La Vall de l'Abat

Ficha de la cooperativa

Centro: INS Abat Oliba
Nivel Educativo: 4º ESO
Curso: Curso 2022/2023
Web: https://sites.google.com/d/1m6qJECx3gxylQgw3Xc5yyj2EQMMdBTCp/p/1FaInXfYcWMvnmQ7Q8D2O13X6dA7-aHtD/edit


Presentación


Aquest any, La cooperativa “La Vall de l’Abat” som els encarregats d'inaugurar la cantina, però aquest any, canvien alumnes i sistemes. En el curs 2022/2023, al nostre institut,  s'hi troben 2 cooperatives, una d'elles és la nostra. "LA VALL DE L'ABAT". La nostra cooperativa consisteix en un grup d'alumnes de 4t ESO (exactament 22 alumnes), que s'ocupen del fet que molts alumnes, professors i companys del nostre institut tinguin esmorzar a canvi de diners.


Cada setmana tenim un lloc diferent de treball cada alumne (amb excepcions a vegades), per tant, tots fem el treball de tots.

A part de vendre i preparar esmorzars, també fem lots per vender a la cantina, que contenen productes de proximitat de la nostra comarca (El ripollès) i bosses pintades a mà, entre moltes altres coses.


Catálogo Productos

https://sites.google.com/insabatoliba.cat/lavalldelabat-abatoliba/cat%C3%A0leg


Galeria de Imagenes

En estos momentos no hay imagenes a mostrar

Estatuto

ESTATUTS COOPERATIVA LA VALL DE L’ABAT (2022-2023)

CAPÍTOL I. BASES DE LA SOCIETAT 

Article 1. Denominació Amb la denominació de La Vall de l’Abat , Societat Cooperativa Catalana Limitada es constitueix una societat cooperativa de treball associat, subjecta als principis i disposicions de la Llei de cooperatives de Catalunya. 

Article 2. Objecte i activitats: L'objecte d'aquesta societat cooperativa és venda de productes locals ( embotits, galetes, mel... ), servei d’esmorzars a la cantina de l’institut, elaboracions i venda de productes artesanals, prestació de serveis varis ( neteja cotxes... ). Tots els socis treballadors han d'aplicar el seu treball a aquest objecte, segons les seves condicions d'aptitud i capacitació professional. 

Article 3. Durada: La societat es constitueix per temps limitat. La seva durada ès d’un curs escolar ( 22/23 ). 

Article 4. Domicili social i àmbit territorial: El domicili social de la cooperativa s'estableix a la Carretera de Barcelona, 57 de Ripoll ( 17500 ). 

CAPÍTOL II. DE LES PERSONES SÒCIES 

Article 5. Persones sòcies treballadores: Poden ser persones sòcies treballadores totes les persones que puguin prestar el seu treball per realitzar l'objecte i les activitats especificats a l'article 2 d'aquests estatuts, i en les condicions especificades a l'article 24 d'aquests estatuts.  

Article 6. Requisits per a l'admissió: Per a l'admissió d'una persona com a soci treballador cal que es compleixin els requisits següents: 

a) Ajustar-se a l'assenyalat a l'article 5 d'aquests estatuts. 

b) Tenir capacitat d'obrar d'acord amb el que preceptua el Codi civil. 

c) Subscriure l'aportació econòmica obligatòria i fer-la efectiva d'acord amb els articles 70 i 71 de la Llei de cooperatives de Catalunya. 

Article 7. Obligacions dels socis: Els socis estan obligats a: 

a) Fer el desemborsament de l'aportació compromesa i complir les obligacions econòmiques que els correspongui. 

b) Assistir a les reunions de les assemblees generals i d'altres òrgans pels quals siguin convocats. 

c) Acceptar els càrrecs socials llevat de causa justificada apreciada per l'Assemblea General. 

d) Complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern. 

e) Realitzar les activitats de treball que constitueixen l'objecte de la cooperativa, en les condicions que estableix l'article 24 d'aquests estatuts, i dur a terme l’activitat cooperativitzada mínima que hagi assignat o reconegut a cadascú el Consell Rector. 

f) No dedicar-se a activitats de competència amb les de la cooperativa ni col·laborar amb qui les dugui a terme, llevat que siguin expressament autoritzades pel Consell Rector. 

g) Participar en les activitats de formació i intercooperació. 

h) Guardar secret sobre els assumptes i dades de la cooperativa, la divulgació dels quals pugui perjudicar els interessos socials. 

i) Complir els altres deures que resultin de preceptes legals i d'aquests estatuts. 

Article 8. Drets dels socis Els socis tenen dret a:  

a) Realitzar una prestació de treball a la cooperativa i cobrar-ne les quantitats a compte o bestretes, sense cap discriminació. 

b) Elegir i ser elegits per als càrrecs dels òrgans de la societat. 3 

c) Participar, amb veu i vot, en la presa d'acords a l'Assemblea General i a la resta d'òrgans dels quals formin part. 

d) Rebre informació sobre les qüestions que afecten els seus interessos econòmics i socials en els termes que estableix l'article 39 de la Llei de cooperatives de Catalunya, que regula el dret d'informació. 

e) Participar en els excedents, si n'hi ha, d'acord amb el que estableixen aquests estatuts. f) Percebre el reemborsament de l'aportació actualitzada en cas de baixa, liquidació o separació per fusió, escissió o transformació de la cooperativa. g) Tot allò que resulti de les normes legals i estatutàries, i dels altres acords vàlidament adoptats pels òrgans de la cooperativa. 

Article 9. La responsabilitat dels socis pels deutes socials: La responsabilitat patrimonial dels socis per les obligacions socials es limita a les aportacions al capital social subscrites, tant si estan desemborsades com si no. El soci que es doni de baixa de la cooperativa, una vegada fixat l’import de les aportacions que s’ha de reemborsar, continua sent responsable davant la cooperativa, durant 5 anys, de les obligacions contretes per la cooperativa abans de la data de la pèrdua de la condició de soci i fins l’import de les aportacions que se li han de reemborsar. 

Article 10. Baixa dels socis Qualsevol soci es pot donar de baixa voluntàriament fent-ne la notificació per escrit al Consell Rector amb 15 mesos d'antelació. 

Article 11. Baixa justificada i baixa obligatòria.  

1. Les decisions del Consell Rector sobre la qualificació i els efectes de la baixa del soci poden ser recorregudes, d'acord amb l'article 34.2 de la Llei de cooperatives de Catalunya, per aquest soci davant l'Assemblea General dins del mes següent a la seva notificació; les divergències sobre la decisió de l'Assemblea es poden adreçar a la jurisdicció competent, amb la conciliació prèvia davant el Consell Superior de la Cooperació. 

2. El Consell Rector ha de donar de baixa obligatòriament els socis que deixin de complir els requisits objectius establerts per aquests estatuts o exigits per la Llei per mantenir-ne la condició, per formar part de la cooperativa. 4 

Article 12. Dret de reemborsament: En tots els casos de baixa d'un soci, aquest soci tindrà dret al reemborsament de les seves aportacions, voluntàries i obligatòries, al capital social, així com al retorn cooperatiu que li correspongui en funció de la seva activitat cooperativitzada i, si escau, la part individualitzada del Fons de reserva voluntari. Sobre la base dels resultats de l'exercici econòmic en què es produeixi la baixa i de la imputació de resultats que li sigui atribuïble, es procedirà en el termini d'1 mes, a comptar des de l'aprovació dels comptes anuals corresponents a l'exercici esmentat, a fixar l'import definitiu del reemborsament de les seves aportacions al capital social. El Consell Rector pot fixar provisionalment aquest import abans de l'aprovació dels comptes i, si escau, pot autoritzar algun reemborsament a compte del definitiu. De l'import resultant es pot deduir: les quantitats que la persona sòcia degui a la cooperativa per qualsevol concepte; les responsabilitats que puguin ser-li imputades i quantificades, sense perjudici de la responsabilitat patrimonial que preveu l'article 41.4 de la Llei de cooperatives de Catalunya; les pèrdues no compensades d'exercicis anteriors, i les previsions de pèrdues de l'exercici en curs a regularitzar un cop tancat aquest exercici. D’altra banda, sobre l’import liquidat de les aportacions obligatòries, el Consell Rector aplicarà una deducció de 0% , en el cas de baixa injustificada i una deducció de 100% en el cas d’expulsió de la persona sòcia.

Article 13. Faltes dels socis Les faltes comeses pels socis, segons la seva importància, transcendència i intencionalitat, es classifiquen en lleus, greus i molt greus. 

Article 14. Faltes molt greus Són faltes molt greus: Robatori, faltar al respecte greu,no fer la tasca encomanada. 

Article 15. Faltes greus Són faltes greus: Espionatge.

Article 16. Faltes lleus (23) Són faltes lleus: Faltar al respecte lleu.

Article 17. Sancions Les faltes molt greus es sancionen amb expulsió de la cooperativa. . Les faltes greus se sancionen amb 3 dies de neteja total de la cantina. Les faltes lleus es sancionen amb 1 dia de neteja total de la cantina. 

Article 18. Procediment sancionador Correspon al Consell Rector la potestat sancionadora, amb la instrucció prèvia de l'expedient sancionador corresponent d’acord amb el que estableix l’article 36 de la Llei de cooperatives catalana i amb l'audiència de l'interessat pel termini de 7 dies. Contra les sancions per faltes lleus, greus o molt greus es pot interposar recurs davant l'Assemblea General en el termini d'15 dies a comptar des de la notificació de la sanció. En qualsevol cas, l'acord de sanció o, si escau, la ratificació d'aquest acord per l'Assemblea General poden ser impugnats en el termini d'15 dies, a comptar des de la notificació, d'acord amb el tràmit processal d'impugnació d'acords socials establert a l'article 52 de la Llei de cooperatives de Catalunya. En els casos d'expulsió cal aplicar el que preveu l'article 36.2 de la Llei de cooperatives de Catalunya. 

CAPÍTOL III. RÈGIM ECONÒMIC 

Article 19. Capital social mínim El capital social està constituït per les aportacions dels socis, obligatòries i voluntàries, que s'han d'acreditar mitjançant títols nominatius. Aquests títols han de reflectir amb claredat les aportacions, les actualitzacions, els interessos i els excedents que s'acordi capitalitzar. Els títols han de tenir un valor de 10 euros cadascun. L'aportació mínima per adquirir la condició de soci ha de ser de 10 euros, la qual s'ha de desemborsar de la manera que estableixen els articles 70 i 71 de la Llei de cooperatives de Catalunya. El capital social mínim es fixa en 220 euros. 

Article 20. Transmissió de les aportacions Les aportacions o títols dels socis solament es podran transmetre, d'acord amb l'article 75 de la Llei de Cooperatives de Catalunya: a) Entre persones sòcies, per actes inter vivos (32). b) Per successió mortis causa. 

Article 21. Aplicació dels excedents: Els excedents comptabilitzats del resultat cooperatiu després de deduir-ne, si s’escau, l'impost de societats, s'han de destinar al retorn cooperatiu dels socis.

Quan la cooperativa tingui pèrdues per compensar, aquest resultat s'ha d'aplicar, en primer lloc, a compensar-les, i s'ha de respectar igualment, en tot cas, el que estableix l'article 82.2.a de la Llei de cooperatives catalana. 

El retorn cooperatiu s'ha d'acreditar a cada soci a parts iguals excepte en el cas de que existeixi algun soci sancionat. CAPÍTOL IV. ORGANITZACIÓ FUNCIONAL INTERNA 

Article 24. Organització funcional interna Els criteris bàsics del règim de la prestació del treball són:

 • Cantina: s’organitza segon els següent esquema:


DIMECRES

ALUMNES

 • Control estoc, posar al contenidor corresponent tots els envasos que es vagin acabant (nets) i posar a la pica, després d’omplir-la i posar-hi sabó, tot el que sigui per rentar.

 • Ajudar i controlar la neteja dels estris. Posar productes sobrants ala nevera ben embolicats.

BILAL

 • Mirar cada setmana que ens toca de brioixeria a nosaltres i a l’altra cooperativa, posar-ho en les safates petites (forn petit) i posar a la nevera la brioxeria de l’altra cooperativa. 

 • Ajudar i controlar la neteja dels estris. Posar tot el que es pugui al rentavaixelles i després buidar-lo.

MARIONA

ENTREPANS

 • Obrir les barres

 • sucar-les de tomata i posar-hi oli,

 • posar en una formatge, a dues llonganissa, a dues pernil salat i a una tonyina,

 • tallar cada barra en tres entrepans

 • posar-los al mostrador de la barra

 • Avisar Bilal de tot el que s’ha acabat.

 • Netejar tot el que utilitzem i la taula.

IGNASI 

ERIC 

ALEIX


JAN (portar entrepans al menjador)

PANINIS

 • Obrir barres

 • sucar-les de tomata

 • posar-hi formatge mozzarella

 • En una posar-hi pernil dolç, l’altra bacon, tonyina, frankfurt 

 • tornar a posar una mica de formatge per sobre i orenga

 • posar-ho al forn 5/10 minuts

 • posar-los al mostrador de la barra

 • Avisar Bilal quan s’acabi alguna cosa

 • Netejar tot el que utilitzem i la taula.

AITANA I MIRIAM o bé GUINADELL

JANA

LAIA


ADAM

GUILLEM

NAROA (encarregada PANINIS)


SAMI (portar paninis al menjador)3. BRIOIXERIA

 • Demanar a la Mariona què s’ha de coure

 • Treure-la de la nevera i posar-la 10 minuts al forn

 • Posar-la en els mostradors de la barra

 • Netejar tot el que feu servir,  les taules i escombrar (CUINA)MARTÍ

BERNAT

IVAN


DAIRA (portar brioixeria al menjador)
DIMECRES 

ALUMNES

TIQUETS

 • Recollir caixa canvi de consergeria + tiquets

 • vendre els tiquets

 • Anotar al diari cadascuna de les vendes

 • recollir els tiquets lliurats i comprovar que coincideixen amb els de la llibreta i amb els diners

 • passar foto diari als tresorers

 • deixar la caixa a consergeria perquè el divendres els tresorers comptin els diners

 • VENDRE FUETS, LLONGANISSES I GALETES

 • escombrar el menjador

 • Calcular escandalls

AITANA I MIRIAM o bé GUINADELL

JANA

LAIASERVIR

 • Servir i recollir els tiquets en un got. Despré

  Contactar

  Nombre y apellidos*:

  E-mail*:

  Teléfono:

  Comentario*:

  Condiciones:
  Aceptación Ley Protección Datos*  Los campos marcados con * son obligatorios.

  Amb el suport de