absoluta dels membres del Consell Rector presents o representada          -compra o vendes
-màrqueting.
Article 33. La intervenció de comptes
Servei d'Ordenació Jurídica i Registre
Quan la cooperativa tingui més de 3 socis, l'Assemblea General ha de nomenar, d'entre els seus socis... Interventors de comptes, els quals exerciran el seu càrrec durant un any.
L'exercici del càrrec d'interventor és gratuït.
CAPÍTOL VI. DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ
Article 34. Dissolució i liquidacióSón causes de dissolució de la cooperativa: desaparició de l'òrgan administratiu i se suspèn l'activitat lucrativa
a) La finalització de l'objecte social o la impossibilitat de realitzar-lo.
b) La voluntat dels socis liquidadors.
c) La reducció del nombre de socis per sota del mínim legalment necessari per constituir la cooperativa, si es manté durant més d'un any.
d) La reducció del capital social per sota del mínim legalment establert a la llei o als estatuts, si es manté durant més de 6 mesos.
e) La fusió i l'escissió a què fan referència els articles del 74 al 83 de la Llei de cooperatives de Catalunya.
f) El concurs o la fallida.
g) Qualsevol altra causa legalment establerta.
Disposició addicional 1
D'acord amb els principis cooperatius formulats per l'Aliança Cooperativa Internacional, aquesta cooperativa fa seu el compromís de participació intercooperativa i de foment de la formació.
Disposició addicional 2
En tots els aspectes no regulats en aquests estatuts, s'ha d'aplicar el que disposa la Llei de cooperatives de Catalunya.
Disposició addicional 3
Els socis treballadors opten per inscriure's a la Seguretat Social en el règim des de la presentació de les candidatures fins un dia abans de la celebració de l'assemblea.
Servei d'Ordenació Jurídica i Registre
Articles facultatius:
Els socis col·laboradors
Poden entrar a formar part de la cooperativa com a socis col·laboradors tant les persones físiques com les persones jurídiques –públiques o privades– i, si el contingut de la vinculació amb la cooperativa ho permet, les comunitats de béns i les herències jacents.
Els socis col·laboradors, sense efectuar l'activitat cooperativitzada principal, poden col·laborar en la consecució de l'objecte social de la cooperativa.
La sol·licitud d'admissió com a soci col·laborador ha de ser formulada per escrit al Consell Rector, la resolució del qual es pot recórrer davant la primera assemblea general que es faci.
Les aportacions dels socis col·laboradors al capital social s'han d'acreditar mitjançant títols nominatius. Cada soci col·laborador ha de tenir, almenys... Títols com a aportació mínima obligatòria al capital social, el desemborsament de la qual s'ha de fer tal com estableix la Llei de cooperatives de Catalunya. Les aportacions dels socis col·laboradors han de quedar reflectides comptablement de forma separada a la dels socis treballadors.
Tenen dret de vot a l'Assemblea General, amb el límit del 40% del total dels vots socials.
Tenen dret a formar part dels altres òrgans socials, amb les limitacions establertes a la Llei de cooperatives de Catalunya.
Els socis excedents
Són socis excedents els socis que, temporalment i per causa justificada, han deixat de dur a terme l'activitat cooperativitzada a la cooperativa.
Els socis excedents tenen els drets i deures següents...
En tot cas s'ha de respectar, tal com estableix l'article 27 b), que tenen dret de veu però no de vot a l'Assemblea General, que en cap cas no poden ser membres dels òrgans rectors de la cooperativa i que no tenen dret a cap retorn cooperatiu.
Servei d'Ordenació Jurídica i Registre


ResponReenvia


Contactar

Nom i cognoms*:

E-mail*:

Telèfon:

Comentari*:

Condicions:
Acceptació Llei Protecció Dades*Els camps marcats amb * són obligatoris

Amb el suport de