CrusiCoop

Ficha de la cooperativa

Centro: INS Abat Oliba
Nivel Educativo: 4º ESO
Curso: Curso 2021/22


Catálogo Productos


Galeria de Imagenes

En estos momentos no hay imagenes a mostrar

Estatuto

CAPÍTOL I. BASES DE LA SOCIETAT


Article 1. Denominació


Amb la denominació de CrusicoopArticle 2. Objecte i activitats


La principal activitat és vendre esmorzars i altres productes del Ripollès. L’objecte  és aconseguir diners i donar el  40% del valor obtingut a final de curs


Tots els socis treballadors han d'aplicar el seu treball a aquest objecte, segons les seves condicions d'aptitud i capacitació professional.Article 3. Durada


Dura tot el curs escolar (9 mesos)Article 4. Domicili social i àmbit territorial


El domicili social de la cooperativa s'estableix a Carretera de Barcelona, 57, 17500 Ripoll, Girona i es pot traslladar a un altre lloc dins el mateix terme municipal per acord del Consell Rector; el canvi de domicili fora d'aquest cas exigeix l'acord de l'Assemblea General que modifiqui aquest precepte estatutari.


La cooperativa desenvolupa principalment la seva activitat a l’institut Abat Oliba de Ripoll.Article 5. Persones sòcies treballadores


Poden ser persones sòcies treballadores totes les persones que puguin prestar el seu treball per realitzar l'objecte i les activitats especificats a l'article 2 d'aquests estatuts, i en les condicions especificades a l'article 25 d'aquests estatuts.


Els socis fundadors són:


Naiara Ionita Martinez

Amadou kande 

Ayman Al Boukri Galaf

Nicolas Ballesteros Tymofyeyeva

Òscar Castillo Gonzàlez

David Rodríguez Alcalde

Chaymae el atmani

Sara Abouyacoub Zidane 

Brithany Jireth Mairena Trochez

Artur Viñas Salgueda

Biel Capdevila Colom

Arnau Angrill Rubio

Aitor Gimeno Molina

Abdelilah El Aadaoui

Marc Sala Tarré

Arnau Galan Segura

Michelle Andreina Guevara Santana

Arnau Candelo Casas 

Èric Sànchez Sànchez-Reseco

Isona Xarles Liébana

Marçal Vila QuerCAPÍTOL II. DE LES PERSONES SÒCIES


Article 6. Requisits per a l'admissió


Per a l'admissió d'una persona com a soci treballador cal que es compleixin els requisits següents:


 1. Formar part de la classe d’economia de 4t d’ESO del Marçal


 1. Aportar l’aportació inicial (5 euros)


 1. Ser acceptat pels soci treballadorsArticle 7. Obligacions dels socis


Els socis estan obligats a: 


 1. Fer    el    desemborsament    de    l'aportació    compromesa    i    complir    les    obligacions econòmiques que els correspongui.


 1. Assistir a les reunions de les assemblees generals i d'altres òrgans pels quals siguin convocats. 1. Realitzar les activitats de treball que constitueixen l'objecte de la cooperativa, 


 1. No dedicar-se a activitats de competència amb les de la cooperativa ni col·laborar amb qui les dugui a terme, llevat que siguin expressament autoritzades pel Consell Rector.


 1. Participar en les activitats de formació i intercooperació.


 1. Guardar secret sobre els assumptes i dades de la cooperativa, la divulgació dels quals pugui perjudicar els interessos socials.


 1. Complir els altres deures que resultin de preceptes legals i d'aquests estatuts.


 1. Respectar als integrants de la cooperativa Article 8. Drets dels socis


Els socis tenen dret a: 


 1. Realitzar una prestació de treball a la cooperativa i cobrar-ne les quantitats a compte o bestretes, sense cap discriminació.


 1.     Elegir i ser elegits per als càrrecs dels òrgans de la societat.


 1. Participar, amb veu i vot, en la presa d'acords a l'Assemblea General i a la resta d'òrgans dels quals formin part.


 1. Participar en els excedents, si n'hi ha, d'acord amb el que estableixen aquests estatuts.


 1. Percebre el reemborsament de l'aportació actualitzada en cas de baixa, liquidació o separació per fusió, escissió o transformació de la cooperativa.Article 9. La responsabilitat dels socis pels deutes socials


La responsabilitat patrimonial dels socis per les obligacions socials es limita a les aportacions al capital social subscrites, tant si estan desemborsades com si no. 


El soci que es doni de baixa de la cooperativa, una vegada fixat l’import de les aportacions que s’ha de reemborsar, continua sent responsable davant la cooperativa, durant la resta de l’any, de les obligacions contretes per la cooperativa abans de la data de la pèrdua de la condició de soci i fins l’import de les aportacions que se li han de reemborsar.Article 10. Baixa dels socis


Qualsevol soci es pot donar de baixa voluntàriament fent-ne la notificació per escrit al Consell Rector amb 1 setmana d'antelació.Article 11. Baixa justificada i baixa obligatòria (15)


 1. La baixa es considerarà justificada:


 1. Si aporta un paper justificant la seva baixa signat per un expert que consideri la seva condició física o psicològica no apta pel treball corresponent


 1. El Consell Rector ha de donar de baixa obligatòriament els socis que deixin de complir els requisits objectius establerts per aquests estatuts o exigits per la Llei per mantenir-ne la condició, per formar part de la cooperativa.


Si una persona canvia de centre, i ja no participa en la cooperativa per qualsevol motiu, se l’hi tornaràn només els 5 euros que va donar al principi de curs, però no obtindrà la seva part dels beneficis que tindrem la resta d’alumnes que formen part de la cooperativaArticle 12. Dret de reemborsament


No hi ha política de reemborsament ja que treballem amb productes alimentaris Article 13. Faltes dels socis


Les faltes comeses pels socis, segons la seva importància, transcendència i intencionalitat, es classifiquen en lleus, greus i molt greus. Depenent del tipus d’infracció es pot considerar una expulsió de la cooperativa. Article 14. Faltes molt greus


Són faltes molt greus: 

1.-Robar a la cooperativa

2.-Violar els estatuts 

3-No complir les tasques 

4-La violació de secrets sobre assumptes interns de la cooperativa

5-No haver aportat els diners inicials

6-Donar mala imatge a la cooperativaArticle 15. Faltes greus


Són faltes greus:

1.-No aportar res a la cooperativa

2.-Barallar-se entre socis


 

Article 16. Faltes lleus


Les faltes segueixen el NOFC que el del insitut. En cas de que un alumne quedes expulsat es donaria de baixa inmediatament i se li retornarien els 5 euros i no obtindria res del repartiment dels beneficis de final de curs.Article 17. Sancions


Les faltes molt greus se sancionen ... (25).

.

Les faltes greus se sancionen ... (26). Les faltes lleus se sancionen ... (27).


Article 18. Procediment sancionador


Correspon al Consell Rector la potestat sancionadora, amb la instrucció prèvia de l'expedient sancionador corresponent d’acord amb el que estableix l’article 36 de la Llei de cooperatives catalana i amb l'audiència de l'interessat pel termini de dies.


Contra les sancions per faltes lleus, greus o molt greus es pot interposar recurs davant l'Assemblea General en el termini d'1 mes a comptar des de la notificació de la sanció.


En qualsevol cas, l'acord de sanció o, si escau, la ratificació d'aquest acord per l'Assemblea General poden ser impugnats en el termini d'1 mes, a comptar des de la notificació, d'acord amb el tràmit processal d'impugnació d'acords socials establert a l'article 52 de la Llei de cooperatives de Catalunya.


En els casos d'expulsió cal aplicar el que preveu l'article 36.2 de la Llei de cooperatives de Catalunya.CAPÍTOL III. RÈGIM ECONÒMICArticle 19. Capital social mínim


El capital social està constituït per les aportacions dels socis, obligatòries i voluntàries, que s'han d'acreditar mitjançant títols nominatius. Aquests títols han de reflectir amb claredat les aportacions, les actualitzacions, els interessos i els excedents que s'acordi capitalitzar.


Els títols han de tenir un valor de 5 euros cadascun. L'aportació mínima per adquirir la condició de soci ha de ser de 5 euros, la qual s'ha de desemborsar de la manera que estableixen els articles 70 i 71 de la Llei de cooperatives de Catalunya.


El capital social mínim es fixa en 105 euros


Article 20. Transmissió de les aportacions


Es poden canviar els títols si tots els socis de la cooperativa estan d’acord, és a dir, si es fa una votació i la majoria vota si o no. Exceptuan aquestes circumstàncies la transmissió de títols no hauria de ser possibles. Article 21. Aplicació dels excedents


 1. Els excedents comptabilitzats del resultat cooperatiu, un cop deduïdes les pèrdues de qualsevol naturalesa d'exercicis anteriors, i abans de la consideració de l'impost de societats, s'han de destinar, almenys, en els percentatges següents :


 1. Amb caràcter general, el ... al fons de reserva obligatori i el ... al fons d'educació i promoció cooperatives.


 1. El 50% dels excedents procedents de la regularització de balanços al fons de reserva obligatori.


 1. El 100% dels excedents procedents de les plusvàlues obtingudes per l'alineació dels elements de l'immobilitzat material o de l'immobilitzat intangible, segons l'article 79.2.de la Llei de cooperatives catalana, al fons de reserva obligatori, amb la limitació del resultat cooperatiu procedent de les plusvàlues de l'exercici.


 1. Dels beneficis extracooperatius, una vegada deduïdes les pèrdues de qualsevol naturalesa d'exercicis anteriors i abans de la consideració de l'impost sobre societats, s'ha de destinar almenys un 50% al fons de reserva obligatori.


 1. Fetes les dotacions a què fan referència els apartats anteriors, la quantitat restant, un cop satisfets els impostos exigibles, s'ha d'aplicar, de conformitat amb el que acordi l'assemblea general ordinària, de la manera següent:


 1. Al retorn cooperatiu dels socis, que es pot incorporar al capital social amb l'increment corresponent a la part de cadascú o es pot satisfer directament a aquesta persona després de l'aprovació del balanç de l'exercici


Tanmateix, l'assemblea general pot autoritzar el pagament de retorns cooperatius a compte, a proposta del consell rector i, si escau, amb l'informe favorable previ de la intervenció de comptes o de l'auditor.


 1. A dotació a fons de reserva voluntaris amb caràcter.Contactar

Nombre y apellidos*:

E-mail*:

Teléfono:

Comentario*:

Condiciones:
Aceptación Ley Protección Datos*Los campos marcados con * son obligatorios.

Amb el suport de