BossCoopers

Ficha de la cooperativa

Centro: INS Cendrassos
Nivel Educativo: 3º ESO
Curso: Curso 2022/2023


Presentación

Som un grup de 13 alumnes, anomenats Boss Coopers,  de 3r ESO de l'Institut Cendrassos que es troba a la ciutat de Figueres.

L’objectiu de la nostra cooperativa és poder vendre tots els productes que comprarem amb el capital  de 10€ que ha posat cada alumne.

Els productes seran principalment d'alimentació de proveïdors de la nostra comarca.

Com a altres objectius també tenim : saber coordinar-nos i aprendre a treballar en equip.   

Amb els beneficis donarem un 40% a una ONG i el 60% restant el repartirem entre el socis.

Catálogo Productos

Catàleg Bosscoopers


Galeria de Imagenes

En estos momentos no hay imagenes a mostrar

Estatuto

Estatuts de la cooperativaCAPÍTOL I: INFORMACIÓ GENERAL, DENOMINACIÓ, OBJECTE, DURADA I DOMICILI


Article 1.-Denominació:

Boos coopers

Article 2.- Domicili Social i Àmbit d’actuació:

C/Pelai Martínez 1, es a la Província de Girona

Article 4.- Durada de l’activitat:

9 mesos de setembre a juny.( 1 mes ho hem tret perquè amb les festes que hi ha i ens saltem clase)

Article 5.- Objectius de l’activitat:

Aprendre el funcionament d’un negoci, que és una cooperativa i aconseguir més diners dels que hem posat.

Una cooperativa és una societat formada per productors, venedors i consumidors per tal de produir, comprar o vendre d’una manera que sigui més avantatjosa.

CAPÍTOL II: NORMES D’ASSOCIACIÓ:


Article 6: Requisits per ser-ne soci

S’ha de posar uns diners i ha de ser membre del grup.

Article 7: Aportació obligatòria mínima

Cada soci aporta 10 euros i aconseguirem un total de 130 euros. A canvi de l’aportació, cada membre rep un certificat que l’acredita com a soci\a de la cooperativa.


Article 8: Drets i deures dels socis:

DRETS:

 • Treballar i cobrar per la feina feta.

 • Escollir els càrrecs de la cooperativa.

 • Comprar els productes que vendra la cooperativa.

 • Participar en les decisions i fer-hi propostes de la cooperativa.

 • Participar en la repartició de beneficis.

 • Recupera els diners que hem posat al inici.

 • Ser informats de les decisions de la cooperativa.

DEURES:

 • Posar diners.

 • Asistir a clase.

 • Fer la feina .

 • Treballar.

 • Respectar les decisions dels socis.

 • Recollir les coses al acabar la classe.

 • Respectar les normes del centre.

 • Col·labora amb els companys i ajudar-los.

 • Fer quedar bé a la cooperativa en el temps de treball.

Article 9Motius d’expulsió o penalització:

 • No participar.

 • No donar diners.

 • Faltar el respecte.

 • Interrumpir a la profesora.

 • Treure l’ordinador quan no toca.

 • No fer cas a la profesora.

 • Embrutar l’aula.

 • Robar.

Article 10Sancions:

 • Expulsió d’aula.

 • Netejar l’aula.

 • Baixar el sou del soci. 

 • Incidència

 • .

Ho sanciona la profesora ,avisant als seus pares per el djau o trucant.

CAPÍTOL III: ÒRGANS DE LA SOCIETAT COOPERATIVA

ÒRGANS DE REPRESENTACIÓ:


Article 10.- Assemblea General.

L’assemblea general de la cooperativa, constituïda pels socis convocats vàlidament, és l’òrgan d’expressió de la voluntat social. Els acords d’aquesta són obligatoris per a tots els socis, fins i tot els que no estan d’acord amb els acords i els que no han assistit a la reunió que els ha adoptat.


Article 11.Funcions i competències de l’assemblea.

A l’assemblea es tracta de:

 1.     
       Escollir els càrrecs del consell rector de la cooperativa.
       

 2.      Votar les decisions que ha de prendre la cooperativa.
       

 3.     Exposar idees per part dels membres de la cooperativa.
       

 4.     Aprovar els els estatuts o possibles    modificacions d’aquestes.
       

 5.      Controlar l’activitat i la gestió de la cooperativa.
       

 6.      Convocar les     reunions.
       

 7.      Decidir els productes que es comercialitzen.
       

 8.     Fixar els preus de venda dels productes.
       

 9.     Decidir a quina finalitat social (ONG...), es destinaran una part dels beneficis.
       

 10.     S’establirà la feina de cada soci de la cooperativa i la seva responsabilitat.

Les assemblees generals poden ser ordinàries o extraordinàries. L’assemblea general ordinària s’ha de reunir necessàriament una vegada a l’any, dins els sis mesos següents al tancament de l’exercici econòmic, i té les funcions d’examinar la gestió efectuada pel Consell rector, aprovar, si escau, els comptes anuals i acordar l’aplicació de resultats. Totes les altres assemblees tenen la consideració extraordinàries.


Article 12.- El Consell Rector

El Consell Rector és l’òrgan de representació i govern de la societat, que gestiona l’empresa i exerceix, el control permanent i directe de la gestió de la direcció. Té competència per a establir les directrius generals d’actuació, d’acord a la política fixada per l’assemblea general, i per dur a terme la resta d’actes que li atribueixen, els estatuts socials.


COMPOSICIÓ DEL CONSELL RECTOR:

PRESIDENT/A: Moha

SECRETARI/A: Marina

TRESORER/A: Haytam

*Els càrrecs tenen la mateixa durada que la cooperativa.

*L’assemblea general

LA PRESIDÈNCIA

TASQUES:

-Té l'última paraula a l´hora de prendre decisions.

-Hauria d'actuar com a líder de la cooperativa.

-La presidència exerceix la representació de la cooperativa.

-Presideix les reunions de l'assemblea de socis

SECRETARI/A

-Redacta les actes i la documentació .

-Dóna suport al president/a.

-Ocupa el lloc del president, en cas de aquest no pugui.

TRESORER/A

-Es el responsable de la comptabilitat.

-Controla les entrades i sortides dels diners.

-Planifica els pagaments.

CAPÍTOL IV: REUNIONS

 • L'assemblea general es reunirà de forma ordinària a l'inici i a la finalització de la cooperativa. I de forma extraordinària, quan l´assemblea ho cregui convenient.

 • Caldrà un mínim d'assistents.

Han d'haver com a mínim 10 alumnes per poder fer les votacions.L'assemblea general es reunirà de forma ordinaria a l'inici i a la finalització de la cooperativa, i un cop cada 2 mesos. I de forma extraordinària, quan l´assemblea ho cregui convenient.

CAPÍTOL IV: REUNIONS
Organigrama

/templates/uploads/media/200_circle-diagram-infographic-graph-1.png


Contactar

Nombre y apellidos*:

E-mail*:

Teléfono:

Comentario*:

Condiciones:
Aceptación Ley Protección Datos*Los campos marcados con * son obligatorios.

Amb el suport de