NIRSU

Fitxa de la cooperativa

Centre: INS Cendrassos
Nivell Educatiu: 3r ESO
Curs: Curs 2019/20


Presentació

Hola, bones som estudiants de l’institut Cendrassos de Figueres i ens volem presentar:

 

Som un total de 14 persones de 3r d'ESO, 6 nens: Carlos, Hamza, Ilias, Marc, Joel i Èric, i 8 nenes: Naiara, Clàudia, Alícia, Duna, Abir, Nohalia, Malak i Paula. 

 

La nostra cooperativa es diu Nirsu. 

Posarem 5 euros per persona per poder comprar  productes de la nostra comarca, que després vendrem a la Fira de Cooperatives escolars de Girona i als nostres clients (família, professors, amics...etc). També vendrem gominoles i pastissos a l’institut.

 

El nostre objectiu és recuperar els diners que vam posar i aprendre el funcionament d’una cooperativa.

 

La nostra presidenta és la l’Alícia, la Clàudia és la tresorera i la Naiara, la secretària.

 

El 40% dels beneficis els donarem a una ONG!!


Catàleg Productes

/templates/uploads/media/164_cataleg-socis-nirsu-2-comprimido.pdf


Galeria d'Imatges


Estatut

Estatuts de la cooperativa


CAPÍTOL I: INFORMACIÓ GENERAL, DENOMINACIÓ, OBJECTE, DURADA I DOMICILI

Article 1.-Denominació: Nirsu

 

Article 2.- Domicili Social i Àmbit d’actuació: c/ Arquitecte Pelai Martinez,1 (Figueres)

 

Article 3.- Tipus d’activitat: Compra i venta de productes de proximitat

 

Article 4.- Durada de l’activitat: Del 11 de setembre a 15 de juny

 

Article 5.- Objectiu de l’activitat: 

Aprendre a gestionar una empresa.

 

Treballar en equip adequadament. 

.  

 

CAPÍTOL II: NORMES D’ASSOCIACIÓ:

Article 6: Requisits per ser-ne soci:

Portar l’aportació mínima, fer l’optativa d’emprenedoria i venir a classe amb compromís

.

Article 7: Aportació obligatòria mínima 5 euros

.
A canvi de l’aportació, cada membre rep un certificat que l’acredita com a soci\a de la cooperativa.

Article 8: Drets i deures dels socis: 

DRETS: Cobrar la part proporcional quan s’acabi, 

Poder participar i votar a les decisions

DEURES: 

Participar a les activitats
.Article 9: Motius d’expulsió o penalització: 

En el cas que algun soci no participi en les activitats de la cooperativa, se li  treurà un 5 % del benefici per cada activitat no realitzada, sempre i quan no sigui justificat.


CAPITOL III: ÒRGANS DE LA SOCIETAT COOPERATIVA

ÒRGANS DE REPRESENTACIÓ:

 

Article 10.- Assemblea General.

L’assemblea general de la cooperativa, constituïda pels socis convocats vàlidament, és l’òrgan d’expressió de la voluntat social. Els acords d’aquesta són obligatoris per a tots els socis, fins i tot els que no estan d’acord amb els acords i els que no han assistit a la reunió que els ha adoptat.

 

Article 11.- Funcions i competències de l’assemblea.

A l’assemblea es tractarà de:

 1. Escollir els càrrecs del consell rector de la cooperativa.

 2.  Votar les decisions que ha de prendre la cooperativa.

 3. Exposar idees per part dels membres de la cooperativa.

 4. Aprovar els els estatuts o possibles modificacions d’aquestes.

 5.  Controlar l’activitat i la gestió de la cooperativa.

 6.  Convocar les reunions.

 7.  Decidir els productes que es comercialitzen.

 8. Fixar els preus de venda dels productes.

 9. Decidir a quina finalitat social (ONG...), es destinaran una part dels beneficis.

 10. S'establirà la feina de cada soci de la cooperativa i la seva responsabilitat.

Les assemblees generals poden ser ordinàries o extraordinàries. L’assemblea general ordinària s’ha de reunir necessàriament una vegada a l’any, dins els sis mesos següents al tancament de l’exercici econòmic, i té les funcions d’examinar la gestió efectuada pel Consell rector, aprovar, si escau, els comptes anuals i acordar l’aplicació de resultats. Totes les altres assemblees tenen la consideració extraordinàries.

 

Article 12.- El Consell Rector

El Consell Rector és l’òrgan de representació i govern de la societat, que gestiona l’empresa i exerceix, el control permanent i directe de la gestió de la direcció. Té competència per a establir les directrius generals d’actuació, d’acord a la política fixada per l’assemblea general, i per dur a terme la resta d’actes que li atribueixen, els estatuts socials.

 

COMPOSICIÓ DEL CONSELL RECTOR:

PRESIDENT/A: Alícia Contreras

SECRETARI/A: Naiara Cuesta

TRESORER/A: Clàudia Llonch

*Els càrrecs tenen la mateixa durada que la cooperativa. 

*L’assemblea general 

 LA PRESIDÈNCIA 

TASQUES:

-Té l´última paraula a l´hora de prendre decisions. 

-Hauria d´actuar com a líder de la cooperativa.

-La presidència exerceix la representació de la cooperativa.

-Presideix les reunions de l´assemblea de socis

 SECRETARI/A 

-Redacta les actes i la documentació .

-Dóna suport al suport al president/a.

-Ocupa el lloc del president, en cas de aquest no pugui.

 TRESORER/A 

-Es el responsable de la comptabilitat.

-Controla les entrades i sortides dels diners.

-Planifica els pagaments.

ALTRES CÀRRECS:

 • Comercial:  -Ilias –Nohaila –Malak –Hamza

 • Disseny: -Paula –Nohaila

 • Administració: -Abir –Èric –Clàudia –Duna

 • Informàtica: -Joel –Marc

 • Coordinació: -Carles –Alícia -NaiaraCAPÍTOL IV: REUNIONS

 

Article 13: Assemblea general:

*L´assemblea general es reunirà de forma ordinària a l´inici i a la finalització de la cooperativa, i un cop cada 2 mesos. I de forma extraordinària, quan l´assemblea ho cregui convenient. 

 

*Caldrà un mínim de 10 assistents

 

Article 14: Convocatòries de les Reunions:

 

Tres dies abans de les reunions, es lliurarà la convocatòria.


CAPITOL V: REPARTIMENT EXCEDENTS  I DISSOLUCIÓ

Article 15 : Les causes de dissolució de cooperativa:

-Una vegada pagats els deutes contrets per la cooperativa es retornarà el capital aportat als socis.

-En cas de que hi hagi beneficis, aquests es repartiran equivalentment entre els socis, després de treure el 40% dels beneficis per destinar-lo a una finalitat social.

-La dissolució es produirà el 15 de juny 

  

 


Organigrama


Contactar

Nom i cognoms*:

E-mail*:

Telèfon:

Comentari*:

Condicions:
Acceptació Llei Protecció Dades*Els camps marcats amb * són obligatoris

Amb el suport de