LETTERS coop.

Ficha de la cooperativa

Centro: INS Sarrià
Nivel Educativo: 4º ESO
Curso: Curso 2023/2024


Presentación

La nostra cooperativa està formada per nou noies: la Xènia Gil, l'Aina, la Duna, l'Èlia, la Carla, la Martina, la Clàudia, l'Ainhoa i la Xènia Vidal. Som de l'Institut de Sarrià de Ter i estem treballant en aquest projecte de cooperatives. Hem escollit el nom "LETTERS" perquè oferim diversos productes amb inicials i hem conclòs que era un nom adient per la nostra cooperativa.

Els objectius que tenim són: fomentar la cooperació entre nosaltres, conèixer el món cooperativista i com funciona, aprendre el funcionament de les empreses, vendre els productes escollits i recaptar els diners per poder destinar un 40% dels beneficis totals a l'Institut de Sarrià de Ter i un 60 a l'Hospital Sant Joan de Déu.

El nostre primer projecte com a cooperativa serà el 31 de gener, en el qual el nostre institut realitzarà la jornada antifeixista. La nostra cooperativa organitzarà diverses parades a hores de pati on es vendran llaminadures.

També realitzarem altres projectes fora de l'Institut, on vendrem diferents productes com: collarets, sabons, clauers, olis essencials, i difusors d'olis essencials.


Per a qualsevol dubte, comuniqueu-vos amb nosaltres a través del següent correu: lettersarri@gmail.com 


Catálogo Productos
Galeria de Imagenes


Estatuto

MODEL D'ESTATUTS D'UNA COOPERATIVA DE TREBALL ASSOCIAT    

CAPÍTOL I. BASES DE LA SOCIETAT 

Article 1. Denominació 

Amb la denominació de  Letter’s, Societat Cooperativa Catalana Limitada es constitueix una  societat cooperativa de treball associat, subjecta als principis i disposicions de la Llei de  cooperatives de Catalunya.  

Article 2. Objecte i activitats 

L'objecte d'aquesta societat cooperativa és vendre joies fora del centre i a dins del centre vendre llaminadures per tal d'obtenir beneficis i destinar-los una part al fons de l’institut i l’altre a l’Hospital Sant Joan de Déu   

Tots els socis treballadors han d'aplicar el seu treball a aquest objecte, segons les seves  condicions d'aptitud i capacitació professional.  

Article 3. Durada 

La societat es constitueix al mes de gener de 2024 i es dissoldrà el 16 de maig de 2024 i les seves activitats comencen des del moment de la seva constitució.

Article 4. Domicili social i àmbit territorial  

El domicili social de la cooperativa s'estableix a Carrer Joan Fuster i Ortells, 45, 17840 Sarrià de Ter, Girona.

La cooperativa desenvolupa principalment la seva activitat cooperativitzada a l’institut de Sarrià de Ter.

CAPÍTOL II. DE LES PERSONES SÒCIES (7) 

Article 5. Persones sòcies treballadores 

Poden ser persones sòcies treballadores totes les persones d’ 4ESO que estiguin realitzan l’optativa d'emprenedoria 2023/2024 que puguin prestar el seu treball  per realitzar l'objecte i les activitats.
Article 6. Requisits per a l'admissió 

Per a l'admissió d'una persona com a soci treballador cal que es compleixin els requisits  següents: 

a) Ajustar-se a l'assenyalat a l'article 5 d'aquests estatuts.  

b) Capacitat de compromís amb la cooperativa.

c) Assumir les obligacions que pertoquen. 

d) Aportació econòmica obligatòria.Article 7. Obligacions dels socis 

Els socis estan obligats a: (11)  

a) Complir les obligacions econòmiques que els correspongui.  

b) Assistir obligatòriament a les classes d'emprenedoria (en cas de no poder assistir portar un justificant que afirmi que no has pogut assistir per algun motiu).  

c) Acceptar els càrrecs socials llevat de causa justificada   

d) Realitzar les activitats de treball que constitueixen l'objecte de la cooperativa, dintre de la  categoria i especialitat que hagi assignat o reconegut a cadascú. 

f) No dedicar-se a activitats de competència amb les de la cooperativa ni col·laborar amb qui  les dugui a terme.

g) Participar en les activitats de formació i tasques proposades a clase.

h) Guardar secret els assumptes i dades de la cooperativa, que puguin perjudicar-la.

Article 8. Drets dels socis 

Els socis tenen dret a: 

a) Realitzar una prestació de treball a la cooperativa.

b) Elegir i ser elegits per als càrrecs dels òrgans de la societat. 

 

c) Participar, amb veu i vot, en la presa d'acords a l'Assemblea General i a la resta d'òrgans  dels quals formin part.  

d) Rebre informació sobre les qüestions que afecten els seus interessos econòmics i socials. 

e) Participar en els excedents, si n'hi ha, d'acord amb el que estableixen aquests estatuts.  

f) Tot allò que resulti de les normes legals i estatutàries, i dels altres acords vàlidament  adoptats pels òrgans de la cooperativa.  

Article 9. La responsabilitat dels socis pels deutes socials  

La responsabilitat patrimonial dels socis per les obligacions socials es limita a les  aportacions al capital social subscrites, tant si estan desemborsades com si no, i tenen el caràcter d’obligatòries, excepte casos justificats.

Si un dels socis abandona la cooperativa el capital aportat inclement no serà retornat, a excepció d’una bona justificació d'abandó. 

Article 10. Baixa dels socis 

Qualsevol alumne pot demanar la baixa voluntàriament justificant la baixa fent-ne el formulari per escrit a l'Institut de Sarrià de Ter amb 24 h d'antelació. 


Article 11. Baixa justificada i baixa forçosa 

1. La baixa es considerarà justificada: si en abandonar exposa detalladament els motius pels quals marxen i són verdaderament motius per abandonar.

2. D’acord amb l’article 17 dels estatuts, un soci serà expulsat en rebre la primera falta molt greu

3. Poden ser donats forçosament de baixa els socis que perdin els requisits objectius, exigits  per aquests estatuts, per formar part de la cooperativa.  

Article 12. Dret de reemborsament  

En tots els casos de baixa d'un soci, aquest soci tindrà dret al reemborsament de les seves  aportacions, voluntàries i obligatòries, al capital social, així com al retorn cooperatiu que li  correspongui en funció de la seva activitat cooperativitzada i, si escau, la part  individualitzada del Fons de reserva voluntari. 

Article 13. Faltes dels socis 

Les faltes comeses pels alumnes, segons la importància de la seva falta, es classifiquen en lleus, greus i molt greus.  

Article 14. Faltes molt greus 

Són faltes molt greus:  

  • Agafar diners que són de la cooperativa

  • Estafar als clients

  • Agafar material de la cooperativa 

Article 15. Faltes greus 

Són faltes greus:  

  • Faltar el respecte a les altres sòcies

  • No fer la feina assignada

Article 16. Faltes lleus

Són faltes lleus:  

  • No assistir a la cooperativa sense justificant

  • Arribar tard

  • Deixar-te'l material

     Article 17. Sancions 

Les faltes molt greus se sancionen amb l’expulsió de la cooperativa.


Les faltes greus són acumulatives, amb la suma de tres es considera falta molt greu i per tan l’expulsió de la cooperativa.

Les faltes lleus comporten un avis verbal.  


Article 18. Procediment sancionador 

El Consell Rector és l’encarregat de gestionar les sancions dels protestants, el Consell Rector ha de seguir un procés d'instruccions i donar motius a la persona afectada abans de posar la sencio.  

L'Assemblea General haurà d'acceptar o confirmar l'acord de la sencio, seguint el procediment que està explicat a l'article 38 de la Llei de Cooperatives de Catalunya. 

En qualsevol cas, l'acord de sanció o deratificació de l’acord per l'Assemblea General poden ser impugnats en un petit termini. 

En els casos d'expulsió cal aplicar el que preveu l'article 21 de la Llei de cooperatives de  Catalunya.


CAPÍTOL III. RÈGIM ECONÒMIC 

Article 19. Capital social mínim 

El capital social està constituït per les aportacions dels socis, obligatòries i voluntàries, que  s'han d'acreditar mitjançant títols nominatius. Aquests títols han de reflectir amb claredat les  aportacions, les actualitzacions, els interessos i els excedents que s'acordi capitalitzar.    

Els títols han de tenir un valor d’10 euros cadascun. No hi ha aportació mínima per adquirir la  condició de soci.

El capital social mínim es fixa en 90 euros.

Article 20. Transmissió de les aportacions 

Les aportacions o títols dels socis solament es podran transmetre, d'acord amb l'article 60 de  la Llei de Cooperatives de Catalunya:  

a) Entre persones sòcies, per actes inter vivos.  

b) Per successió mortis causa.  

Article 21. Fons socials obligatoris


a) Dels excedents comptabilitzats per la determinació del resultat cooperatiu, un cop  deduïdes les pèrdues de qualsevol naturalesa d'exercicis anteriors, i abans de la  consideració de l'impost sobre societats, s'han de destinar, si escau, al Fons de reserva  obligatori i al Fons d'educació i promoció cooperativa els percentatges següents:  

1. Al Fons de reserva obligatori, amb la finalitat de contribuir a la consolidació econòmica de  la cooperativa, s'ha de destinar com a mínim el 60% dels excedents nets a  l'hospital de Sant Joan de Déu .  

2. Al Fons d'educació i promoció cooperativa cal destinar com a mínim el 10% dels  excedents nets de cada exercici i ha de tenir com a finalitats: la formació dels socis i  dels treballadors en els principis i les tècniques cooperatives, empresarials, econòmiques i  professionals; la promoció de les relacions entre cooperatives i la difusió del cooperativisme,  i l'atenció a objectius d'incidència social i de lluita contra l'exclusió social.  

b) Dels beneficis extracooperatius, una vegada deduïdes les pèrdues de qualsevol  naturalesa d'exercicis anteriors i abans de l'impost sobre societats, s'ha de destinar almenys  el 50% al Fons de reserva obligatori.  

Article 22. Destinació dels excedents disponibles 

Els excedents cooperatius i els beneficis extracooperatius disponibles, un cop satisfets els  impostos exigibles, es donaran el 60% a l’Hospital Sant Joan de Déu i l’altre 40% al fons social del institut

Article 23. Imputació de pèrdues 

1. Per a la imputació de pèrdues s'han d'aplicar els criteris següents: 

a) Fins al 50% de les pèrdues poden imputar-se al Fons de reserva obligatori. Quan per  a la imputació de pèrdues s'hagi utilitzat el Fons de reserva obligatori.

b) La resta la reserva voluntàries es pot imputar la totalitat de les pèrdues. 

Article 24. Tancament de l'exercici 

L'exercici econòmic de la cooperativa queda tancat el 15 de maig de 2024


CAPÍTOL IV. ORGANITZACIÓ FUNCIONAL INTERNA 

Article 25. Organització funcional interna 

Els criteris bàsics del règim per portar endavant la nostre cooperativa ha sigut repartir-nos la feina. La Duna és la responsable de la comptabilitat,  Aina es la responsable de la comunicació, la Xènia s’encarrega del marketing i de la publicitat, l'Èlia de la qualitat, la Carla de la secretària, la Clàudia de les compres i materials, la Xènia té el càrrec de presidenta i secretaria, l’Ainhoa s’encarrega de les vendes i la Martina de la producció.CAPÍTOL V. GOVERN, GESTIÓ I REPRESENTACIÓ DE LA COOPERATIVA 

Article 26. Assemblea General. Convocatòria de l'assemblea general ordinària i  extraordinària 

L'assemblea general, ordinària o extraordinària, és convocada per la mestra de l’assignatura.

Article 27. Del vot per representant a l'Assemblea General 

Cada soci té dret a un vot a l'Assemblea General. Aquest dret s'hi pot exercir per mitjà d'un  representant.  

La representació ha de ser escrita i expressa per a una sessió concreta, l'admissió la fa la  presidència de l'Assemblea General al començament de la sessió.  

Article 28. Adopció d'acords 

L'Assemblea General adopta els acords per majoria dels vots socials presents i representats.  

Article 29. El Consell Rector 

El Consell Rector és l'òrgan de representació i govern de la societat; és competent per  establir les directrius generals d'actuació, amb subordinació a la política fixada per  l'Assemblea General.  

La presidenta de la cooperativa té atribuïda, en nom del Consell Rector, la representació de la societat cooperativa i la presidència dels seus òrgans.  

Els següents càrrecs del Consell Rector: presidenta, secretària i vicepresidenta, tenen poder de representació de la cooperativa davant de terceres persones. Organigrama


Contactar

Nombre y apellidos*:

E-mail*:

Teléfono:

Comentario*:

Condiciones:
Aceptación Ley Protección Datos*Los campos marcados con * son obligatorios.

Amb el suport de