Minimarket Coop

Ficha de la cooperativa

Centro: INS Sant Elm
Nivel Educativo: 3º ESO
Curso: Curso 2021/22
Web: https://sites.google.com/ins-santelm.com/minmarket/inici


Presentación

Som uns alumnes de 3r d’ESO de l’optativa d’emprenedoria de l’IES Sant Elm, de Sant Feliu de Guíxols. El nostre somni és poder crear una empresa entre tots i poder arribar a ser coneguts i guanyar diners per anar de viatge a final de curs.


La nostra cooperativa es diu MiniMarket, es dedicarà a vendre, especialment, coses per menjar (esmorzars, berenars…).


Catálogo Productos

https://sites.google.com/ins-santelm.com/minmarket/inici


Galeria de Imagenes


Estatuto

ESTATUTS DE LA COOPERATIVA D’ALUMNES CAPÍTOL I.- NOM, OBJECTE, DURACIÓ I DOMICILI.


Article 1.  

 • La denominació de la cooperativa és MINIMARKETCOOP  SCCL estarà inscrita en el Registre de Cooperatives d’Alumnes d’Emprengi i es regularà pels presents Estatuts.


Article 2.

 • La societat cooperativista té com a objecte comprar i vendre productes.


Article 3.

 • El domicili principal de la Cooperativa es troba a l’Institut Sant Elm, al carrer  Abat Sunyer 83. 

 • Desenvoluparà la seva activitat en l’àmbit territorial de la pròpia escola. 


Article 4.

 • La societat cooperativista està constituïda per el curs 2021-22. 


Article 5.

Els objectius de la Cooperativa escolar són els següents:

 • Compra o producció d’articles per la seva venda i l'obtenció d’un benefici.

 • Un mínim del 40% dels beneficis es destinaran a entitats socials. La resta es decidirà com es reparteix. 
CAPÍTOL II.- SOCIS, ALTES I BAIXES, FALTES I SANCIONS.


Article 6.

 • Els alumnes de l’assignatura d’emprenedoria poden ser socis de la cooperativa, una vegada constituïda. 


Article 8.

 • Per ingressar en la Cooperativa caldrà la sol·licitud a l’assemblea, acompanyada de l’aportació obligatòria de 2€.


Article 9.

 • L’aportació obligatoria es podrà recuperar al abandonar la cooperativa o a la seva dissolució. 


Article 10.

 • El soci es pot donar de baixa voluntàriament en la cooperativa en qualsevol moment mitjançant un previ avís per escrit a la resta de socis.. Aquesta baixa permetrà al soci que se li retorni l’aportació obligatòria. 

 • Si un alumne deixa el centre, també tindrà dret a que se li retorni la quota. Article 11.

Els socis estan obligats a complir els següents deures:

 • Posar els diners de la quota.

 • Assistir a classe. 

 • Participar en les activitats de formació i en les decisions.

 • Respectar les normes del centre en les activitats. Article 12.

Els socis tenen uns drets:

 • Recuperar la quota en deixar de ser socis.

 • Participar en els beneficis, si ha treballat. 

 • Participar en les decisions de la cooperativa de forma democràtica. 

 • Formular idees i participar en la gestió democràtica de la cooperativa

 • Rebre informació sobre la gestió de la cooperativa.

 • La pèrdua de la condició de soci comporta el dret a exigir les aportacions voluntàries i obligatòries.Article 13.

 • Tots els acords es prendran per majoria simple (meitat  més  un  dels presents), excepte els que determinin aquests Estatuts que ho seran per majoria reforçada de 3/5.


Article 14.

 • Els acords que necessiten majoria reforçada seran aquells que modifiquin qualsevol dels articles d’aquests estatuts.


Article 15.

 • En el cas que hi hagi un empat en les votacions, s’haurà de tornar a repetir la votació.


Article 16.

 • Els socis podran organitzar-se per comissions i la funció del professorat serà la de recolzament i assessorament.


Article 17.

Es consideren faltes greus:

 • Robatori.

 • Incompliment de les normes establertes en els Estatuts. 

 • Agressions i baralles.

 • Reiteració de faltes lleus.


Article 18.

Es consideren faltes lleus:

 • Faltes de respecte als altres membres de la Cooperativa.

 • Tenir una actitud inadequada en els actes de la Cooperativa.

 • No participar a les activitats de classe. 


Article 19.

 • Les faltes lleus poden ser sancionades amb amonestació verbal, i les faltes greus amb suspensió de vot i/o participació en Assemblees i Comissions durant un temps determinat que escollirà el Consell Rector i, arribat el cas, amb l’expulsió de la Cooperativa.
CAPÍTOL III.- RÈGIM ECONÒMIC.


Article 20.

 • El capital social mínim de la Cooperativa estarà fixat per les aportacions obligatòries dels socis de 2€.  Es poden fer també aportacions voluntàries. 


Article 21.

 • En cas de baixa  dels socis es reemborsarà les aportacions  econòmiques obligatòries i voluntàries que hagi efectuat. 


Article 22.

 • A la dissolució de la cooperativa es decidirà com es reparteixen els beneficis obtinguts.  Els beneficis es repartiran entre els socis a parts iguals. 


Article 23.

 • Un 40% dels excedents de la cooperativa, s’han de dedicar a un projecte o entitat de cooperació. 


Article 24.

 • En cas de pèrdues, s’hauran de pagar entre tots solidàriament. 

CAPÍTOL IV.- ÒRGANS DE GOVERN


Article 25.

 • El govern de la Cooperativa s’efectuarà a través de l’Assemblea, formada per tots els socis. 


Article 26.

 • El President, secretari i tresorer de la Cooperativa seran nomenats per l’Assemblea General.Article 27.

 • Cada soci tindrà únicament un vot i podrà aportar un vot delegat d’un altre soci que no pugui assistir a l’assemblea. La delegació de vot s’ha de fer per escrit.  CAPÍTOL V.- LIQUIDACIÓ I DISSOLUCIÓ.


Article 28.

La Cooperativa es dissoldrà en el cas que es compleixi el següent:

 • Un cop es faci una votació, en Assemblea General, i les 3/5 parts dels socis votin a favor de la dissolució de la Cooperativa.

 • Al acabar el curs la cooperativa es considerarà dissolta. 


Article 29.

En cas que la Cooperativa es dissolgui, tots els socis hauran de sortir-ne.    


Contactar

Nombre y apellidos*:

E-mail*:

Teléfono:

Comentario*:

Condiciones:
Aceptación Ley Protección Datos*Los campos marcados con * son obligatorios.

Amb el suport de