CoopPop

Ficha de la cooperativa

Centro: INS Cendrassos
Nivel Educativo: 3º ESO
Curso: 2018/19
Web: https://emprengi.cat/nova


Presentación

   CARTA DE PRESENTACIÓ

 

 

SOM 14 ALUMNES QUE FEM AQUESTA OPTATIVA D'EMPRENEDORIA, EL GRUP ESTÀ FORMAT PER 8 NOIES I 6 NOIS.  ESTEM FENT  3r ESO, TENIM ENTRE 14 I 15 ANYS I SOM DEL INSTITUT CENDRASSOS.

EL NOSTRE INSTITUT ESTÀ A FIGUERES, COMARCA DE L’ALT EMPORDÀ. 

ENS DEDIQUEM A LA COMPRA I VENDA D’ALIMENTS, COM GALETES, OLI, MELMELADES...ETC. DE LA NOSTRA COMARCA I TENIM L'OBJECTIU DE APRENDRE A DIRIGIR UNA EMPRESA, TREBALLAR EN EQUIP  I OBTENIR BENEFICIS.  EL 40%  DELS BENEFICIS ANIRAN DIRIGITS A UNA ONG. 

 

 


Catálogo Productos

/templates/uploads/media/150_cataleg-pels-socis.pdf


Galeria de Imagenes


Estatuto

Estatuts de la cooperativa


CAPÍTOL I: INFORMACIÓ GENERAL, DENOMINACIÓ, OBJECTE, DURADA I DOMICILI

Article 1.-Denominació: CoopPop

 

Article 2.- Domicili Social i Àmbit d’actuació: Carrer Arquitecte Pelai Martínez, 1, 17600 Figueres, Girona

 

Article 3.- Tipus d’activitat: Compra - venda de productes de l'Alt Empordà.

 

Article 4.- Durada de l’activitat: 15 setembre 2018 al 15 juny 2019

 

Article 5.- Objectiu de l’activitat: Aconseguir diners per l'ONG a base de vendre productes.

Aprendre a cooperar i a treballar en equip.

Aprendre el funcionament de les empreses.

Practicar els diferents rols d'una empresa.

Aprendre a aconseguir beneficis.

 

CAPÍTOL II: NORMES D’ASSOCIACIÓ:

Article 6: Requisits per ser-ne soci: Posar diners decidits anteriorment.

Ser alumne de l'optativa emprenedoria.

Article 7: Aportació obligatòria mínima

5€ per soci.
A canvi de l’aportació, cada membre rep un certificat que l’acredita com a soci\a de la cooperativa.

Article 8: Drets i deures dels socis:

DRETS:
- Tenir els productes més barats.

-Repartir els diners.

-Ser participatiu en les decisions importants.


DEURES:
-Posar la seva part dels diners.

-Treballar en la cooperativa.

-Aportar idees.

Article 9: Motius d’expulsió o penalització: Quedar-se amb diners de més sense que ningú ho sàpiga.

No voler participar en el projecte.

Generar conflictes entre els socis.


CAPITOL III: ÒRGANS DE LA SOCIETAT COOPERATIVA

ÒRGANS DE REPRESENTACIÓ:

 

Article 10.- Assemblea General.

L’assemblea general de la cooperativa, constituïda pels socis convocats vàlidament, és l’òrgan d’expressió de la voluntat social. Els acords d’aquesta són obligatoris per a tots els socis, fins i tot els que no estan d’acord amb els acords i els que no han assistit a la reunió que els ha adoptat.

 

Article 11.- Funcions i competències de l’assemblea.

A l’assemblea es tractarà de:

  1. Escollir els càrrecs del consell rector de la cooperativa.
  2.  Votar les decisions que ha de prendre la cooperativa.
  3. Exposar idees per part dels membres de la cooperativa.
  4. Aprovar els estatuts o possibles modificacions d’aquestes.
  5.  Controlar l’activitat i la gestió de la cooperativa.
  6.  Convocar les reunions.
  7.  Decidir els productes que es comercialitzen.
  8. Fixar els preus de venda dels productes.
  9. Decidir a quina finalitat social (ONG...), es destinaran una part dels beneficis.
  10. S'establirà la feina de cada soci de la cooperativa i la seva responsabilitat.

Les assemblees generals poden ser ordinàries o extraordinàries. L’assemblea general ordinària s’ha de reunir necessàriament una vegada a l’any, dins els sis mesos següents al tancament de l’exercici econòmic, i té les funcions d’examinar la gestió efectuada pel Consell rector, aprovar, si escau, els comptes anuals i acordar l’aplicació de resultats. Totes les altres assemblees tenen la consideració extraordinàries.

 

Article 12.- El Consell Rector

El Consell Rector és l’òrgan de representació i govern de la societat, que gestiona l’empresa i exerceix, el control permanent i directe de la gestió de la direcció. Té competència per a establir les directrius generals d’actuació, d’acord a la política fixada per l’assemblea general, i per dur a terme la resta d’actes que li atribueixen, els estatuts socials.

 

COMPOSICIÓ DEL CONSELL RECTOR:

PRESIDENT/A: Gisela Valenzuela

SECRETARI/A: Cristina Salleras

TRESORER/A: Paula Anh

*Els càrrecs tenen la mateixa durada que la cooperativa.

*L'assemblea general

 LA PRESIDÈNCIA

TASQUES:

-Té l'última paraula a l'hora de prendre decisions.

-Hauria d'actuar com a líder de la cooperativa.

-La presidència exerceix la representació de la cooperativa.

-Presideix les reunions de l'assemblea de socis

 SECRETARI/A

-Redacta les actes i la documentació .

-Dóna suport al suport al president/a.

-Ocupa el lloc del president, en cas de aquest no pugui.

 TRESORER/A

-Es el responsable de la comptabilitat.

-Controla les entrades i sortides dels diners.

-Planifica els pagaments.

ALTRES CÀRRECS:

·         Coordinador informàtic:

·         Coordinador de fabricació:

·         Coordinació disseny:

·         Supervisor de l’ordre:

·         Supervisor material:

·         Sintetitzador:

CAPÍTOL IV: REUNIONS

*L'assemblea general es reunirà de forma ordinària a l'inici i a la finalització de la cooperativa. I de forma extraordinària, quan l'assemblea ho cregui convenient.

*Caldrà un mínim de  assistents.

 

 

CAPÍTOL IV: REUNIONS

 

Article 13: Assemblea general:

*L´assemblea general es reunirà de forma ordinària a l´inici i a la finalització de la cooperativa, i un cop cada 2 mesos. I de forma extraordinària, quan l´assemblea ho cregui convenient.

 

*Caldrà un mínim de assistents

 

Article 14: Convocatòries de les Reunions:

 

Tres dies abans de les reunions, es lliurarà la convocatòria.


CAPITOL V: REPARTIMENT EXCEDENTS  I DISSOLUCIÓ

Article 15 : Les causes de dissolució de cooperativa:

-Una vegada pagats els deutes contrets per la cooperativa es retornarà el capital aportat als socis.

-En cas de que hi hagi beneficis, aquests es repartiran equivalentment entre els socis, després de treure el  per destinar-lo a una finalitat social.

-La dissolució es produirà el 15 juny del 2019.


Organigrama


Contactar

Nombre y apellidos*:

E-mail*:

Teléfono:

Comentario*:

Condiciones:
Aceptación Ley Protección Datos*Los campos marcados con * son obligatorios.

Amb el suport de