COOPRABO

Fitxa de la cooperativa

Centre: INS Abat Oliba
Nivell Educatiu: 4t ESO
Curs: 2018/19


Presentació

Bones, som els alumnes de 4rt Eso de la cooperativa Cooprabo de l'institut abat oliba de Ripoll. La cooperativa ofereix diferents tipus de productes desde: Fuets, Bull Blanc, Galetes, etc... A més oferim productes fets a mà, com per exemple clauers.


Catàleg Productes

https://www.flipsnack.com/Cooprabo/cat-leg-cooprabo.html


Galeria d'Imatges


Estatut

MODEL D'ESTATUTS D'UNA COOPERATIVA DE TREBALL ASSOCIATCAPÍTOL I. BASES DE LA SOCIETATArticle 1. Denominació: Cooprabo , Societat Cooperativa Catalana Limitada es constitueix una societat cooperativa de treball associat, subjecta als principis i disposicions de la Llei de cooperatives de Catalunya.

 

Article 2. Objecte i activitats L'objecte d'aquesta societat cooperativa és la venda de productes ecològics del Ripollès, amb el benefici de poder fer una aportació econòmica a l’entitat Mans Unides

Tots els socis treballadors han d'aplicar el seu treball a aquest objecte, segons les seves condicions d'aptitud i capacitació professional.

 

Article 3. Durada La societat es constitueix per temps limitat (Curs 2018-2019)

 

Article 4. Domicili social i àmbit territorial El domicili social de la cooperativa s'estableix al centre educatiu IES Abat Oliba, Ctra. Barcelona 57, 17500 Ripoll, Girona

 

CAPÍTOL II. DE LES PERSONES SÒCIESArticle 5. Persones sòcies treballadores. Poden ser persones sòcies treballadores totes les persones que puguin prestar el seu treball per realitzar l'objecte i les activitats especifiques

 

Article 6. Requisits per a l'admissió Per a l'admissió d'una persona com a soci treballador cal que es compleixin els requisits següents:

 

Article 7. Obligacions dels socis

Els socis estan obligats a:

- Assistir a classe

- Participar en les diferents activitats

- Respectar totes les persones i opinions

- Fer una inversió inicial de 10 euros

 

Article 8. Drets dels socis

Els socis tenen dret a:

- Col·laborar en la cooperativa

- Rebre una part dels beneficis de la cooperativa

- Tenir veu a la cooperativa

- Tenir dret a vot en les decisions


Article 9. La responsabilitat dels socis pels deutes socials

Una de les principals responsabilitats es que si està a la cooperativa s’ha de limitar a les aportacions al capital el qual en forma part. Per tant encara que una persona estigui de baixa ha de pagar els deutes.Article 10. Baixa dels socis

Qualsevol soci es pot donar de baixa notificant al consell Rector

Si el soci es expulsat del centre, el Consell Rector prendà mesures contra el soci

 

Article 11. Baixa justificada i baixa obligatòria

La baixa es considerarà justificada:

-si hi ha un paper justificant

-si el Consell Rector hi està d’acord segons la baixa

La baixa serà obligatoria si:

-el soci és expulsat del centre

 

Article 12. Dret de reemborsament

Un reemborsament és donarà en cas de que el soci es doni de baixa:

-Si la baixa és justificada , el soci rebrà el reemborsament oportu

-Si la baixa no està justificada o el Consell rector no ho troba oportú, el soci no rebrà cap        mena de reemborsament

 

Article 13. Faltes dels socis

Les faltes dels socis es poden considerar, segons la seva importància, en: lleus, greus i molt greus

 

Article 14. Faltes molt greus Són faltes molt greus:

- Si et baralles amb algú de la cooperativa

- Si robes diners o qualsevol producte o material de la cooperativa

 

Article 15. Faltes greus Són faltes greus:

- No obeir al professor

- No treballar en la feina que se’t demana

 

Article 16. Faltes lleus Són faltes lleus:

- Parlar quan no toca o jugar a classe


Article 17. Sancions

Les faltes molt greus se sancionen amb l’expulsió de la cooperativa sense tenir dret a recuperar el reemborsament, i es sotmetra per votació dels socis de la cooperativa

Les faltes greus se sancionen amb una incidència

Les faltes lleus se sancionen amb una observació

CAPÍTOL III. RÈGIM ECONÒMIC

 

Article 19. Capital social mínim

El capital social està constituit per les aportacions dels socis, obligatòries.

Capital social són 200 euros, 20 socis que han aportat 10 euros cadascun

Article 20. Transmissió de les aportacions

Només es podran transmetre entre socis per un bé comú per a la cooperativa

 

Article 21. Aplicació dels excedents

A final de curs, en el moment de liquidar la cooperativa, els beneficis de la cooperativa es repartiran en:

60% en Mans Unides (Vic)

40% en el viatje de fi de curs de 4t d’ESO

 

Article 22. Imputació de pèrdues

Totes les perdues de la cooperativa seran cobertes economicament pel socis

 

Article 23. Tancament de l'exercici

L'exercici econòmic de la cooperativa queda tancat el 7 de juny del 2019

 

CAPÍTOL IV. ORGANITZACIÓ FUNCIONAL INTERNA

 

Article 25. Assemblea General. Convocatòria de l'assemblea general ordinària i extraordinària

L'assemblea general, ordinària o extraordinària, ha de ser convocada pel Consell Rector mitjançant un anunci en el domicili social i, a més, mitjançant un escrit del Consell Rector a cada un dels socis. La notificació al soci s'ha de fer amb una antelació mínima de 15 dies i un màxim de 30 respecte a la data de celebració

 

Article 26. Del vot per representant a l'Assemblea General

Cada soci té dret a un vot a l'Assemblea General

 

Article 27. Adopció d'acords

L’Assemblea General adopta els acords per majoria simple dels vots socials presents i representatsArticle 28. El Consell Rector

El Consell Rector serà aquell que decidexi i prengui decisions sobre la cooperativa


Article 29. Composició del Consell Rector

El Consell Rector està format per : -El president (Oriol Bartés)

                                                       -El vicepresident (Àlex Botella)

                                                       -Les secretaries (Ainhoa Ionita, Jordina Vidal)

                                                       -Els tresorers (Gerard Anguita i Marc Piquer)

                                                      

Article 30. Durada, renovació, obligatorietat i gratuïtat del càrrec de membre del Consell Rector

El càrrec de membre del Consell Rector té una durada fins que és tanqui la cooperativa a final de curs. També hi ha l’opció de renovar el consell rector durant el curs, llavors faríem una nova votació

- És molt convenient que assisteixin a la reunió més de la meitat dels seus socis

- S’admet que un membre del Consell Rector en representi un altre

 

Article 31. Funcionament del Consell Rector

- El consell rector es podrà reunir sempre que es consideri opurtú

- Establir ordre en la cooperativa

- Fer complir les lleis

- Ser justos

 

CAPÍTOL VI. DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ

 

Article 32. Dissolució i liquidació

Son causes de dissolució de la cooperativa:

- La finalització de l’objecte social o la impossibilitat de realitzar-lo

- La voluntat propia dels socis

- La reducció del nombre de socis i que els que queden acceptin tancar la cooperativa

- La reducció del capital social per sota del mínim legalment pactat

 

- Qualsevol altra causa legalment establerta

 


Contactar

Nom i cognoms*:

E-mail*:

Telèfon:

Comentari*:

Condicions:
Acceptació Llei Protecció Dades*Els camps marcats amb * són obligatoris

Amb el suport de