SAFRI S.Coop

Fitxa de la cooperativa

Centre: INS Cap Norfeu
Nivell Educatiu: CICLES FORMATIUS
Curs: Curs 2019/20


Presentació

Hola, som la cooperativa SAFRI, S. COOP que està formada per 10 alumnes del CFGM d'administració d'empresa de l'institut Cap Norfeu de Roses.

La nostra cooperativa està formada per: Sienna, Saber, Fadoua, Viky, Bilal, Georgina, Ainhoa, Daniel, Fàtima i Alegria.

El nostre objectiu principal és recuperar els 10 € que hem invertit per comprar els productes i després amb els beneficis obtindrem una ajuda pel viatge que volem fer de fi de curs.


Catàleg Productes

https://www.flipsnack.com/page-flip-software/publish/fumszeylc


Galeria d'Imatges


Estatut

ESTATUTS DE LA COOPERATIVA SAFRI S.COOP

CAPÍTOL I.- NOM, OBJECTE, DURACIÓ I DOMICILI.

Article 1.
– La Cooperativa SAFRI S.Coop estarà inscrita en el Registre de
Cooperatives d'Alumnes corresponent i es regularà pels presents Estatuts.

Article 2.
- La societat cooperativista té com a objecte desenvolupar diferents activitats relacionades per una banda amb la compra i venda de diferents productes del sector alimentari (embotits, dolços i melmelada).
- Oferir diferents serveis a la comunitat. Aquests serveis són:
▪ Netejar cotxes (neteja interior i exterior)
▪ Manteniment i reparació de bicicletes.
▪ Manteniment i reparació de patinets (skateboard).
▪ Pintura dels diferents espais del centre.
- Disseny i elaboració de diferents complements.
- Disseny i elaboració de diferents jocs de taula.

Article 3.
– El domicili principal de la Cooperativa es troba a l'Institut Cap Norfeu, al carrer Cap Ponent,
17480 Roses.
– Desenvoluparà la seva activitat en l'àmbit territorial del propi institut i tindrà una durada de cinc mesos.

Article 4.
– La societat cooperativista està constituïda per un grup d'alumnes del centre que realitzen la seva formació acadèmica.

Article 5.
Els objectius de la Cooperativa són els següents:
– Fomentar activitats que portin incorporats els valors cooperatius.
– Promoure la participació dels alumnes i el seu protagonisme en la gestió de les activitats del centre.
– Promoure la creativitat dels alumnes i els valors d'emprenedoria.
– Promoure relacions amb altres cooperatives formades per alumnes.

CAPÍTOL II.- SOCIS, ALTES I BAIXES, FALTES I SANCIONS.

Article 6.
– Els alumnes de CFGM seran els únics socis de la cooperativa. Un cop constituïda la cooperativa, passarien a ser socis d'aquesta.

Article 7.
– Els socis de la Cooperativa hauran d'abandonar un import de 10€/ soci per finançar la mateixa.

Article 8.
– El soci es pot donar de baixa voluntàriament en la cooperativa en qualsevol moment mitjançant un previ avís per escrit al grup. Aquesta baixa permetrà al soci que se li retorni l'aportació obligatòria.

Article 9.
– Tots els socis de la Cooperativa podran realitzar aportacions de treball i econòmiques voluntàries, que serviran per realitzar les diferents activitats que organitzi la cooperativa, i que se'ls retornaran un cop siguin baixa de la cooperativa.

Article 10.
Els socis estan obligats a complir els següents deures:
– Acceptar els càrrecs pels quals han estat escollits.
– Assistir a totes les reunions a les quals siguin convocats, i proposar als òrgans de govern tots els canvis que trobin convenients per beneficiar l'interès social.
– Participar en les activitats de formació.
– Proposar al grup els canvis que trobin convenients per tal de beneficiar l'interès social.

Article 11.
Els socis tenen uns drets:
– Ser escollits pels càrrecs dels òrgans socials.
– Formular idees i participar en la gestió democràtica de la cooperativa.
– Rebre informació sobre la gestió de la cooperativa.
– El lliurament, per part del grup, dels estatuts socials als socis que ho sol·licitin.
– La pèrdua de la condició de soci comporta el dret a exigir les aportacions voluntàries i obligatòries.

Article 12.
– Tots els acords es prendran per majoria simple (meitat més un dels presents) 6/10.

Article 13.
– Els acords que necessiten majoria reforçada seran aquells que modifiquin qualsevol dels articles d'aquests estatuts.

Article 14.
– En el cas que hi hagi un empat en les votacions, s'haurà de tornar a repetir la votació.

Article 15.
– Els socis podran organitzar-se per comissions i la funció del professorat serà la de suport i assessorament.

Article 16.
Es consideren faltes greus:
– No servir amb responsabilitat els càrrecs pels quals han estat elegits.
– Incompliment de les normes establertes en els Estatuts.
– No assistir a les reunions programades sense una causa justificada.
– No realitzar les tasques encomanades dins de la cooperativa per cada soci.
– Reiteració de faltes lleus.

Article 17.
Es consideren faltes lleus:
– Faltes de respecte als altres membres de la Cooperativa.
– Tenir una actitud inadequada en els actes de la Cooperativa.

CAPÍTOL III.- RÈGIM ECONÒMIC.

Article 18.
– El capital social mínim de la Cooperativa estarà fixat per les aportacions obligatòries dels socis, en aquest cas 10 /soci.

Article 19.
– En cas de baixa dels socis es reemborsarà les aportacions econòmiques obligatòries i voluntàries que hagi efectuat.

Article 25.
– El balanç i l'inventari estaran a disposició del grup, que els ha d'aprovar.

Article 26.
– Una part de l'excedent anirà destinada als socis perquè es realitzin les activitats que l'Assemblea consideri d'interès general.

CAPÍTOL IV.- ÒRGANS DE GOVERN

Article 27.
– El govern de la Cooperativa s'efectuarà a través de l'Assemblea. El Consell Rector serà l'encarregat de la representació, administració i gestió.

Article 28.
– El President de la Cooperativa serà nomenat per el grup.

Article 29.
– El Consell Rector serà elegit també pel grup.

*Article 30.
– Per tal de suplir la insuficient capacitat legal d'obrar, el grup delegarà en un o més dipositaris de fons majors d'edat d'entre els professors que col·laboren activament amb la Cooperativa d'Alumnes.

Article 31.
– El grup és l'òrgan màxim d'expressió de la voluntat dels socis. Es convocarà un mínim d'una Assemblea ordinària al curs, que servirà per aprovar els comptes anuals, decidir la distribució dels excedents i aprovar la gestió del Consell Rector.

Article 32.
– El Consell Rector estarà format per un President, un Secretari, un Tresorer i mínim de dos vocals.

Article 33.
– El Consell Rector es reunirà un mínim de 3 vegades durant el curs escolar.

Article 34.
– Cada soci tindrà únicament un vot i podrà aportar un vot delegat d'un altre soci que no pugui assistir a l'assemblea.

Article 35.
– Els socis que no pugui assistir a l'assemblea podrà delegar per escrit el seu vot a un altre soci. Aquesta delegació s'entregarà al Secretari de la Cooperativa.

Article 36.
– El grup Extraordinària es reunirà a iniciativa del Consell Rector, del President de la Cooperativa, o quan ho demani, com a mínim, un 20% dels socis participants.
Article 37.
– Un cop escollit el Consell Rector, s'establiria en assemblea la durada d'aquest. En aquest cas la durada del Consell Rector serà d'un any (curs 2019-2020).

Article 38.
– El President de la Cooperativa n'és el màxim representant. Convoca i presideix el Consell Rector i el grup de socis.

Article 43.
El grup decidirà sobre:
– La modificació d'aquests Estatuts.
– La dissolució de la Cooperativa.
– L'elecció de persones que formin part del Consell Rector.

CAPÍTOL V.- LIQUIDACIÓ I DISSOLUCIÓ.

Article 45.
La Cooperativa es dissoldrà en el cas que es compleixi el següent:
– Un cop es faci una votació, en Assemblea General, i les 3/5 parts dels socis votin a favor de la dissolució de la Cooperativa.
Article 47.
– En cas que la Cooperativa es dissolgui, tots els socis hauran de sortir-ne.



Organigrama

DIRECTORA GENERAL

Fadoua El Ouazzani

 

PRESIDENTS

Saber Bouhssini

Fatima Safri

 

SECRETARIA

Alegria Silva

 

PUBLICITAT   

Georgina Fortuny

AUXILIAR: Bilal Essebihi

 

COMPTABLE    

Dani Grande

  AUXILIAR: Viky Ereñú    

 

MAGATZEM

 Ainoha Garcia

AUXILIAR: Sienna Allard

                                 


Contactar

Nom i cognoms*:

E-mail*:

Telèfon:

Comentari*:

Condicions:
Acceptació Llei Protecció Dades*



Els camps marcats amb * són obligatoris

Amb el suport de