T&A

Ficha de la cooperativa

Centro: Institut de Sils
Nivel Educativo: 4º ESO
Curso: Cursp 2020/21
Web: https://docs.google.com/document/d/1nVB22YEqY9yED-JlX_2Rd4uTuDDNnjXGJy-iaekCu5s/edit


Presentación

Descripció:


La nostra cooperativa s'anomena T&A (Tecnologia i Ajuda). 

És una cooperativa sense ànim de lucre, que vol dir que no hi ha capital inicial i l’objectiu no és econòmic. 

La finalitat és ajudar a totes les famílies de l’institut de Sils que tenen mancances o dificultats en l’ús de les TIC.

Ens centrem bàsicament en les aplicacions que s’utilitzen més en el nostre centre educatiu, per mantenir la comunicació entre famílies i institut així com per poder seguir el procés d’aprenentatge dels fills/es. 
OBJECTIUS:

Objectiu general:

  1. Ajudar a tota la gent que té problemes tecnològics.


Objectiu específic:

  1. Elaborar vídeos.  

  2. Tenir una certa gent que tingui dificultats tecnològiques per ajudar-les

  3. Centrar-nos en les famílies amb dificultats de l’institut. 


Galeria de Imagenes


Estatuto

CAPÍTOL I. BASES DE LA SOCIETAT


Article 1. Denominació

Cooperativa T&A (Tecnologia i Ajuda)


Article 2. Domicili social i àmbit d’actuació

Institut de Sils   C/Josep Carreres, s/n, 17410 Sils, Girona 


Article 3. Durada.

Tindrà una durada de sis mesos, des del desembre fins al juny. 


Article 4. Objecte i activitats de la cooperativa.

La cooperativa T&A, és una cooperativa feta a 4t de l’institut de Sils.

Té l’objectiu de millorar el coneixement tecnològic de les aplicacions.


CAPÍTOL II. LES PERSONES SÒCIES


Article 5. Les persones sòcies treballadores.

Els socis d’una cooperativa s’ajunten per muntar una empresa, que poden escollir i ser escollits per uns càrrecs de representació de l’empresa. Els alumnes de 4t de l’Institut de Sils són socis i treballadors de la cooperativa T&A.
Article 6. Requisits per l’admissió.

Per estar dins d’aquesta cooperativa els requisits són:

  • Ser alumne d’alguna classe de 4t.

  • Tenir el mateix objectiu.

  • Tenir coneixement de l’àmbit tecnològic.


Article 7 Obligacions dels socis.

Els socis tenen l’obligació de:

· Respectar les normes del centre.

· Endreçar les coses en acabar les classes.

· No fer un mal ús de la tecnologia.

· Saber com funcionen les aplicacions a explicar.


Article 8: Drets dels socis.

Treballar (No es cobra perquè és una cooperativa sense ànim de lucre) 

Ser informats de les coses importants que afectin la cooperativa. 


Article 9. Baixa dels socis: 


Baixa justificada:


Si la persona pel cas que sigui falta al centre haurà de portar un justificant.


3 faltes sense justificar: falta lleu 

6 faltes sense justificar: falta greu 

9 faltes sense justificar: falta molt greu 


Baixa forçosa:


Si un alumne és expulsat del centre: avisar als companys i al professorat

Si un alumne és expulsat de la cooperativa: una falta molt greu i avisar als companys i al professorat

Si l’alumne és absentista: avisar als companys i al professorat (depèn del cas que sigui  

s’actuarà d’una manera o d’un altre)

Si l’alumne està aïllat: s’avisarà als companys i al professorat


Article 10 Faltes:

Si un membre de la cooperativa no es comporta, es pot sancionar amb una falta lleu o greu.

· Una falta lleu serà avisat pels companys i al professorat.

· Una falta greu serà posar una incidència. 

· Una falta molt greu és d’expulsió definitiva de la cooperativa.Article 11. Procediment sancionador:

Si un soci no justifica les faltes, no fa la feina o no respecte als companys, se l’avisarà al professor o professora.


Si un soci molesta durant la feina o no treballa se l'avisa al professor o professora. Si cal se’l pot apartar del grup perquè el grup pugui treballar i el soci repensi la seva actitud.


Correspon a l’assemblea decidir la sanció a aplicar en cada cas. A les assemblees, el departament de coordinació portarà un buidatge del full de control i es comptaran les vegades que se l’ha d’avisar. Aleshores l’assemblea decidirà la sanció corresponent, poden arribar a ser expulsat de la cooperativa.

Si fos el cas d’haver d’expulsar a un soci, aquest recuperarà el seu capital inicial, un cop dissolta l’empresa.
CAPÍTOL III: RÈGIM ECONÒMIC ARTICLE 12. CAPITAL SOCIAL:


Article 12. Capital Social:

En aquesta cooperativa, no es treballarà amb els diners, és una cooperativa sense ànim de lucre. 


CAPÍTOL IV: ORGANITZACIÓ FUNCIONAL INTERNA.


Article 16. L’organigrama de la cooperativa


CAPÍTOL V: GOVERN, GESTIÓ I REPRESENTACIÓ INTERNA


Article 17. L’assemblea general. Convocatòria

L’assemblea només es farà quan el grup estigui anant cap avall, o quan es necessiti.


Article 18. Els càrrecs unipersonals.CAPÍTOL VI: LA DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ 


Article 19. Dissolució i liquidació.


La dissolució de la cooperativa, es farà l’últim dia de classe que serà el dia que finalitzem la nostra cooperativa.
OrganigramaContactar

Nombre y apellidos*:

E-mail*:

Teléfono:

Comentario*:

Condiciones:
Aceptación Ley Protección Datos*Los campos marcados con * son obligatorios.

Amb el suport de