WINKOOP

Ficha de la cooperativa

Centro: INS Cendrassos
Nivel Educativo: 3º ESO
Curso: Cursp 2020/21


Presentación

CARTA DE PRESENTACIÓ

 

Som alumnes de 3r d’ESO dels Cendrassos. Estem creant una petita cooperativa a l’optativa d'emprenedoria. Som 14 alumnes, 7 nois i 7 noies. Som de Figueres i de pobles del voltant com El Far d’Empordà, Pont de Molins, Espolla...etc. 

Estem molt contents de presentar-vos la nostre cooperativa.

Ens diguem Winkoop, un nom insòlit, però senzill, que es tradueix de les paraules angleses ‘’win’’ que vol dir guanyar, ‘’wink’’ que vol dir pestanyejar, i ‘’Koop’’ que vol dir cooperativa. 

Venem diferents productes de proximitat que no es troben fàcilment, un % dels nostres beneficis economics aniran destinats a una ONG que serà escollida entre nosaltres.

Aquest any, és més complicat ja que malauradament tenim entre nosaltres la Covid-19 i no podem montar una parada com anys endarrera es feia, tot i així, hem pogut fer una petita parada de gominoles a l’institut. Va funcionar molt bé i esperem que continuï així.

 

-WINKOOP ☺


Catálogo Productos

/templates/uploads/media/190_cataleg-preu-venda-altres-coop.rar

Per entrar cal posar la contrasenya


CONTRASENYA: 123


Galeria de Imagenes

En estos momentos no hay imagenes a mostrar

Estatuto

Estatuts de la cooperativa WinkoopCAPÍTOL I: INFORMACIÓ GENERAL, DENOMINACIÓ, OBJECTE, DURADA I DOMICILI

Article 1.-Denominació: La nostra cooperativa s’anomena Winkoop

 

Article 2.- Domicili Social i Àmbit d’actuació: Estem situats al Institut Cendrassos

C/Pelai Martínez Figueres

 

Article 3.- Tipus d’activitat: Ens dediquem a compra i venta de productes locals.

 

Article 4.- Durada de l’activitat: La durada de l’activitat és la durada del curs 2020/2021

 

/Article 5.- Objectiu de l’activitat: Aprendre el funcionament d’una empresa

.  

 

CAPÍTOL II: NORMES D’ASSOCIACIÓ:

Article 6: Requisits per ser-ne soci

.-Ser alumne del centre i de l’assignatura

-Pagar els 5€ d’aportació inicial

Article 7: Aportació obligatòria mínima

.L'aportació és de 5€.

A canvi de l’aportació, cada membre rep un certificat que l’acredita com a soci\a de la cooperativa.

Article 8: Drets i deures dels socis: 

DRETS:
- Participar en les decisions.

-Participar a les activitats de la cooperativa.

-Rebre la part corresponent dels beneficis, si n’hi ha.


DEURES:
-Treballar per la cooperativa

-Respectar decisions preses

-Ser respectuosos entre nosaltres

 

-Aportar ideesArticle 9Motius d’expulsió o penalització:

-Robar diners a la cooperativa: el soci que realitzi aquesta acció, no rebrà part dels beneficis corresponents, serà expulsat de la cooperativa, i no es retornarà els 5€ inicials.

-No treballar o no participar a la cooperativa: el soci que realitzi aquesta acció no rebrà part dels beneficis.

-Fer accions incíviques: el soci que realitzi aquesta acció no rebrà la part dels beneficis corresponents.


CAPITOL III: ÒRGANS DE LA SOCIETAT COOPERATIVA

ÒRGANS DE REPRESENTACIÓ:

 

Article 10.- Assemblea General.

L’assemblea general de la cooperativa, constituïda pels socis convocats vàlidament, és l’òrgan d’expressió de la voluntat social. Els acords d’aquesta són obligatoris per a tots els socis, fins i tot els que no estan d’acord amb els acords i els que no han assistit a la reunió que els ha adoptat.

 

Article 11.Funcions i competències de l’assemblea.

A l’assemblea es tractarà de:

 1. Escollir els càrrecs del consell rector de la cooperativa.

 2.  Votar les decisions que ha de prendre la cooperativa.

 3. Exposar idees per part dels membres de la cooperativa.

 4. Aprovar els els estatuts o possibles modificacions d’aquestes.

 5.  Controlar l’activitat i la gestió de la cooperativa.

 6.  Convocar les reunions.

 7.  Decidir els productes que es comercialitzen.

 8. Fixar els preus de venda dels productes.

 9. Decidir a quina finalitat social (ONG...), es destinaran una part dels beneficis.

 10. S'establirà la feina de cada soci de la cooperativa i la seva responsabilitat.

Les assemblees generals poden ser ordinàries o extraordinàries. L’assemblea general ordinària s’ha de reunir necessàriament una vegada a l’any, dins els sis mesos següents al tancament de l’exercici econòmic, i té les funcions d’examinar la gestió efectuada pel Consell rector, aprovar, si escau, els comptes anuals i acordar l’aplicació de resultats. Totes les altres assemblees tenen la consideració extraordinàries.

 

Article 12.- El Consell Rector

El Consell Rector és l’òrgan de representació i govern de la societat, que gestiona l’empresa i exerceix, el control permanent i directe de la gestió de la direcció. Té competència per a establir les directrius generals d’actuació, d’acord a la política fixada per l’assemblea general, i per dur a terme la resta d’actes que li atribueixen, els estatuts socials.

 

COMPOSICIÓ DEL CONSELL RECTOR:

PRESIDENT/A: Josep Martí Baules

SECRETARI/A: Judit Núñez Garcia

TRESORER/A: Selena Pijoan Viñas

*Els càrrecs tenen la mateixa durada que la cooperativa. 

*L’assemblea general 

 LA PRESIDÈNCIA 

TASQUES:

-Té l'última paraula a l´hora de prendre decisions. 

-Hauria d'actuar com a líder de la cooperativa.

-La presidència exerceix la representació de la cooperativa.

-Presideix les reunions de l'assemblea de socis

 SECRETARI/A 

-Redacta les actes i la documentació .

-Dóna suport al suport al president/a.

-Ocupa el lloc del president, en cas de aquest no pugui.

 TRESORER/A 

-Es el responsable de la comptabilitat.

-Controla les entrades i sortides dels diners.

-Planifica els pagaments.ALTRES CÀRRECS:

 • Coordinador informàtic: Oriol, Pau, Guillem

 • Coordinació disseny: Biel, Paulett, Irina, Ainhoa

 • Coordinació comercial: Dana, Ibai, Xènia, Eric

 • Supervisor de l’ordre: Josep

 • Supervisor material: Eric

 • Sintetitzador: Judit

 

CAPÍTOL IV: REUNIONS 

*L´assemblea general es reunirà de forma ordinària a l´inici i a la finalització de la cooperativa. I de forma extraordinària, quan l´assemblea ho cregui convenient. 

*Caldrà un mínim de 10 assistents.CAPÍTOL IV: REUNIONS

 

Article 13: Assemblea general:

*L´assemblea general es reunirà de forma ordinària a l´inici i a la finalització de la cooperativa, i un cop cada 2 mesos. I de forma extraordinària, quan l´assemblea ho cregui convenient. 

 

*Caldrà un mínim de 10 assistents

 

Article 14: Convocatòries de les Reunions:

 

Tres dies abans de les reunions, es lliurarà la convocatòria.


CAPITOL V: REPARTIMENT EXCEDENTS  I DISSOLUCIÓ

Article 15 : Les causes de dissolució de cooperativa:

-Una vegada pagats els deutes contrets per la cooperativa es retornarà el capital aportat als socis.

-En cas de que hi hagi beneficis, aquests es repartiran equivalentment entre els socis, després de treure el  per destinar-lo a una finalitat social.

-La dissolució es produirà el 15 de juny

 

 


Organigrama

/templates/uploads/media/180_organigrama-winkoop-pdf.pdf


Contactar

Nombre y apellidos*:

E-mail*:

Teléfono:

Comentario*:

Condiciones:
Aceptación Ley Protección Datos*Los campos marcados con * son obligatorios.

Amb el suport de