XERIK

Fitxa de la cooperativa

Centre: Maristes Girona
Nivell Educatiu: 3r ESO
Curs: 2017/18


Presentació

Hola a tots,som un grup de 3r d’ESO que durant aquest curs escolar durem a terme una

cooperativa anomenada Xerik. El nostre grup està constituït per Aleix Batchellí , Jaume Muñoz,

Marc Palahí , Jordi Arbiol i Iker Gonzàlez.

Som un grup divertit i extrovertit però quan ens hem de posar serios no tenim  cap inconvenient.

 

Atentament:Xerik.


Catàleg Productes

Catàleg de la cooperativa Xerik.


Galeria d'Imatges


Estatut

CAPÍTOL I: DENOMINACIÓ, OBJECTIU, SEU I DURACIÓ.

 

Amb la denominació de Xerik es crea aquesta cooperativa com a projecte educatiu que permeti als alumnes-socis treballar cooperant per a tenir un primer contacte amb el món de l’empresa.

 

La seva seu és el Col·legi Maristes Girona, Av. Josep Tarradellas, 5-7 de 17006, Girona.

 

El termini de durada serà en el curs acadèmic 2017-2018 amb la seva dissolució el juny de 2018.

 

 

 

CAPÍTOL II: SOCIS, DRETS, OBLIGACIONS I SANCIONS.

 

Els socis de la cooperativa Xerik són els alumnes de 3r d’ESO del Col·legi Maristes Girona i adquireixen la seva condició de socis amb una aportació al capital de 10€.

 

La condició de soci otorga tots els drets d’aquests. No pot causar la baixa durant el curs escolar i tenen els mateixos drets dels alumnes del centre. Tot i així, si un soci es dóna de baixa no es podrà reintegrar novament en el projecte.

 

DRETS DELS SOCIS:

 

-      Participar en la cooperativa.

-      Poder escollir i ser escollit en els càrrecs.

-      Ser informat de qualsevol aspecte.

-      Participar en els beneficis de la cooperativa.

-      Donar-se de baixa només si es perd la condició d’alumne o bé per una raó rellevant.

 

OBLIGACIONS DELS SOCIS:

 

-      Assistir a les reunions de la cooperativa.

-      Complir els estatuts i els acords pactats.

-      Participar en la cooperativa.

-      Acceptar els càrrecs pels quals ha estat escollit, excepte per causes majors, i assumir les responsabilitats.

-      Participar en les activitats de formació.

 

 

MOTIUS DE SANCIONS:

 

Es poden imposar sancions als socis per no complir els estatuts esmentats. Es classifiquen en:

 

        LLEUS:

-      Faltar a una reunió sense justificar.

-      Infringir les normes del centre.

 

GREUS:

-      Falta de respecte i consideració envers els altres socis o director del centre.

-      Falta d’assistència no justificada repetidament.

-      Utilitzar la condició de soci per a altres activitats particulars.

-      Incompliment del reglament de l’Assemblea General o del President, per primera vegada i sense alterar les activitats de la cooperativa ni el seu objectiu.

-      No participar diàriament en la cooperativa.

 

MOLT GREU

-      Actuar de forma perjudicial i greu envers la cooperativa.

-      No participar diària i repetidament en l’Assemblea General.

-      Incompliment de les normes del centre.

-      Agradir física i/o verbalment a un company de la cooperativa.

 

SANCIONS:

 

El procediment per a sancionar serà comunicat al President, qui convocarà l’Assemblea i els comunicarà a tots. Es tractarà de forma immediata.

 

 

        Per a faltes lleus: avís verbal.

Per a faltes greus: avís per escrit, i en cas necessari, expulsió temporal de la cooperativa.

        Per a faltes molt greus: expulsió definitiva de la cooperativa.

 

 

 

CAPÍTOL III: CAPITAL SOCIAL.

 

El capital social i inicial està format per les aportacions dels socis, que en total és de 75€. A partir d’això cada soci rebrà un certificat per a acreditar la seva condició.

 

El fet de realitzar l’aportació inicial no garantitza la devolució d’aquesta, ni la distribució dels accedents. Osigui que podem perdre diners si nó ho fem bé.

 

A la dissolució de la cooperativa es repartiran els beneficis una vegada satisfets els deutes i la corresponent aportació a una organització social, ja sigui pública o privada.

 

CAPÍTOL IV: ORGANITZACIÓ I RESPONSABILITATS.

 

La responsabilitat de la gestió recau en els membres de la cooperativa. Els socis formen l’Assemblea General, que:

 

-      Nombra i revoca el president, secretari i tresorer.

-      Pren les decisions relatives al càpita social.

-      Entén els assumptes disciplinaris.

-      Modifica els estatuts.

-      Constitueix i dissol la cooperativa.

 

 

 

 

ASSEMBLEA I CONVOCATÒRIA:

 

El president convocarà les Assembles ordinàries i extraordinàries que consideri oportunes.

 

L’Assemblea extraordinària serà convocada pel President o per qualsevol soci de la cooperativa, que haurà de sol·licitar-ho per escrit al President i donant motius per a la petició.

 

Qualsevol convocatòria d’assemblea es realitzarà per escrit dirigit als socis amb 48 hores d’antelació.

 

El President ha de dur a terme les decisions preses per la cooperativa.

 

El president, secretari i tresorer són les úniques persones autoritzades per a firmar documents en nom de la cooperativa. 

 

El president presideix l’assemblea general amb l’assistència i ajuda del secretari i el tresorer.

 

CORRESPON AL PRESIDENT:

 

-      Representar, governar i gestionar la cooperativa.

-      Actuar com organitzar, moderador i exercir l’autoritat necessària en l’assemblea.

 

CORRESPON AL SECRETARI:

 

-      Custodiar la documentació de la cooperativa i expedir certificacions amb el consentiment del president.

-      Aixecar l’acte de l’Assemblea i auxiliar al president en el que faci falta i quan faci falta.

 

CORRESPON AL TRESORER:

-      Complementar la documentació econòmica de la cooperativa.

-      Administrar i custodir el capital social.

-      Entendre-ho tot respecte els assumptes econòmics de la cooperativa.

 

Tots els membres del Consell Rector actuen per delegació de l’Assemblea General que els escull per als seus càrrecs per votació i amb majoria simple.

 

La duració d’aquest càrrecs serà permanent fins la dissolució de la cooperativa prevista el mes de juny del 2013.

 

 

 

CAPÍTOL V: MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS.

Qualsevol canvi dels Estatuts ha de ser aprovat a l’Assemblea General amb una democràcia.

 

 

 

CAPÍTOL VI: DISSOLUCIÓ.

El Juny del 2018 serà dissolta la cooperativa Xerik amb la finalització d’aquest projecte, sempre i quan no es dissolgui prèviament per causes majors (abandonament de la majoria dels components del grup, o falta de treball o esforç que impedeixi el funcionament correcte de la cooperativa).

L’Assemblea Ordinària dissoldrà la cooperativa on els comptes seran presentats i aprovats així com una memòria de les activitats.

Després, una vegada finalitzats els comptes, s’extraurà una quantitat de diners que es faran arribar a l’organització decidida en aquesta mateixa Assemblea. També es decidirà si els diners restants seran destinats a altres propòsits.

 

COMPONENTS:

 

Aleix Batchellí

 

 

Jaume Muñoz

 

 

Iker Gonzalez

 

 

Jordi Arbiol

 

 

Marc Palí


Organigrama

 Organigrama


Contactar

Nom i cognoms*:

E-mail*:

Telèfon:

Comentari*:

Condicions:
Acceptació Llei Protecció Dades*Els camps marcats amb * són obligatoris

Amb el suport de