Cendrafood

Ficha de la cooperativa

Centro: INS Cendrassos
Nivel Educativo: 4º ESO
Curso: Curso 2021/22


Presentación

Som un grup d’estudiants de 3 ESO de l’institut Crendrassos i hem creat la cooperativa Cendrafood, el nostre objectiu és vendre productes locals i treure benefici.

Som uns estudiants de Figueres i de poblacions properes i aprofitarem aquesta oportunitat per conèixer millor com funciona el mon de les cooperatives i de les empreses.


Catálogo Productos

catàleg Cendrafood

Galeria de Imagenes


Estatuto

CAPÍTOL I: INFORMACIÓ GENERAL, DENOMINACIÓ, OBJECTE, DURADA I DOMICILI


Article 1.-Denominació: La nostra cooperativa s’anomena Cendrafood


Article 2.- Domicili Social i Àmbit d’actuació: Estem situats al Institut Cendrassos

C/Pelai Martínez Figueres


Article 3.- Tipus d’activitat: Ens dediquem a compra i venta de productes locals.


Article 4.- Durada de l’activitat: La durada de l’activitat és la durada del curs 2021/2022


/Article 5.- Objectiu de l’activitat: Aprendre el funcionament d’una empresa

.


CAPÍTOL II: NORMES D’ASSOCIACIÓ:


 

Article 6: Requisits per ser-ne soci


 

.-Ser alumne del centre i de l’assignatura

-Pagar els 5€ d’aportació inicial


 

Article 7: Aportació obligatòria mínima

.L'aportació és de 5€.

A canvi de l’aportació, cada membre rep un certificat que l’acredita com a soci\a de la cooperativa.


 

Article 8: Drets i deures dels socis: 

DRETS:

- Participar en les decisions.

-Participar a les activitats de la cooperativa.

-Rebre la part corresponent dels beneficis, si n’hi ha.


 

DEURES:

-Treballar per la cooperativa

-Respectar decisions preses

-Ser respectuosos entre nosaltres


-Aportar idees


 


 

Article 9: Motius d’expulsió o penalització:

-Robar diners a la cooperativa: el soci que realitzi aquesta acció, no rebrà part dels beneficis corresponents, serà expulsat de la cooperativa, i no es retornarà els 5€ inicials.

-No treballar o no participar a la cooperativa: el soci que realitzi aquesta acció no rebrà part dels beneficis.

-Fer accions incíviques: el soci que realitzi aquesta acció no rebrà la part dels beneficis corresponents.


 

CAPITOL III: ÒRGANS DE LA SOCIETAT COOPERATIVA

ÒRGANS DE REPRESENTACIÓ:


Article 10.- Assemblea General.

L’assemblea general de la cooperativa, constituïda pels socis convocats vàlidament, és l’òrgan d’expressió de la voluntat social. Els acords d’aquesta són obligatoris per a tots els socis, fins i tot els que no estan d’acord amb els acords i els que no han assistit a la reunió que els ha adoptat.


Article 11.- Funcions i competències de l’assemblea.

A l’assemblea es tractarà de:


 1. Escollir els càrrecs del consell rector de la cooperativa.

 2. Votar les decisions que ha de prendre la cooperativa.

 3. Exposar idees per part dels membres de la cooperativa.

 4. Aprovar els els estatuts o possibles modificacions d’aquestes.

 5. Controlar l’activitat i la gestió de la cooperativa.

 6. Convocar les reunions.

 7. Decidir els productes que es comercialitzen.

 8. Fixar els preus de venda dels productes.

 9. Decidir a quina finalitat social (ONG...), es destinaran una part dels beneficis.

 10. S'establirà la feina de cada soci de la cooperativa i la seva responsabilitat.

Les assemblees generals poden ser ordinàries o extraordinàries. L’assemblea general ordinària s’ha de reunir necessàriament una vegada a l’any, dins els sis mesos següents al tancament de l’exercici econòmic, i té les funcions d’examinar la gestió efectuada pel Consell rector, aprovar, si escau, els comptes anuals i acordar l’aplicació de resultats. Totes les altres assemblees tenen la consideració extraordinàries.


Article 12.- El Consell Rector

El Consell Rector és l’òrgan de representació i govern de la societat, que gestiona l’empresa i exerceix, el control permanent i directe de la gestió de la direcció. Té competència per a establir les directrius generals d’actuació, d’acord a la política fixada per l’assemblea general, i per dur a terme la resta d’actes que li atribueixen, els estatuts socials.


COMPOSICIÓ DEL CONSELL RECTOR:

PRESIDENTA: Jana

SECRETARIA: Yasmine

*Els càrrecs tenen la mateixa durada que la cooperativa.

*L’assemblea general

LA PRESIDÈNCIA

TASQUES:

-Té l'última paraula a l´hora de prendre decisions.

-Hauria d'actuar com a líder de la cooperativa.

-La presidència exerceix la representació de la cooperativa.

-Presideix les reunions de l'assemblea de socis

 SECRETARI/A

-Redacta les actes i la documentació .

-Dóna suport al suport al president/a.

-Ocupa el lloc del president, en cas de aquest no pugui.

TRESORER/A

-Es el responsable de la comptabilitat.

-Controla les entrades i sortides dels diners.

-Planifica els pagaments.


 


 

ALTRES CÀRRECS:

 • Coordinador producció: Salma, Annia, Hind

 • Coordinació disseny: Ariadna, Laia

 • Coordinació comercial: Omaima, Mariama, Samir Yousef, Alex

 • Supervisor de l’ordre: Janna

 • Supervisor material: OuiamCAPÍTOL IV: REUNIONS

*L´assemblea general es reunirà de forma ordinària a l´inici i a la finalització de la cooperativa. I de forma extraordinària, quan l´assemblea ho cregui convenient.

*Caldrà un mínim de 10 assistents.


 


 

CAPÍTOL IV: REUNIONS


Article 13: Assemblea general:

*L´assemblea general es reunirà de forma ordinària a l´inici i a la finalització de la cooperativa, i un cop cada 2 mesos. I de forma extraordinària, quan l´assemblea ho cregui convenient.


*Caldrà un mínim de 10 assistents


Article 14: Convocatòries de les Reunions:


Tres dies abans de les reunions, es lliurarà la convocatòria.


 

CAPITOL V: REPARTIMENT EXCEDENTS I DISSOLUCIÓ

Article 15 : Les causes de dissolució de cooperativa:

-Una vegada pagats els deutes contrets per la cooperativa es retornarà el capital aportat als socis.

-En cas de que hi hagi beneficis, aquests es repartiran equivalentment entre els socis, després de treure el per destinar-lo a una finalitat social.

-La dissolució es produirà el 15 de junyOrganigrama

organigrama


Contactar

Nombre y apellidos*:

E-mail*:

Teléfono:

Comentario*:

Condiciones:
Aceptación Ley Protección Datos*Los campos marcados con * son obligatorios.

Amb el suport de