CooPirineu

Ficha de la cooperativa

Centro: INS Abat Oliba
Nivel Educativo: 4º ESO
Curso: Cursp 2020/21


Galeria de Imagenes

En estos momentos no hay imagenes a mostrar

Estatuto

ESTATUTS D'UNA COOPERATIVA DE TREBALL ASSOCIATCAPÍTOL I. BASES DE LA SOCIETATArticle 1. Denominació


Amb la denominació de CoopirineuSocietat Cooperativa Catalana Limitada es constitueix una societat cooperativa de treball associat, subjecta als principis i disposicions de la Llei de cooperatives de Catalunya.


Article 2. Objecte i activitats


L'objecte d'aquesta societat cooperativa és:

Aconseguir diners a través d'activitats,i una part dels beneficis seran per el viatge de final de curs i l’altre part dels beneficis seran per una entitat social.


ACTIVITATS:

 • Lluminetas.

 • Venta d'aigües i menjar

 • Venta de mascaretes transparents.

 • Rentar cotxes.

 • Venta de desinfectant per taules

 • Desinfectant per taules.


Totes les persones sòcies treballadores han d'aplicar el seu treball a aquest objecte, segons les seves condicions d'aptitud i capacitació professional.


Article 3. Durada


La cooperativa durarà fins la setmana del 7 al 11 de juny


Article 4. Domicili social i àmbit territorial


El domicili social de la cooperativa s’estableix a l’adreça de l’IES Abat Oliba (Carretera de Barcelona, 57, 17500 Ripoll, Girona). L’àmbit territorial estaria establert a l’institut, per tant no es podria traslladar a cap altre lloc dins del mateix terme municipal.

La cooperativa desenvolupa principalment la seva activitat cooperativitzada a Ripoll.


CAPÍTOL II. DE LES PERSONES SÒCIESArticle 5. Persones sòcies treballadores


Poden ser sòcies treballadores totes les persones que estiguin matriculades a l’institut, que facin l’optativa d’economia de 4rt d’ESO i que vinguin regularment a les classes.


Article 6. Requisits per a l'admissió


Per a l'admissió d'una persona com a sòcia treballadora cal que es compleixin els requisits següents:


 • Ajustar-se a l'assenyalat a l'article 5 d'aquests estatuts.


 • Subscriure l'aportació econòmica obligatòria i fer-la efectiva d'acord amb els articles 70 i 71 de la Llei de cooperatives de Catalunya.


Article 7. Obligacions de les persones sòcies


Les persones sòcies estan obligades a:


 • Fer el desemborsament de l'aportació compromesa i complir les obligacions econòmiques que els correspongui.

 • Assistir a les reunions de les assemblees generals i d'altres òrgans pels quals siguin convocats.

 • Acceptar els càrrecs socials llevat de causa justificada apreciada per l'Assemblea General.

 • Complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans socials.

 • Realitzar les activitats de treball que constitueixen l'objecte de la cooperativa, dintre de la categoria i especialitat que hagi assignat o reconegut a cadascú el Consell Rector

 • No dedicar-se a activitats de competència amb les de la cooperativa ni col·laborar amb qui les dugui a terme, llevat que siguin expressament autoritzades pel Consell Rector.

 • Participar en les activitats de formació i intercooperació.


 • Guardar secret sobre els assumptes i dades de la cooperativa, la divulgació dels quals pugui perjudicar els interessos socials.

 • Complir els altres deures que resultin de preceptes legals i d'aquests estatuts.Article 8. Drets de les persones sòcies


Les persones sòcies tenen dret a:


 • Realitzar una prestació de treball a la cooperativa i cobrar-ne les quantitats a compte o bestretes, sense cap discriminació.


 • Elegir i ser elegits per als càrrecs dels òrgans de la societat.


 • Participar, amb veu i vot, en la presa d'acords a l'Assemblea General i a la resta d'òrgans dels quals formin part.


 • Rebre informació sobre les qüestions que afecten els seus interessos econòmics i socials en els termes que estableix l'article 39 de la Llei de cooperatives de Catalunya, que regula el dret d'informació.


 • Participar en els excedents, si n'hi ha, d'acord amb el que acordi l’assemblea.


 • Percebre el reemborsament de l'aportació actualitzada en cas de baixa, liquidació o separació per fusió, escissió o transformació de la cooperativa.


 • Tot allò que resulti de les normes legals i estatutàries, i dels altres acords vàlidament adoptats pels òrgans de la cooperativa.


Article 9. Baixa dels socis i sòcies


Qualsevol soci es pot donar de baixa voluntàriament fent-ne la notificació per escrit al Consell Rector amb antelació.


Se li retornaràn els diners que ha invertit inicialment a la cooperativa


Article 10. Baixa justificada i baixa obligatòria


1. La baixa es considerarà, en tot cas, justificada en els següents supòsits:

a) Disconformitat amb l’acord de fusió, escissió o transformació de la cooperativa.

b) Disconformitat amb l’acord d’exigència de noves aportacions obligatòries.

c) Malaltia o accident que impedeix la prestació de treball.

d) Per les causes previstes en l’article 134 de la Llei de cooperatives de

Catalunya.


2. Les decisions del Consell Rector sobre la qualificació i els efectes de la baixa del soci/sòcia poden ser recorregudes, d’acord amb l’article 34.2 de la Llei de cooperatives de Catalunya, per aquest soci davant l’Assemblea General dins del mes següent a la seva notificació; les divergències sobre la decisió de l’Assemblea es poden adreçar a la jurisdicció competent o a qualsevol dels procediments de resolució de conflictes de conformitat amb el Decret 171/2009, de 3 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament dels procediments de conciliació, mediació i arbitratge davant el Consell Superior de la Cooperació.


3. El consell rector ha de donar de baixa obligatòriament els socis que perdin els requisits objectius, exigits per aquests estatuts o per la Llei, per formar part de la cooperativa.Article 11. Dret de reemborsament


En cas de baixa d'un soci o sòcia, aquesta persona tindrà dret al reemborsament de les seves aportacions, voluntàries i obligatòries, al capital social, així com al retorn cooperatiu que li correspongui en funció de la seva activitat cooperativitzada.

De l'import resultant es poden deduir: les quantitats que la persona sòcia degui a la cooperativa per qualsevol concepte; fins a un 20% per baixa no justificada.

El pagament de les bestretes meritades i, si escau, dels retorns acordats s’ha d’efectuar immediatament, excepte que hi hagi un pacte contrari.Article 12. Faltes dels socis i sòcies

Les faltes comeses pels socis i sòcies, segons la seva importància, transcendència i intencionalitat, es classifiquen en lleus, greus i molt greus.


Article 13. Faltes molt greus


Són faltes molt greus:


 • Faltes de respecte

 • Compartir informació confidencial amb altre gent

 • Faltar sovint a classe

 • Tenir moltes faltes de material

 • No fer els càrrecs


Article 14. Faltes greus


Són faltes greus: 1. La no acceptació o dimissió sense causa justificada a judici del Consell Rector o de l’Assemblea General, si escau, dels càrrecs o funcions per als quals el soci/sòcia hagués estat escollit.


 1. La violació de secrets sobre assumptes interns de la cooperativa susceptible de produir-li un perjudici.


 1. L’incompliment de les obligacions econòmiques relatives al pagament de quotes periòdiques o d’aportacions a capital.


 1. L'incompliment de preceptes estatutaris o el fet de realitzar una activitat o deixar de fer-la que suposin, per a la cooperativa, un perjudici econòmic o social de caràcter greu.


 1. Acumulació de faltes lleus.


 1. Agafar els diners de la cooperativa sense justificar.


 1. Parlar i tractar malament als nostres clients / soci.Article 15. Faltes lleus


Són faltes lleus:


 • La primera falta d’assistència injustificada a les sessions de l’Assemblea General convocades en deguda forma.

 • L’incompliment dels acords presos vàlidament pels òrgans competents.


Article 16. Sancions


 1. Les faltes molt greus es sancionen fent fora al soci de la cooperativa i òbviament no se li retornaràn els diners ni tindrà beneficis.


 1. Les faltes greus es sancionen amb la suspensió del dret a exercir càrrecs a votar i se li descompten una part dels diners


 1. Les faltes lleus es sancionen amb una amonestació verbal o per escrit i depenent de què triïn els socis se li poden descomptar diners.


Article 17. Procediment sancionador


Correspon a tots els membres de l’empresa la potestat sancionadora, amb la instrucció

prèvia de l’expedient sancionador corresponent i amb l’audiència de l’interessat.

Contra les sancions per faltes lleus, greus o molt greus es pot interposar recurs davant l’Assemblea General en el termini d’1 mes a comptar des de la notificació de la sanció.

En qualsevol cas, l’acord de sanció o, si escau, la ratificació d’aquest acord per l’Assemblea General poden ser impugnats en el termini d’1 mes, a comptar des de la notificació, d’acord amb el tràmit processal d’impugnació d’acords socials establert a l’article 52 de la Llei de

cooperatives de Catalunya.

En els casos d’expulsió cal aplicar el que preveu l’article 36 de la Llei de

cooperatives de Catalunya.CAPÍTOL III. RÈGIM ECONÒMIC


Article 18. Capital social mínim


El capital social està constituït per les aportacions dels socis i/o sòcies,

obligatòries i voluntàries, han de reflectir amb claredat les aportacions, les actualitzacions, els interessos i els excedents que s’acordi capitalitzar.Article 19. Transmissió de les aportacions


No es poden fer aportacions o transmissions entre socis o sòcies.Article 20. Aplicació dels excedents


 1. Els excedents comptabilitzats del resultat cooperatiu, un cop deduïdes les pèrdues de qualsevol naturalesa d'exercicis anteriors, i abans de la consideració de l'impost de societats, s'han de destinar, almenys, en els percentatges següents :


 • Amb caràcter general, el 40% estarà destinat als socis de la cooperativa per pagar-se el viatge de final de curs i l’altre 60% per ajudar a una entitat social. 1. Fetes les dotacions a què fan referència els apartats anteriors, la quantitat restant, un cop satisfets els impostos exigibles, s'ha d'aplicar, de conformitat amb el que acordi l'assemblea general ordinària, de la manera següent:


 • Al retorn cooperatiu dels socis, que es pot incorporar al capital social amb l'increment corresponent a la part de cadascú o es pot satisfer directament a aquesta persona després de l'aprovació del balanç de l'exercici.


 • Tanmateix, l'assemblea general pot autoritzar el pagament de retorns cooperatius a compte, a proposta del consell rector i, si escau, amb l'informe favorable previ de la intervenció de comptes o de l'auditor.


 • A dotació a fons de reserva voluntaris. La cooperativa ha d'aplicar la part del resultat de la regularització del balanç a què fa referència l'article 79.2.de la Llei de cooperatives que no s'hagi destinat al fons de reserva obligatori, en un exercici, o més, per acord de l'assemblea general, a l'actualització del valor de les aportacions al capital social dels socis o a l'increment dels fons de reserva, obligatoris o voluntaris, en la proporció que s'estimi convenient, respectant les limitacions que, pel que fa a la disponibilitat, estableixi la normativa reguladora sobre actualització de balanços. Tanmateix, quan la cooperativa tingui pèrdues per compensar aquest resultat s'ha d'aplicar, en primer lloc, a compensar-les, i s'ha de respectar igualment, en tot cas, el que estableix l'article 82.2.a de la Llei de cooperatives.


 1. El retorn cooperatiu s'ha d'acreditar a cada soci en proporció a les operacions, els serveis o les activitats que cadascú hagi fet amb la cooperativa, tenint en compte el que disposa l'article 26.9 de la Llei de cooperatives.


 1. Per acord de l'assemblea general, el dret dels treballadors no socis de la cooperativa a percebre una retribució, amb caràcter anual, en funció dels resultats de l'exercici econòmic. Aquesta retribució té caràcter salarial i pot compensar, si així s'acorda col·lectivament, el complement de naturalesa similar que pugui haver establert la normativa laboral aplicable, excepte si la retribució és inferior al dit complement, ja que en aquest cas s'ha d'aplicar aquest darrer.


Article 21. Imputació de pèrdues


 1. En la imputació de les pèrdues, ja siguin cooperatives o extracooperatives, la cooperativa ha de regir-se per les normes següents:


 • En cas de pèrdues s’utilitzarà el capital inicial per pagar-les.

 • Si aquest capital no és suficient per pagar les pèrdues restants els membres de la cooperativa hauran de fer una nova aportació de diners proporcional.Article 22. Tancament de l'exercici


L'exercici econòmic de la cooperativa queda tancat el 31 de maig de cada any.CAPÍTOL IV. ORGANITZACIÓ FUNCIONAL INTERNA


Article 23. Organització funcional interna


Els criteris bàsics del règim de la prestació del treball han d’ésser determinats en un Reglament de règim intern aprovat d’acord amb l’article 26 d’aquests estatuts.


La nostra cooperativa estarà organitzada per departaments, per tal de millorar el funcionament d’aquesta:


Socis :


Nerea Galiano Anselmo - 45172774S

Claudia Perez Caro- 45173581V

Britany Alejandra Romero Machuca - 43639336X

Wassim Marchouh Sialiti - X6934045-M

Yasser El Abdi Taffahi- 46168898D

Mariam Benaali El Mashadi - 45173966B

Mireia Muradás Cañizarez- 45174858Y

Aina Teixidor Brugarola - 45173557P

Virginia Rusca Ruiz- 54818430T

Walid Boulaich Hadouch - 46168943P

Marçal Vila Quer - 33941334G

Berta Galavís Escobar - 45171572D

Iustina Chirila

Lilian Mousalam Journadi-

Gerard Cano Fernandez- 45172566ZAdministració:


President/a (Júlia Cano Ojeda, 43638229F )

Vicepresident/a (Aitana Corraliza Galavís, 20875288M )

Secretari/a ( Ingrid Ramirez Fortea, 45171554Z)

Secretari/a adjunt (Xènia Sadurní Rovira, 45171963D)


Comunicació:


Mariam Benaali El Mashadi - 45173966B

Mireia Muradás Cañizarez- 45174858Y


Contabilitat: 


Tresorer/a (Itziar Bonastre Salomó, 47959714E)

Tresorer/a adjunt (Pol Hernandez Blanco, 77923457D )

Contables (Pau Sande Dios, 46168605S)
CAPÍTOL V. GOVERN, GESTIÓ I REPRESENTACIÓ DE LA COOPERATIVA 


Article 24. Assemblea General. Convocatòria de l’assemblea general

ordinària i extraordinària


L’assemblea general, ordinària o extraordinària, ha de ser convocada pel Consell Rector mitjançant un anunci en el domicili social i, a més, mitjançant un escrit del Consell Rector a cada un dels socis i sòcies o per mitjans telemàtics que n’assegurin la seva recepció. La notificació al soci/sòcia s’ha de fer amb una antelació mínima de 15 dies i un màxim de

30 respecte a la data de celebració.

La convocatòria, tant la que s’anunciï al domicili social o es publiqui en el web corporatiu com la notificada a cadascun dels socis, ha d’expressar amb claredat els punts següents: ordre del dia, lloc, dia i hora de la reunió tant en primera com en segona convocatòria. Si en la convocatòria no s’especifica el lloc de la reunió s’entén que l’assemblea es celebra en el domicili social.

L’assemblea general ordinària s’ha de reunir necessàriament una vegada a l’any, dins els sis mesos següents al tancament de l’exercici econòmic. El Consell Rector pot convocar una assemblea general extraordinària sempre que ho consideri convenient per als interessos de la cooperativa. Igualment, l’ha de convocar quan ho sol·liciti un grup de socis que representi, com a mínim, un 10% dels socis.

Si el Consell Rector no convoca l’Assemblea General, en sessió ordinària o extraordinària, en els casos en què és obligat fer-ho, qualsevol persona sòcia pot presentar una sol·licitud de convocatòria a l’òrgan judicial competent per raó del domicili social de la cooperativa, en els termes establerts a l’article 45 de la Llei de cooperatives de Catalunya.Article 25. Del vot per representant a l'Assemblea General


Cada persona sòcia té dret a un vot a l'Assemblea General. Aquest dret s'hi pot exercir per mitjà d'un representant. Cada representant només pot tenir dos vots delegats.


La representació ha de ser via email i expressa per a una sessió concreta, l'admissió la fa la presidència de l'Assemblea General al començament de la sessió.


Article 26. Adopció d'acords


Assemblea General adopta els acords per majoria simple dels vots socials presents i representats.

Assemblea General adopta els acords amb el vot favorable de les ⅔ parts dels vots socials assistents en els casos següents.

a) Fusió, escissió, dissolució i transformació de la societat cooperativa.

b) Qualsevol acord que impliqui una modificació dels estatuts socials.

Els assumptes a tractar en l’assemblea no podran ser altres que els fixats prèviament a l’ordre del dia.


Article 27. El Consell Rector


El Consell Rector és l'òrgan de representació i govern de la societat; és competent per establir les directrius generals d'actuació, amb subordinació a la política fixada per l'Assemblea General.


El president de la cooperativa té atribuïda, en nom del Consell Rector, la representació de la societat cooperativa i la presidència dels seus òrgans.


Article 28. Composició del Consell Rector


El Consell Rector es compon per un mínim de 6 membres, elegits tots ells entre els socis de la cooperativa en votació secreta per l'Assemblea General.


Els càrrecs són els següents: presidents/es, tresorers/es i secretaris/es. La seva distribució correspon al Consell Rector.Article 29. Durada, renovació, obligatorietat i gratuïtat del càrrec de membre del Consell Rector


El càrrec de membre del Consell Rector té una durada d’1 anys, excepte en cas de reelecció.


L'exercici del càrrec de membre del Consell Rector és obligatori, llevat de causa justa, i no dóna dret a retribució. No obstant això, les despeses i els perjudicis que ocasioni l'exercici d'aquest càrrec han de ser compensats per la cooperativa en els termes que estableixi l’Assemblea General.Article 30. Funcionament del Consell Rector


El Consell Rector s'ha de reunir amb caràcter ordinari cada cop que ho creguin oportú, però un cop al mes com a mínim. La reunió es farà a l’hora de economia.


Les deliberacions del Consell Rector només són vàlides si assisteixen tots.

S'admet que un membre del Consell Rector en representi un altre. Els acords s'han d'adoptar per majoria absoluta dels membres del Consell Rector presents o representats.CAPÍTOL VI. DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ


Article 31. Dissolució i liquidació 10


Són causes de dissolució de la cooperativa:

a) La finalització de l’objecte social o la impossibilitat de realitzar-lo.

b) La voluntat de les persones sòcies.

g) Qualsevol altra causa legalment establerta.Contactar

Nombre y apellidos*:

E-mail*:

Teléfono:

Comentario*:

Condiciones:
Aceptación Ley Protección Datos*Los campos marcados con * son obligatorios.

Amb el suport de