PLANET COOP ABP

Ficha de la cooperativa

Centro: INS Anton Busquets
Nivel Educativo: 4º ESO
Curso: Curso 2022/2023


Presentación

Som un grup de 7 alumnes del Projecte Singular (4t ESO) de l’Institut Anton Busquets i Punset de Sant Hilari Sacalm. 


La nostra cooperativa es diu PLANET COOP ABP:


 • PLANET fa referència a la nostra intenció d’ajudar a la gent del planeta en la mesura que puguem donant un 40% dels beneficis que obtinguem.


 • COOP és l’abreviació de cooperativa.


 • ABP són les inicials del nom del nostre institut: Anton Busquets i Punset.


Amb aquest projecte esperem aportar un granet de sorra a la ONG que hem escollit entre tots: l'Associació Montseny - Guilleries. És una entitat sense ànim de lucre, situada al nostre poble veí, Arbúcies, i té com a objectiu millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual.
Catálogo Productos

https://sites.google.com/insantonbusquets.cat/planet-coop-abp/inici 
Galeria de Imagenes


Estatuto

CAPÍTOL I. - NOM, OBJECTE, DURADA I DOMICILI


Article 1.  

 • La denominació de la cooperativa és Planet Coop ABP. Està inscrita en el Registre de Cooperatives d’Alumnes d’Emprengi i es regula pels presents Estatuts.

 

Article 2.

 • La societat cooperativista té com a objecte comprar i vendre productes i oferir servei. 

 

Article 3.

 • El domicili principal de la Cooperativa es troba a l’Institut Anton Busquets i Punset, al carrer Joan Serres nº21.

 • La cooperativa desenvoluparà la seva activitat en l’àmbit territorial de la pròpia escola i població.

 

Article 4.

 • La societat cooperativista està constituïda pel curs 2022-23. 

 

Article 5.

L'objectiu de la Cooperativa escolar és aprendre a crear, desenvolupar i dissoldre una empresa.

 

 

 


CAPÍTOL II. -SOCIS, ALTES I BAIXES, FALTES I SANCIONS

 

Article 6.

 • Tots els alumnes del Projecte Singular (PS) poden ser socis de la cooperativa, una vegada constituïda. 

 

Article 8.

 • Per ingressar a la Cooperativa caldrà l’aportació obligatòria de 5€.

Article 9.

 • L’aportació obligatòria es podrà recuperar al abandonar la cooperativa o a la seva dissolució. 

Article 10.

 • El soci es pot donar de baixa voluntàriament de la cooperativa en qualsevol moment mitjançant un previ avís per escrit a la resta de socis. Aquesta baixa permetrà al soci que se li retorni l’aportació obligatòria. 

 • Si un alumne deixa el centre, també tindrà dret a que se li retorni la quota. 

 

Article 11.

Els socis estan obligats a complir els següents deures:


 • Posar els 5€ de quota.

 • Assistir a classe. 

 • Participar de les activitats de formació i de les decisions.

 •  Respectar les normes del centre durant  les activitats.Article 12.

Els socis tenen uns drets:


 • Recuperar la quota en deixar de ser socis.

 • Participar dels beneficis, si s’ha treballat. 

 • Participar de les decisions de la cooperativa de forma democràtica. 

 • Formular idees i participar en la gestió democràtica de la cooperativa.

 • Rebre informació sobre la gestió de la cooperativa.

 • La pèrdua de la condició de soci comporta el dret a exigir les aportacions voluntàries i obligatòries.Article 13.

 • Tots els acords es prendran per majoria simple (meitat més un dels presents), excepte aquells acords que en els Estatuts  es determini que seran aprovats per majoria reforçada (estableix un quòrum d'aprovació de dues terceres parts)


Article 14.

 • Els acords que necessiten majoria reforçada seran aquells que modifiquin qualsevol dels articles d’aquests estatuts.


Article 15.

 • En el cas que hi hagi un empat en les votacions, s’haurà de tornar a repetir la votació.


Article 16.

 • Els socis podran organitzar-se per comissions i la funció del professorat serà la de recolzament i assessorament.


Article 17.

Es consideren faltes greus:


 • Robatori.

 • Incompliment de les normes establertes en els Estatuts. 

 • Agressions i baralles.

 • Reiteració de faltes lleus.


Article 18.

Son faltes lleus:


 • Faltes de respecte als altres membres de la Cooperativa.

 • Tenir una actitud inadequada en els actes de la Cooperativa.

 • No participar a les activitats de classe. Article 19.

 • Les faltes lleus poden ser sancionades amb amonestació verbal.

 •  Les faltes greus poden ser sancionades amb suspensió de vot i/o suspensió de participació en Assemblees i Comissions de treball durant un temps determinat. Arribat el cas, es valorarà l’expulsió de la Cooperativa.CAPÍTOL III.- RÈGIM ECONÒMIC.


Article 20.

 • El capital social mínim de la Cooperativa estarà fixat per les aportacions obligatòries dels socis de 5€.  Es poden fer també aportacions voluntàries. 

 

Article21.

 • En cas de baixa  dels socis es reemborsarà les aportacions econòmiques obligatòries i voluntàries que hagi efectuat.

 

Article 22.

 • Quan es dugui a terme la dissolució de la cooperativa es decidirà com repartir els beneficis obtinguts.  

 • Els beneficis que recollim es reparteixen entre els socis a parts iguals. 

 

Article 23.

 • Un 40% dels beneficis de la cooperativa es destinaran a un projecte solidari.

 

Article 24.

 • En cas de pèrdues, s’haurà de pagar entre tots solidàriament a excepció que la pèrdua l’hagi tingut un soci en concret. En aquest cas, serà aquest qui haurà d’afegir la quantitat de diners perduda.

 

 

 

 

CAPÍTOL IV.- ÒRGANS DE GOVERN

 

 

Article 27.

 • Cada soci tindrà únicament un vot i en cas que un company no pugui assistir el president votarà per ell/a.

 

 

 

 

 

CAPÍTOL V.- LIQUIDACIÓ I DISSOLUCIÓ.

 

Article 28.

La Cooperativa es dissoldrà al Juny del 2023.


Organigrama


Contactar

Nombre y apellidos*:

E-mail*:

Teléfono:

Comentario*:

Condiciones:
Aceptación Ley Protección Datos*Los campos marcados con * son obligatorios.

Amb el suport de