COOP. CAP NORFEU

Fitxa de la cooperativa

Centre: INS Cap Norfeu
Nivell Educatiu: CICLES FORMATIUS
Curs: Curs 2022/23


Presentació

Catàleg productes


Catàleg Productes

Flyers per repartir


Galeria d'Imatges

En aquests moments no hi ha imatges a mostrar

Estatut

CAPITOL I: BASES DE LA SOCIETAT

Article 1. Denominació

La cooperativa tindrà el nom de CAP NORFEU


Article 2. Domicili social i àmbit d'actuació 

Carrer Ponent 15, Roses 17480

L'àmbit d'actuació es situarà al voltant de la comarca de l'Alt Empordà i de la província de Girona.


Article 3. Durada:

La cooperativa, que es començarà aquest febrer de 2023, tindrà una durada de

4 mesos, acabant-se al maig de 2023, coincidint amb el final del curs escolar 22/23


Article 4.  Objecte i activitats de la cooperativa:

Aquesta cooperativa es constitueix amb la finalitat de vendre productes autòctons de

la comarca de l’Alt Empordà 

La cooperativa estarà formada per alumnes de 1 CFGM del  mòdul 9 d’empresa i administració de l’Institut Cap Norfeu i construïda pels càrrecs escollits.

Ens constituïm en una cooperativa d'estudiants.


CAPÍTOL II: LES PERSONES SOCIES


Article 5. Les persones sòcies treballadores.

Tots els estudiants de 1 CFGM de l'institut Cap Norfeu que hagin escollit el mòdul 9 d’empresa i administració tenen el dret de ser socis/sòcies treballadors de la nostra cooperativa.


Article 6. Requisits per l'admissió.

  • Aportar la quantitat solidària acordada per constituir el capital inicial de la cooperativa, que serà una aportació de 3,00€ per persona.


Article 5. Conseqüències de que els membres no facin la feina

Depenent del grau d'importància de la feina no feta, s'aplicarà un càstig o altre. Si no es fa la feina encarregada, s'haurà de fer pel pròxim dia a més de dur a terme un càstig. En el cas de no fer la feina i/o el càstig, l'alumne haurà de posar 1 euro  més a la guardiola.


Article 8 Obligacions dels socis.

Assistir i respectar els acords de les assemblees. Realitzar la feina amb eficiència i diligència. Efectuar les aportacions monetàries necessàries. Col·laborar en tot el què calgui i amb benefici de la cooperativa. Respectar i publicitar la marca cooperativa. Cooperar amb la resta de socis amb respecte i igualtat.Article 9: Drets dels socis:

Dret a assistência, opinió i vot en les assemblees pertinents. Possibilitat de presentar-se a càrrecs electes quan sigui procedent. Accés al repartiment equitatiu dels beneficis. Recuperació del capital inicial en cas d'un abandonament justificat de la cooperativa. Dret a ser informat de les decisions cooperatives.


Article 10. Baixa dels socis:

  • Baixa justificada:

Quan l'alumne hagi d'abandonar l'escola per motius aliens a la cooperativa.

  • Baixa forçosa:

Es considerarà baixa forçosa quan un alumne, sigui expulsat o bé de l'escola o bé de la cooperativa. En aquest cas, no recuperarà el capital inicial aportat ni podrà tenir dret a recuperar la part inicial dels beneficis.


Article 11 Faltes:

Lleus:


Es considerarà falta lleu l'apunt d'una incidência durant les hores lectives, no complir les decisions prèvies de la cooperativa, negació a realitzar tasques encomanades…


Greus:


Es considerarà una falta greu la falta de respecte als companys de la cooperativa.

Una acumulacio de 3€, és a dir, 0,50 € per cada falta fin arribar als 3€ comportarà   l'expulsió de la cooperativa.


Molt greus:


Es considerarà una falta molt greu la usurpació i/o apropiació de les pertinences, capital i imatge pública de la cooperativa. Això comportarà l'expulsió immediata de la cooperativa i una sanció de 5 euros.


Article 12. Procediment sancionador:

Qualsevol soci que incompleixi les normes i acumuli les faltes descrites a l'article 11,

serà sancionat seguint el procediment següent. L'expedient sancionador serà aplicat

de manera immediata.
CAPÍTOL III: REGIM ECONÔMIC


Article 13. Capital Social:


Cada soci haurà d'aportar un capital inicial de 3€

La quota inicial serà equitativa per a tots els socis independentment del càrrec que ocupin.

Es lliurarà un títol cooperatiu nominal on s'indicarà la quantitat inicial aportada, i que serà garantia del retorn de la mateixa si procedeix.

Cada soci tindrà el deure d'aportar més diners si la cooperativa decideix efectuar una ampliació de capital.

El capital social inicial vindrà donat pel número de socis i el seu capital aportat

Totes les aportacions seran en efectiu a la data acordada.


Article 14. Fons socials obligatoris


Es passarà balanç final del comptes de la cooperativa just abans de l'extinció de la cooperativa on, en una assemblea extraordinària, es repartiran beneficis i excedents tenint en compte que tothom recuperarà el capital inicial, el 40% de l'excedent anirà destinat a un fons social de càncer de mama. Amb el 60% sobrant, si no arribem a 30€ per persona el donarem també al càncer de mama. 


Amb el menjar que no es vengui el donarem al banc d’aliments. 


Article 15. Imputació de pèrdues.

En el cas que la societat cooperativa hagi generat pèrdues en el balanç final. aquestes seran aportades solidàriament per tots els socis de la matèria o, en el cas d'una aportació considerablement elevada es durà a terme una votació per dissoldre o no la cooperativa


Article 16. Tancament de l'exercici.

La cooperativa s'extingirà, amb el seu corresponent tancament, durant l'última setmana del mes de maig del 2023 coincidint amb el termini del curs escolar


CAPÍTOL IV GOVERN, GESTIÓ I REPRESENTACIÓ INTERNA


Article 17. L'assemblea general

La convocatòria de les assemblees generals pertinents serà potestat del Consell

Rector de la cooperativa, el qual haurà de lliurar per escrit a tots els socis l'ordre del dia amb una antelació mínima de cinc dies.

L'assemblea general extraordinària podrà ser convocada sempre que el departament de coordinació ho vegi necessari o que sigui demanat per més de la

meitat dels socis.

Els acords de les assemblees seran votats i aprovats sempre hi quan disposin de

una majoria qualificada de dos terços

.

Article 18. Els càrrecs unipersonals.

La cooperativa Cap Norfeu tindrà els següents càrrecs unipersonals escollits abans:

President: Aya Mhandi

Tresorer: Belén Mendoza


Organigrama


Contactar

Nom i cognoms*:

E-mail*:

Telèfon:

Comentari*:

Condicions:
Acceptació Llei Protecció Dades*Els camps marcats amb * són obligatoris

Amb el suport de