COOPERACTIVA

Fitxa de la cooperativa

Centre: Vedruna Ripoll
Nivell Educatiu: 4t ESO
Curs: 2017/18


Presentació

Hola som els alumnes de 4t ESO de l’Escola Vedruna Ripoll. Hem creat una cooperativa anomenada  “Cooperactiva” dins de l'assignatura d'economia i estem dins el projecte de cooperatives de la província de Girona -Empren.gi-.

La nostra finalitat és vendre productes per financiar el viatge de fi de curs i aprendre com funciona una coopertiva. Per fer-ho hem creat uns estatuts, on hi diu les normes i penalitzacions per si algu no ho compleix, uns càrrecs i unes responsabilitats. Donarem el 40% dels nostres beneficis a la Fundació Guifré de Ripoll.

Tenim diferents tipus de productes per vendre: clauers de fusta, brioixos, productes del Ripollès.

Esperem vendre molt i sobretot aprendre i responsabilitzar-nos.

 

 


Galeria d'Imatges


Estatut

ESTATUTS DE LA COOPERACTIVA

 

CAPITOL I: BASES DE LA SOCIETAT

Article 1. Denominació

Amb la denominació de COOPERACTIVA es constitueix una societat cooperativa de treball associat, subjecta als principis i disposicions de la llei de cooperatives de Catalunya i aquests estatuts.

 

Article 2. Domicili social i àmbit d’actuació

El domicili social de la cooperativa s’estableix a l’edifici de l’escola de Vedruna de Ripoll.

Exactament Carrer Berenguer el vell, 10 , 17500

Actuarà principalment a les província de Girona

 

Article 3. Durada:

La cooperativa es constitueix pel període que va des de l’1 de gener de 2018 al 5 de maig de 2018

 

Article 4. Objecte i activitats de la cooperativa:

L’objecte d’aquesta cooperativa és l’obtenció de recursos econòmics per l’alumnat de 4t de la classe d’economia de l’escola Vedruna de Ripoll i per la Fundació Guifré de Ripoll.

Les activitats que es realitzaran per l’obtenció de l’objecte seran la fabricació i venda de brioixos, clauers i figures 3D; i la venda de productes del Ripollès.

 

CAPÍTOL II: LES PERSONES SÒCIES

 

Article 5. Les persones sòcies treballadores.

Poden ser socis l’alumnat de 4t d’ESO de la classe d’economia de l’escola Vedruna de Ripoll. Sempre que s’aportin diners.

 

Article 6. Requisits per l’admissió.

Per ser soci cal:

 1. Ajustar-se a l’article 5

 2. Realitzar una aportació de 10€

 

Article 7 Obligacions dels socis.

Els socis estan obligats a:

 1. Realitzar una aportació de 10€

 2. Assistir a classe

 3. Realitzar correctament les tasques encomanades

 4. Respectar els acords presos en assemblea.Article 8: Drets dels socis:

Els socis tenen dret a:

 1. Escollir i ser escollit per qualsevol càrrec de la cooperativa.

 2. Participar amb veu i vot en la presa d’acords.

 3. Els beneficis es reparteixen a parts iguals

 4. Participar plenament en el projecte, pot aportar idees, opinar….

 5. Ser informats de que es farà amb els seus diners

Article 9. Baixa dels socis:

Qualsevol soci es pot donar de baixa voluntàriament o forçosament d’acord amb les normes següents:

 1. Baixa justificada:

Si l’alumne abandona el centre o canvia de classe tindrà dret a recuperar l’aportació inicial, però no participar en la distribució de beneficis

 1. Baixa forçosa:

Si un alumne és expulsat de la cooperativa no tindrà dret a recuperar l’aportació inicial ni participar en els beneficis

 

Article 10 Faltes:

Les faltes comeses pels socis es classifiquen en lleus i greus

 1. Lleus: Complir amb retard les obligacions.

 2. Greus: Robar i incompliment reiterat de les obligacions.

 

Article 11. Sancions

Les sancions per una falta lleu es la pèrdua del 20% de l’aportació inicial i la sanció per falta greu es la pèrdua del 120% de l’aportació inicial i/o l’expulsió de la cooperativa.

 

CAPITOL III: RÈGIM ECONÒMIC

 

Article 12. Capital Social:

El capital social estarà constituït per les aportacions dels soci (10€ per alumne).

 

Article 13. Aplicació dels excedents

 1. Els excedents es repartiran de la forma següent:

 • 40% Fundació Guifré

 • 60 %Socis de la cooperativa.

     B)   Al final es repartiran els beneficis.

     C)   La part d’excedents corresponents a l’alumnat es repartiran de part iguals

     D)   Si no guanyem més diners dels que hem posat el principi no es donarà a la  Fundació Guifré.
Article 14. Imputació de pèrdues.

Les eventuals pèrdues es pagaran amb les aportacions socials. En cas de que la pèrdua excedeixi del capital social es liquidarà la cooperativa.

 

Article 15. Tancament i liquidació de la cooperativa.

Es tancarà el mateix dia de la liquidació, és a dir el maig de 2018. En el moment de la liquidació es repartirà entre els socis.


CAPITOL IV ORGANITZACIÓ FUNCIONAL INTERNA

Article 16. L’organigrama de la cooperativa.

 

CAPITOL V GOVERN, GESTIÓ I REPRESENTACIÓ INTERNA

Article 17. L’assemblea general. Convocatòria i presa d’acords

L’assamblea general, que com a mínim se celebrarà un cop al mes (si és necessari), la convoca els presidents 3 dies abans de la seva celebració. En la convocatòria hi haurà de constar dia, hora i lloc de celebració i detall dels assumptes a tractar.

L’assemblea general extraordinària es convocarà cada vegada que el departament de

coordinació ho vegi necessari o que ho demani el 40% dels socis com a mínim.

Els acords es prendran per majoria absoluta.

 

Article 18. Els càrrecs unipersonals.

Els càrrecs unipersonals de president de màrqueting, president de finances i presidents de logística estan ocupats per Júlia Estévez, Martí Catà, Èlia Palau i Sergi Marín respectivament.


CAPITOL VI : LA DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ

Article 19. Dissolució i liquidació.

La cooperativa es dissoldrà i liquidarà el maig de 2018 o en cas de pèrdua major al del capital social. En el moment de la dissolució de la cooperativa es repartirà el fons social i el fons de reinversió entre els socis.

 


Organigrama


Contactar

Nom i cognoms*:

E-mail*:

Telèfon:

Comentari*:

Condicions:
Acceptació Llei Protecció Dades*Els camps marcats amb * són obligatoris

Amb el suport de