MasterCoop

Ficha de la cooperativa

Centro: INS Abat Oliba
Nivel Educativo: 4º ESO
Curso: Curso 2021/22
Web: https://sites.google.com/insabatoliba.cat/mastercoop/p%C3%A0gina-principal?authuser=2


PresentaciónSom una cooperativa de l'Institut Abat Oliba formada per alumnes de l'optativa d’economia. 


Oferim esmorzars a l’hora del pati, també venem pastissos i postres tradicionals (torrons, panellets...) elaborats per alumnes del CFGM de fornaria i pastisseria, per encàrrecs, fuets, mels, galetes Birba...

Al final de curs, quan lidiquem la cooperativa, un 40% dels nostres beneficis els destinarem a una entitat social local.

També estem treballant en fer unes bosses pintades amb dibuixos a la part frontal per vendre-les als professors i a alguns alumnes
Catálogo ProductosGaleria de Imagenes

En estos momentos no hay imagenes a mostrar

Estatuto

ESTATUTS MASTER COOP   

    

    


CAPÍTOL I. BASES DE LA SOCIETATArticle 1. Denominació


Amb la denominació de MasterCoop, Societat Cooperativa Catalana Limitada es constitueix una societat cooperativa de treball associat, subjecta als principis i disposicions de la Llei de cooperatives de Catalunya.Article 2. Objecte i activitats


L'objecte d'aquesta societat, MasterCoop, és vendre esmorzars, begudes i productes de la vall. També vendrà pastissos i altres productes elaborats per l’Aula d’Hostaleria del Ripollès i bosses fetes a mà pels membres de la cooperativa.


Tots els socis treballadors han d'aplicar el seu treball a aquest objecte, segons les seves condicions d'aptitud i capacitació professional.Article 3. Durada


La societat es constitueix per un temps limitat que coincideix amb el calendari escolar del curs 2021-2022.


Article 4. Domicili social i àmbit territorial 


El domicili social de la cooperativa s'estableix a l'institut Abat Oliba  i es pot traslladar a un altre lloc dins el mateix terme municipal per acord del Consell Rector. El canvi de domicili, fora d'aquest cas, exigeix l'acord de l'Assemblea General que modifiqui aquest precepte estatutari.


La cooperativa desenvolupa principalment la seva activitat cooperativitzada a Ripoll i els seus voltants CAPÍTOL II. DE LES PERSONES SÒCIES 


Article 5. Persones sòcies treballadores


Poden ser persones sòcies treballadores totes les persones que puguin prestar el seu treball per a realitzar l'objecte i les activitats especificats a l'article 2 d'aquests estatuts, i en les condicions especificades a l'article 24 d'aquests estatuts.Article 6. Requisits per a l'admissió


Per a l'admissió d'una persona com a soci treballador cal que es compleixin els requisits següents: 


a) Ajustar-se a l'assenyalat a l'article 5 d'aquests estatuts.


b) Tenir capacitat d'obrar d'acord amb el que preceptua el Codi civil .


d) Subscriure l'aportació econòmica obligatòria i ferla efectiva d'acord amb els articles 70 i 71 de la Llei de cooperatives de Catalunya.Article 7. Obligacions dels socis


Els socis estan obligats a: 


a) Fer el desemborsament de l'aportació compromesa i complir les obligacions econòmiques que els correspongui.


b) Assistir a les reunions de les assemblees generals i d'altres òrgans pels quals siguin convocats.


c) Acceptar els càrrecs socials llevat de causa justificada apreciada per l'Assemblea General.


d) Complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern.


e) Realitzar les activitats de treball que constitueixen l'objecte de la cooperativa, en les condicions que estableix l'article 24 d'aquests estatuts, i  dur a terme l’activitat cooperativitzada mínima que hagi assignat o reconegut a cadascú el Consell Rector. 


f) No dedicar-se a activitats de competència amb les de la cooperativa ni col·laborar amb qui les dugui a terme, llevat que siguin expressament autoritzades pel Consell Rector.


g) Participar en les activitats de formació i intercooperació.


h) Guardar secret sobre els assumptes i dades de la cooperativa, la divulgació dels quals pugui perjudicar els interessos socials.


i) Complir els altres deures que resultin de preceptes legals i d'aquests estatuts.Article 8. Drets dels socis


Els socis tenen dret a: 


a) Elegir i ser elegits per als càrrecs dels òrgans de la societat.


b) Participar, amb veu i vot, en la presa d'acords a l'Assemblea General i a la resta d'òrgans dels quals formin part.


c) Rebre informació sobre les qüestions que afecten els seus interessos econòmics i socials en els termes que estableix l'article 39 de la Llei de cooperatives de Catalunya, que regula el dret d'informació.


d) Participar en els excedents, si n'hi ha, d'acord amb el que estableixen aquests estatuts.


e) Percebre el reemborsament de l'aportació actualitzada en cas de baixa, liquidació o separació per fusió, escissió o transformació de la cooperativa.


f) Tot allò que resulti de les normes legals i estatutàries, i dels altres acords vàlidament adoptats pels òrgans de la cooperativa.Article 9. La responsabilitat dels socis pels deutes socials


La responsabilitat patrimonial dels socis per les obligacions socials es limita a les aportacions al capital social subscrites, tant si estan desemborsades com si no.


Article 10. Baixa dels socis


Els socis no es poden donar de baixa mentre estiguin cursant l’optativa d’Economia.. 


Article 11. Baixa justificada i baixa obligatòria


La baixa només estarà justificada si un alumne es dona de baixa del curs 


Article 12. Dret de reemborsament 


En tots els casos de baixa d'un soci, aquest soci tindrà dret al reemborsament de les seves aportacions, voluntàries i obligatòries, al capital social, així com al retorn cooperatiu que li correspongui en funció de la seva activitat cooperativitzada i, si escau, la part individualitzada del Fons de reserva voluntari  


Sobre la base dels resultats de l'exercici econòmic en què es produeixi la baixa i de la imputació de resultats que li sigui atribuïble, es procedirà en el termini d'1 mes, a comptar des de l'aprovació dels comptes anuals corresponents a l'exercici esmentat, a fixar l'import definitiu del reemborsament de les seves aportacions al capital social. El Consell Rector pot fixar provisionalment aquest import abans de l'aprovació dels comptes i, si escau, pot autoritzar algun reemborsament a compte del definitiu. Article 13. Faltes dels socis


Les faltes comeses pels socis, segons la seva importància, transcendència i intencionalitat, es classifiquen en lleus, greus i molt greus.Article 14. Faltes molt greus


Són faltes molt greus:


- no fer les tasques que corresponenArticle 15. Faltes greus


Són faltes greus:


- faltar el respecta algun dels socis 


Article 16. Faltes lleus 


Són faltes lleus:


- no col·laborar.Article 17. Sancions


Les faltes molt greus suposaran una incidència greu i una expulsió

.

Les faltes greus se sancionen amb incidència lleu .


Les faltes lleus se sancionen imposant un treball per la cooperativa Article 18. Procediment sancionador


Correspon al Consell Rector la potestat sancionadora, amb la instrucció prèvia de l'expedient sancionador corresponent d’acord amb el que estableix l’article 36 de la Llei de cooperatives catalana i amb l'audiència de l'interessat pel termini de 30 dies 


Contra les sancions per faltes lleus, greus o molt greus es pot interposar recurs davant l'Assemblea General  en el termini d'1 mes a comptar des de la notificació de la sanció.


En qualsevol cas, l'acord de sanció o, si escau, la ratificació d'aquest acord per l'Assemblea General poden ser impugnats en el termini d'1 mes, a comptar des de la notificació, d'acord amb el tràmit processal impugnació d'acords socials establert a l'article 52 de la Llei de cooperatives de Catalunya.


En els casos d'expulsió cal aplicar el que preveu l'article 36.2 de la Llei de cooperatives de Catalunya. CAPÍTOL III. RÈGIM ECONÒMICArticle 19. Capital social mínim


El capital social està constituït per les aportacions dels socis, obligatòries i voluntàries. 

 

L'aportació mínima per adquirir la condició de soci ha de ser de 10 euros  la qual s'ha de desemborsar de la manera que estableixen els articles 70 i 71 de la Llei de cooperatives de Catalunya.


El capital social mínim es fixa en 210 euros.
Article 20. Transmissió de les aportacions


Les aportacions o títols dels socis solament es podran transmetre si hi ha un canvi d’optativa d’algun alumne. Article 21. Aplicació dels excedents


1. Un 40 % dels excedents comptabilitzats del resultat cooperatiu, s'han de destinar, per decisió dels socis, a la següent obra social:


2. El 60 % restant, al retorn cooperatiu dels socis.


3. El retorn cooperatiu s'ha d'acreditar a cada soci en proporció a les operacions, els serveis o les activitats que cadascú hagi fet amb la cooperativa.Article 22. Imputació de pèrdues


Les pèrdues s’han d’imputar a les persones sòcies proporcionalment a les operacions, els serveis o les activitats realitzats per cadascuna d'elles amb la cooperativa i fins el límit del capital social aportat.Article 23. Tancament de l'exercici


L'exercici econòmic de la cooperativa quedarà tancat, en finalitzar el curs acadèmic 2021-2022. CAPÍTOL IV. ORGANITZACIÓ FUNCIONAL INTERNAArticle 24. Organització funcional interna


Els criteris bàsics del règim de la prestació del treball es corresponen amb el següent organigrama:


CAPÍTOL V. GOVERN, GESTIÓ I REPRESENTACIÓ DE LA COOPERATIVAArticle 25. Assemblea General. Convocatòria de l'assemblea general ordinària i extraordinària


L'assemblea general, ordinària o extraordinària, ha de ser convocada pel Consell Rector mitjançant un anunci en el domicili social i, a més, mitjançant un escrit del Consell Rector a cada un dels socis. La notificació al soci s'ha de fer amb una antelació mínima de 2 dies i un màxim de 3 respecte a la data de celebració.


La convocatòria, tant la que s'anunciï al domicili social com la notificada a cadascun dels socis, ha d'expressar amb claredat els punts següents: ordre del dia, lloc, dia i hora de la reunió tant en primera com en segona convocatòria. 


L'assemblea general ordinària s'ha de reunir necessàriament una vegada durant el curs, després del tancament de l’exercici econòmic. 


El Consell Rector pot convocar una assemblea general extraordinària sempre que ho consideri convenient per als interessos de la cooperativa. Igualment, l'ha de convocar quan ho sol·liciti els subjectes indicats a l’article 45.3 de la Llei de cooperatives.


Si el Consell Rector no convoca l'Assemblea General, en sessió ordinària o extraordinària, en els casos en què és obligat fer-ho, qualsevol persona sòcia pot presentar una sol·licitud de convocatòria a l'òrgan judicial competent per raó del domicili social de la cooperativa, en els termes establerts a l'article 45, apartat 1, de la Llei de cooperatives de Catalunya.Article 26. Del vot per representant a l'Assemblea General


Cada soci té dret a un vot a l'Assemblea General. Aquest dret s'hi pot exercir per mitjà d'un representant. Cada representant només pot tenir dos vots delegats.


La representació ha de ser escrita i expressa per a una sessió concreta, l'admissió la fa la presidència de l'Assemblea General al començament de la sessió.Article 27. Adopció d'acords


L'Assemblea General adopta els acords per majoria simple dels vots socials presents i representats.


L'Assemblea General adopta els acords amb el vot favorable de les 2/3 parts dels vots socials assistents en els casos següents.


  1. Fusió, escissió, dissolució i transformació de la societat cooperativa.

  2. Exigència de noves aportacions obligatòries al capital social.

  3. Qualsevol acord que impliqui una modificació dels estatuts socials.

  4. Aprovació del Reglament de règim intern relatiu al règim de treball dels socis treballadors.L'acció de responsabilitat contra els membres del Consell Rector i la revocació d'algun càrrec social requereixen votació secreta i la majoria favorable de la meitat més un dels vots dels assistents, si constava a l'ordre del dia de la convocatòria, o la majoria de la meitat més un dels vots socials, si no hi constava.


Els assumptes a tractar en l'assemblea no podran ser altres que els fixats prèviament a l'ordre del dia. Se n'exceptuen les qüestions següents:


1. Convocatòria d'una nova assemblea general.

2. Realització de la censura de comptes per part de membres de la cooperativa o d'una persona externa.

3. Exercici de l'acció de responsabilitat contra els membres del Consell Rector o la revocació d'algun càrrec social.


Quant a la ratificació de les sancions que hagin estat objecte de recurs, s'ha d'aplicar el que s'estableix a l'article 47.4 de la Llei de cooperatives catalana.Article 28. El Consell Rector


El Consell Rector és l'òrgan de representació i govern de la societat; és competent per establir les directrius generals d'actuació, amb subordinació a la política fixada per l'Assemblea General.


En tot cas, corresponen al consell rector i  no són delegables les següents facultats:

  1. Fixar les directrius generals d'actuació en la gestió de la cooperativa, amb subjecció a la política general establerta per l'assemblea general.

  2. Controlar permanentment i directament la gestió empresarial que ha estat delegada.


Organigrama


Contactar

Nombre y apellidos*:

E-mail*:

Teléfono:

Comentario*:

Condiciones:
Aceptación Ley Protección Datos*Los campos marcados con * son obligatorios.

Amb el suport de