PlaYeat

Fitxa de la cooperativa

Centre: Institut de Vidreres
Nivell Educatiu: 4t ESO
Curs: Curs 2019/20


Presentació

La societat cooperativista té com a objecte oferir diversió i entreteniment a través de jocs i venda de aliments.


Galeria d'Imatges


Estatut

ESTATUTS DE LA COOPERATIVA D’ALUMNES PlaYeat

 

CAPÍTOL I.- NOM, OBJECTE, DURACIÓ I DOMICILI

 

Article 1. 

La Cooperativa PlaYeat SCCL estarà inscrita en el Registre de Cooperatives d’Alumnes corresponent  i es regularà pels presents Estatuts.

 

Article 2.

La societat cooperativista té com a objecte oferir diversió i entreteniment a través de jocs i venda de aliments.

 

 Article 3.

El domicili principal de la Cooperativa es troba a l’Institut Vidreres, al Carrer de l'institut.

Desenvoluparà la seva activitat en l’àmbit territorial del propi institut i de Girona.

 

Article 4.

La societat cooperativista està constituïda per el curs escolar 2019-2020.

 

Article 5.

Els objectius de la Cooperativa escolar són els següents:

       Fomentar activitats que portin incorporats els valors cooperatius.

       Promoure la participació dels alumnes i el seu protagonisme en la gestió de les activitats del centre.

       Promoure la creativitat dels alumnes i els valors d’emprenedoria.

       Promoure relacions amb altres cooperatives formades per alumnes.

 

 

CAPÍTOL II.- SOCIS, ALTES I BAIXES, FALTES I SANCIONS.

 

Article 6.

Els alumnes de 4rt d’ESO d'Emprenedoria poden optar a fer una cooperativa. Un cop constituïda la cooperativa, passaran a ser socis de la mateixa.

 

Article 7.

Poden ser socis de la Cooperativa els alumnes del centre que cursin en 4t d’ESO d’Emprenedoria, sempre que no hi hagi una oposició dels pares o tutors legals dels menors.

 

A la Cooperativa hi haurà un sol tipus de socis: socis participants, que seran els alumnes de secundària que tenen dret de participar a la cooperativa i ésser escollits membres dels òrgans socials.

 

Article 8.

Per ingressar en la Cooperativa caldrà la sol·licitud al Consell Rector, acompanyada de l’aportació obligatòria.

 

Article 9.

Els socis de la Cooperativa hauran d’abandonar aquesta aportació als socis, un cop hagin finalitzat els seus estudis i marxin de l’Escola o bé quan la cooperativa cessi la seva activitat

 

Article 10.

El soci es pot donar de baixa voluntàriament en la cooperativa en qualsevol moment mitjançant un previ avís per escrit al Consell Rector. Aquesta baixa permetrà al soci que se li retorni l’aportació obligatòria.

 

Article 11.

Tots els socis de la Cooperativa podran realitzar aportacions de treball i econòmiques voluntàries, que serviran per realitzar les diferents activitats que organitza la cooperativa, i que se’ls retornaran un cop causin baixa de la cooperativa.

 

Article 12.

Els socis estan obligats a complir els següents deures:

       Acceptar els càrrecs pels quals han estat escollits.

       Assistir a totes les reunions a les quals siguin convocats, i proposar als òrgans de govern tots els canvis que trobin convenients per beneficiar l’interès social.

       Participar en les activitats de formació.

 

Article 13.

Els socis tenen uns drets:

       Ser escollits pels càrrecs dels òrgans socials.

       Formular idees i participar en la gestió democràtica de la cooperativa

       Rebre informació sobre la gestió de la cooperativa.

       La pèrdua de la condició de soci comporta el dret a exigir les aportacions voluntàries i obligatòries.

 

Article 14.

Tots els acords es prendran per majoria simple (meitat  més  un  dels presents), excepte els que determinin aquests Estatuts que ho seran per majoria reforçada de 3/5.

 

Article 15.

Els acords que necessiten majoria reforçada seran aquells que modifiquin qualsevol dels articles d’aquests estatuts.

 

Article 16.

En el cas que hi hagi un empat en les votacions, s’haurà de tornar a repetir la votació.

 

Article 17.

Els socis podran organitzar-se per comissions i la funció del professorat serà la de recolzament i assessorament.

 

Article 18.

Es consideren faltes greus:

       No servir amb responsabilitat els càrrecs pels quals han estat elegits.

       No assistir a les reunions programades sense una causa justificada.

       Reiteració de faltes lleus.

 

Article 19.

Es consideren faltes lleus:

       Faltes de respecte als altres membres de la Cooperativa.

       Tenir una actitud inadequada en els actes de la Cooperativa.

 

Article 20.

Les faltes lleus poden ser sancionades amb amonestació verbal, i les faltes greus amb suspensió de vot i/o participació en Assemblees i Comissions durant un temps determinat que escollirà el Consell Rector i, arribat el cas, amb l’expulsió de la Cooperativa.

 

 

CAPÍTOL III.- RÈGIM ECONÒMIC.

 

Article 21.

Elsdiners mínims de la Cooperativa estan fixats per les aportacions obligatòries dels socis.

 

Article 22.

En cas de que els socis estiguin de baixa, es tornaran els diners a cada un, el diners retornats seran els que ells mateixos hagin aportat.

 

Article 23.

La  Cooperativa disposarà d’un fons de reserva obligatori, al qual es destinarà, com a mínim, el 20% dels excedents nets de cada exercici, en cas que tingui continuïtat el següent curs.

 

Article 24.

Entre un 30% - 40% dels excedents de la cooperativa, s’han de dedicar a un projecte, concretament es donaran a la fundació ONCOLLIGA VIDRERES (es farà una assemblea per decidir-ho després de presentar els comptes).

 

Article 25.

Anualment, i en referència a 1 de juny final del curs escolar, es realitzarà el balanç i l’inventari juntament amb l’informe de tancament del tresorer/a. 

 

Article 26.

El balanç i l’inventari estaran a disposició de l’Assemblea General, que els ha d’aprovar els socis de l'assemblea els sis primers mesos.

 

Article 27.

Una part de l’excedent anirà destinada als socis perquè es realitzin les activitats que l’Assemblea consideri d’interès general.

 

 

CAPÍTOL IV.- ÒRGANS DE GOVERN

 

Article 28.

El govern de la Cooperativa s’efectuarà a través de l’Assemblea. El Consell Rector serà l’encarregat de la representació, administració i gestió de la cooperativa.

 

Article 29. 

El President de la Cooperativa serà nomenat per l’Assemblea General

 

Article 30.

El Consell Rector serà elegit també per l’Assemblea General per els mateixos socis.

 

 

Article 31.

Per tal de suplir la insuficient capacitat legal d’obrar, l’Assemblea General delegarà en un o més dipositaris de fons majors d’edat d’entre els professors que col·laboren activament amb la Cooperativa d’Alumnes.

 

Article 32.

L’Assemblea General és l’òrgan màxim d’expressió de la voluntat dels socis. És convocarà un mínim d’una Assemblea ordinària al curs, que servirà per aprovar els comptes anuals, decidir la distribució dels excedents i aprovar la gestió del Consell Rector.

 

Article 33.

El Consell Rector estarà format per un President, un Secretari, un Tresorer i mínim de dos vocals.

 

Article 34.

El Consell Rector es reunirà un mínim de 3 vegades durant el curs escolar.

 

Article 35.

Cada soci tindrà únicament un vot i podrà aportar un vot delegat d’un altre soci que no pugui assistir a l’assemblea.

 

Article 36.

Els socis que no pugui assistir a l’assemblea podrà delegar per escrit el seu vot a un altre soci. Aquesta delegació s’entregarà al Secretari de la Cooperativa.

 

Article 37.

L’Assemblea General Extraordinària es reunirà a iniciativa del Consell Rector, del President de la Cooperativa, o quan ho demani, com a mínim, un 20% dels socis participants.

 

Article 38.

Un cop escollit el Consell Rector, s'estableix en assemblea la durada del mateix. En cas que la cooperativa tingui una durada superior a un curs, L’any posterior a l’elecció del primer  Consell Rector, es  procedirà a  la renovació del 50% dels seus membres amb l’obligació que siguin el/la secretari/a i la meitat dels vocals. Al cap de  dos anys de l’elecció del primer Consell Rector, es procedirà a renovar el/la President/a, el/la Tresorera i la resta de vocals.

 

Article 39.

El President de la Cooperativa n’és el màxim representant. Convoca i presideix el Consell Rector i l’Assemblea General de socis.

 

Article 40.

Les Assemblees es convocaran amb una antelació màxima de 15 dies, mitjançant una convocatòria per escrit al plafó de la seu social de la cooperativa i s’enviarà per correu electrònic a tots els sòcies i sòcies. Un cop es faci la convocatòria la informació sobre els punts a tractar s’enviarà per correu electrònic als socis i sòcies.

 

Article 41.

Les cooperatives triaran en assemblea, els delegats que assistiran a les Assemblees de la Federació de Cooperatives d’Alumnes.

<span style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Helvetica Neue'; mso-fareast-font-family: 'Helvetica Neue'; mso-bidi-

Organigrama

Presidenta: Clara Mojal

Secretaris: Andrea i Romeo

Tresorer: Àlex Galván

Creeperia: Clara, Andrea, Romeo, Iker, Aleix

Diversiö: Àlex Blanco, Madou, Pau, Ian, Max, Marc, Gerard, Arnau, Àlex G.

Comunicació: Isaac, Marc M, Gerard, Clara, Andrea.

Compres: Àlex G.

Oncolliga: Ian.


Contactar

Nom i cognoms*:

E-mail*:

Telèfon:

Comentari*:

Condicions:
Acceptació Llei Protecció Dades*Els camps marcats amb * són obligatoris

Amb el suport de