COOPERATIVA VIVA

Fitxa de la cooperativa

Centre: INS Abat Oliba
Nivell Educatiu: 4t ESO
Curs: Curs 2022/23


Presentació

Hola, nosaltres som alumnes de 4t de l'assignatura d'economia, de l'Institut Abat Oliba de Ripoll.

Hem creat una cooperativa que s'anomena Cooperativa Viva. En aquesta cooperativa venem productes de proximitat del Ripollès. Dins de la cooperativa tambè fem "la cantina", que és una activitat que consisteix en vendre esmorzars a l'hora del pati i vendre els productes els professors,i els alumnes que en vulguin. Alguns productes que podeu trobar a la nostra cooperativa són: fuets,llonganises, bosses de tela personalitzables,clauers.....


Galeria d'Imatges

En aquests moments no hi ha imatges a mostrar

Estatut

CAPÍTOL I. BASES DE LA SOCIETAT


Article 1. Denominació

Amb la denominació de COPERATIVA VIVA


Article 2. Objecte i activitats

La principal activitat és vendre esmorzars i altres productes. Tot els socis treballadors han de ser respetuosos i formals amb el clients i treballadors a l’hora de treballar.

Article 3. Durada

Dura tot el curs escolar desde el mes d’octubre al mes de maig


Article 4. Domicili social i àmbit territorial

La cooperativa s’ubica a la Carretera de Barcelona 57 a Ripoll, dins la província de Girona.

La seva activitat es realitza a l’Institut Abat Oliba 

Telèfon: 972 70 11 50


Article 5. Persones sòcies treballadores

Poden ser persones sòcies només les persones que cursen la asignatura de economía de 4t ESO i que puguin prestar el seu treball per realitzar objectius i activitats especificades.


Els socis fundadors són:

Adrià Boixassa Merchan

Marc Caro Castañer

Oscar Colom Martinez

Izan Dumitru Pintor

Chaymae El Atmaní 

Jana Farrés Boixassa 

Alejandra Michelle Flores Diaz

Jorge Daniel Garay Arevalo

Abdelalí Hamdani

Paula Hervás Caro 

Albert Martín Pons

Louness Mouhoubi

Fatima Zahra Nasiri Kammouní 

Pau Navarro Lopez 

Ivet Ortega Horcas

Enric Piquer Mateu

Ilana Salazar Cruz

Gisela Viñas Serrano

Carlos Vital Sanchez

ESTATUTS

CAPÍTOL II


Article 6.  Requisits per l'admissió


a.Formar part de la classe d’economia de 4t d’ESO de l’Ester


b.Aportar l’aportació inicial(10 euros)


c.Ser acceptat pels soci treballadorsArticle 7. Obligacions dels socis


a.Fer    el    desemborsament    de    l'aportació    compromesa    i    complir    les    obligacions econòmiques que els correspongui.


b.Assistir a les reunions 


c.Realitzar les activitats de treball que constitueixen l'objecte de la cooperativa, 


d.No dedicar-se a activitats de competència amb les de la cooperativa ni col·laborar amb qui les dugui a terme, llevat que siguin expressament autoritzades pel Consell Rector.


e.Participar en les activitats de formació i intercooperació.


f.Guardar secret sobre els assumptes i dades de la cooperativa, la divulgació dels quals pugui perjudicar els interessos socials.


g.Complir els altres deures que resultin de preceptes legals i d'aquests estatuts.


h.Respectar als integrants de la cooperativa 
Article 8. Drets dels socis


a.Realitzar una prestació de treball a la cooperativa i cobrar-ne les quantitats a compte o bestretes, sense cap discriminació.


b.Elegir i ser elegits per als càrrecs dels òrgans de la societat.


c.Participar, amb veu i vot, en la presa d'acords a l'Assemblea General i a la resta d'òrgans dels quals formin part.


d.Participar en els excedents, si n'hi ha, d'acord amb el que estableixen aquests estatuts.    

e. Percebre el reemborsament de l’aportació actualitzada en cas de baixa, liquidació o separació per fusió, escissió o transformació de la cooperativa.Article 9. La responsabilitat dels socis pels deutes socials


La responsabilitat patrimonial dels socis per les obligacions socials es limita a les

aportacions al capital social subscrites, tant si estan desemborsades com si no.

El soci que es doni de baixa de la cooperativa, una vegada fixat l’import de les aportacions

que s’ha de reemborsar, continua sent responsable davant la cooperativa, durant 5 anys, de

les obligacions contretes per la cooperativa abans de la data de la pèrdua de la condició de

soci i fins l’import de les aportacions que se li han de reemborsar.


Article 10. Baixa dels socis


Qualsevol soci es pot donar de baixa voluntàriament fent-ne la notificació per escrit al Consell Rector amb 1 setmana d'antelació.Article 11. Baixa justificada i baixa obligatòria


La baixa es considerarà justificada:Si aporta un paper justificant la seva baixa signat per un expert que consideri la seva condició física o psicològica no apta pel treball corresponent, també es pot donar de baixa si algun membre no fa les seves responsabilitats i el temps que estigui de baixa no cobra.


Article 12. Dret de reemborsament


No hi ha reemborsament perquè estem treballant amb productes alimentaris.Article 13. Faltes dels socis


Les faltes dels socis poden ser lleus,greus o molt greus i depend de la gravetat de la falta pot tindre una sanció o un altre


Article 14. Faltes molt greus

1.-Robar a la cooperativa

2.-Violar els estatuts 

3-No complir les tasques 

4-La violació de secrets sobre assumptes interns de la cooperativa

5-No haver aportat els diners inicials

6-Donar mala imatge a la cooperativaArticle 15. Faltes greus


Són faltes greus:

1.-No aportar res a la cooperativa

2.-Barallar-se entre socis

3- No anar un dia que et toca treballar (a la cantina)

4- No respectar als companys de cooperativa.

5- Tirar boles de paper.Article 16. Faltes lleus


1- No portar l’ordinador carregat o no portar-lo directament.

2- Distorsionar la classe

3- No respectar el torn de paraula

4- Demanar el torn per parlar.

5- No participar a les votacions

6.-Fer bromes racistes


Article 17. Sancions


1.-Si no portes els 10 euros no tindràs beneficis.

2- Falta lleu sera castigat amb una amonestació verbal i si és molt repetida incidència

3- Falta molt greu expulsió de la cooperativa

4- Robar els diners=expulsió de la cooperativa  

5- Qui no treballa serà totalment castigat tenint que fer els treballs mes difícils

6-Qui no treballa no pot votar a les juntes


Article 18. Procediment sancionadorCorrespon al Consell Rector la potestat sancionadora, amb la instrucció prèvia de l'expedient sancionador corresponent d’acord amb el que estableix l’article 36 de la Llei de cooperatives catalana i amb l'audiència de l'interessat pel termini de dies.


Contra les sancions per faltes lleus, greus o molt greus es pot interposar recurs davant l'Assemblea General en el termini d'1 mes a comptar des de la notificació de la sanció.


En qualsevol cas, l'acord de sanció o, si escau, la ratificació d'aquest acord per l'Assemblea General poden ser impugnats en el termini d'1 mes, a comptar des de la notificació, d'acord amb el tràmit processal d'impugnació d'acords socials establert a l'article 52 de la Llei de cooperatives de Catalunya.


En els casos d'expulsió cal aplicar el que preveu l'article 36.2 de la Llei de cooperatives de Catalunya


CAPÍTOL III. RÈGIM ECONÒMIC


Article 19. Capital social mínim

El capital social està constituït per les aportacions dels socis, obligatòries i voluntàriesL'aportació mínima per adquirir la condició de soci ha de ser de 10 euros. El capital social mínim es fixa en 190€


Article 20. Transmissió de les aportacions

Per canviar els títols de la cooperativa, tots els socis han d’estar d’acord. Es decideix a base de votacions


Article 21. Aplicació dels excedents


1 Els excedents comptabilitzats del resultat cooperatiu, un cop deduïdes les pèrdues de qualsevol naturalesa d'exercicis anteriors, i abans de la consideració de l'impost de societats, s'han de destinar, almenys, en els percentatges següents :


a)Amb caràcter general, el 40% al fons de reserva obligatori i el 60% al fons d'educació i promoció cooperatives.J

b) El 40% dels ingressos guanyats es destinaran per alguna coperativa social 


c)  El 100% dels excedents procedents de les plusvàlues obtingudes per l'alineació dels elements de l'immobilitzat material o de l'immobilitzat intangible, segons l'article 79.2.de la Llei de cooperatives catalana, al fons de reserva obligatori, amb la limitació del resultat cooperatiu procedent de les plusvàlues de l'exercici.


2 Dels beneficis extracooperatius, una vegada deduïdes les pèrdues de qualsevol naturalesa d'exercicis anteriors i abans de la consideració de l'impost sobre societats, s'ha de destinar almenys un 40% al fons de reserva obligatori.


3 La quantitat restant es repartirà entre els socis de la coperativa 


a)  Al retorn cooperatiu dels socis, que es pot incorporar al capital social amb l'increment corresponent a la part de cadascú o es pot satisfer directament a aquesta persona després de l'aprovació del balanç de l'exercici

 

bAl retorn cooperatiu dels socis, que es pot incorporar al capital social amb l'increment corresponent a la part de cadascú o es pot satisfer directament a aquesta persona després de l'aprovació del balanç de l'exerciciContactar

Nom i cognoms*:

E-mail*:

Telèfon:

Comentari*:

Condicions:
Acceptació Llei Protecció Dades*Els camps marcats amb * són obligatoris

Amb el suport de