CLUB DEL CLIP

Fitxa de la cooperativa

Centre: INS Josep Brugulat
Nivell Educatiu: 4t ESO
Curs: 2017/18


Presentació

 Som 15 alumnes de 4t d'ESO de l'Institut Josep Brugulat de Banyoles amb l'objectiu d'aprendre el funcionament d'una cooperativa des de l'interior. També aprofitem la cooperativa per iniciar i desenvolupar altres projectes que se'ns presenten. Per exemple hem portat a terme la creació i edició del vídeo de l’ONCE d’enguany, també hem construït productes artesanals per tal de posar-los a la venda i amb els beneficis, un 30%, els destinarem a l’Hospital Sant Joan de Déu.

Som un equip divers, amb moltes opinions, creences, cultures i idees diferents per part de cada membre del grup. I això ens fa ser millor cooperativa i millor equip per poder avançar conjuntament en els nostres projectes.

Ens podreu localitzar a: clubdelclip16@gmail.com

 

 


Catàleg Productes

https://prezi.com/p/51exaqqwqsv8/


Galeria d'Imatges


Estatut

MODEL D'ESTATUTS D'UNA COOPERATIVA DE TREBALL ASSOCIAT

 

CAPÍTOL I. BASES DE LA SOCIETAT

 

Article 1.

Societat Cooperativa Catalana Limitada es constitueix una societat cooperativa de treball associat, subjecta als principis i disposicions de la Llei de cooperatives de Catalunya.  

 

Article 2.

Objecte i activitats L'objecte d'aquesta societat cooperativa és ....

Tots els socis treballadors han d'aplicar el seu treball a aquest objecte, segons les seves condicions d'aptitud i capacitació professional.  

 

Article 3. Durada

La societat es constitueix per temps fins a final del curs.

 

Article 4. Domicili social i àmbit territorial

El domicili social de la cooperativa s'estableix al centre i es pot traslladar a un altre lloc dins el mateix terme municipal per acord del Consell Rector; el canvi de domicili fora d'aquest cas exigeix l'acord de l'Assemblea General que modifiqui aquest precepte estatutari.

 

CAPÍTOL II. DE LES PERSONES SÒCIES (6)

 

Article 5. Persones sòcies treballadores

Poden ser persones sòcies treballadores totes les persones que puguin prestar el seu treball per realitzar l'objecte i les activitats especificats a l'article 2 d'aquests estatuts, i en les condicions especificades a l'article 25 d'aquests estatuts.

 

Article 6. Requisits per a l'admissió

Per a l'admissió d'una persona com a soci treballador cal que es compleixin els requisits següents:

a) Ajustar-se a l'assenyalat a l'article 5 d'aquests estatuts.

b) Tenir capacitat d'obrar d'acord amb el que preceptua el Codi civil.

c) Subscriure l'aportació econòmica obligatòria i fer-la efectiva d'acord amb els articles 70 i 71 de la Llei de cooperatives de Catalunya. Aportar un capital total de 10€.

d) Cursar en el curs de 4t d’ESO.

Article 7. Obligacions dels socis

Els socis estan obligats a:

a) Fer el desemborsament de l'aportació compromesa i complir les obligacions

econòmiques que els correspongui. Si no és així no rebran el benefici econòmic obtingut al final del curs.

b) Assistir a les reunions de les assemblees generals i d'altres òrgans pels quals siguin convocats.

c) Acceptar els càrrecs socials llevat de causa justificada apreciada per l'Assemblea

General.

d) Complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern.

e) Realitzar les activitats de treball que constitueixen l'objecte de la cooperativa, en les condicions que estableix l'article 25 d'aquests estatuts, i dur a terme l’activitat

cooperativitzada mínima que hagi assignat o reconegut a cadascú el Consell Rector.

f) No dedicar-se a activitats de competència amb les de la cooperativa ni col·laborar amb qui les dugui a terme, llevat que siguin expressament autoritzades pel Consell Rector.

g) Participar en les activitats de formació i intercooperació.

h) Guardar secret sobre els assumptes i dades de la cooperativa, la divulgació dels quals pugui perjudicar els interessos socials.

i) Complir els altres deures que resultin de preceptes legals i d'aquests estatuts.

 

Article 8. Drets dels socis

Els socis tenen dret a:

a) Realitzar una prestació de treball a la cooperativa i cobrar-ne les quantitats a compte o bestretes, sense cap discriminació.

b) Elegir i ser elegits per als càrrecs dels òrgans de la societat.

c) Participar, amb veu i vot, en la presa d'acords a l'Assemblea General i a la resta d'òrgans dels quals formin part.

d) Rebre informació sobre les qüestions que afecten els seus interessos econòmics i socials en els termes que estableix l'article 39 de la Llei de cooperatives de Catalunya, que regula el dret d'informació.

e) Participar en els excedents, si n'hi ha, d'acord amb el que estableixen aquests estatuts.

f) Percebre el reemborsament de l'aportació actualitzada en cas de baixa, liquidació o separació per fusió, escissió o transformació de la cooperativa.

g) Tot allò que resulti de les normes legals i estatutàries, i dels altres acords vàlidament adoptats pels òrgans de la cooperativa.

 

Article 9. La responsabilitat dels socis pels deutes socials

La responsabilitat patrimonial dels socis per les obligacions socials es limita a les

aportacions al capital social subscrites, tant si estan desemborsades com si no.

El soci que es doni de baixa de la cooperativa, una vegada fixat l’import de les aportacions que s’ha de reemborsar, continua sent responsable davant la cooperativa, durant el curs, de les obligacions contretes per la cooperativa abans de la data de la pèrdua de la condició de soci i fins l’import de les aportacions que se li han de reemborsar.

 

Article 10. Faltes dels socis

Les faltes comeses pels socis, segons la seva importància, transcendència i intencionalitat, es classifiquen en lleus, greus i molt greus.

 

Article 11. Faltes molt greus

Són faltes molt greus:

Robar capital de la cooperativa.

 

Article 12. Faltes greus

Són faltes greus:

Respondre amb violència física envers un altre membre de la cooperativa.

Respondre amb violència verbal envers un altre membre de la cooperativa.

 

Article 13. Faltes lleus (23)

Són faltes lleus:

Falta de respecte envers un altre membre de la cooperativa.

 

Article 14. Sancions

Les faltes molt greus se sancionen expulsant el membre de la cooperativa i sense els beneficis obtinguts (amb la devolució del capital entregat).

Les faltes greus se sancionen amb la resta d’un 50% dels beneficis obtinguts.

Les faltes lleus se sancionen amb la resta d’un 25% dels beneficis obtinguts.

 

.

 

CAPÍTOL III. RÈGIM ECONÒMIC

 

Article 15. Capital social mínim

El capital social està constituït per les aportacions dels socis, obligatòries i voluntàries, que s'han d'acreditar mitjançant títols nominatius. Aquests títols han de reflectir amb claredat les aportacions, les actualitzacions, els interessos i els excedents que s'acordi capitalitzar.

El capital social mínim es fixa en 10 euros.Article 16. Tancament de l'exercici

L'exercici econòmic de la cooperativa queda tancat el 31 de desembre de cada any.

 

Article 17. Del vot per representant a l'Assemblea General

Cada soci té dret a un vot a l'Assemblea General. Aquest dret s'hi pot exercir per mitjà d'un representant. Cada representant només pot tenir dos vots delegats.

La representació ha de ser escrita i expressa per a una sessió concreta, l'admissió la fa la presidència de l'Assemblea General al començament de la sessió.

 

Article 18. Composició del Consell Rector

El Consell Rector es compon de 15 membres , elegits tots ells entre els socis de la cooperativa en votació secreta per l'Assemblea General. Els càrrecs són els següents: president, secretari, tresorer, coordinador, màrqueting i producció.

 

CAPÍTOL VI. DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ

 

Article 19. Dissolució i liquidació

Són causes de dissolució de la cooperativa:

a) La finalització de l'objecte social o la impossibilitat de realitzar-lo.

b) La voluntat dels socis.

 

c) Qualsevol altra causa legalment establerta.

 


Contactar

Nom i cognoms*:

E-mail*:

Telèfon:

Comentari*:

Condicions:
Acceptació Llei Protecció Dades*Els camps marcats amb * són obligatoris

Amb el suport de