Coop 9 Equip Actiu

Fitxa de la cooperativa

Centre: INS Carles Rahola
Nivell Educatiu: 3r ESO
Curs: 2017/18


Presentació

Coop9 equip actiu

 

Som 9 alumnes de 3r ESO que estudiem a l'Aula Cooperativa de l'Institut Carles Rahola, de Girona, del barri de Taialà. Som nois i noies de 14 i 15 anys.

 

Hem decidit ajuntar-nos en una cooperativa per aprendre com va una empresa, fer diners i treballar en equip. Dels diners que guanyem li donarem un percentatge a una ONG que encara hem de decidir quina és.

 

La nostra empresa ven productes que cultivem a l'hort (enciams, calçots, cebes,...)  i productes que fem de fusta al Taller: joguines (cuines, tions, baldufes,...).

També reparem el que se'ns demana: pengem quadres, arreglem panys de portes, cadires,...


Galeria d'Imatges

En aquests moments no hi ha imatges a mostrar

Estatut

ESTATUTS DE LA

COOPERATIVA

2017-2018

Capítol†I∫†Informació†general

Article†1Æ≠†Denominació

El nom de la cooperativa és COOP 9 EQUIP ACTIU.

Article†2Æ≠†Domicili†Social

Institut Carles Rahola i Llorens

c/ Joan Miró i Ferrà, 10

17007 GIrona

tel. 972213118

fax. 972211066

e-mail: correu.aulacooperativa@gmail.com

Article†3Æ≠†Àmbit†dßactuació∫

L`àmbit d’actuació de la cooperativa és el territori espanyol Æ

Article†4Æ≠†Objectius†de†lßactivitat

Aquesta cooperativa es crea amb una finalitat educativa, que permetrà el seus

integrants:

1. Conèixer i posar en pràctica els valors de la cooperació: equitat, democràcia,

igualtat i solidaritat.

2. Gestionar un projecte de forma cooperativa (repartiment de tasques i recursos,

interdependència positiva, resultats col·lectius )

3. Tenir un primer contacte amb la creació i gestió d’una empresa (màrqueting,

recursos humans, comptabilitat, producció).

Aquesta cooperativa no està legalment constituïda però d’acord amb les regles

d’una cooperativa real.

Article†5Æ≠†Activitat†Social

L’activitat social consistirà en la producció, compra i venda d’articles artesanals o

gastronòmics propis de la cultura local catalana i els adquirits a la cooperativa sòcia.

Article†6Æ≠†Durada†de†lßactivitat

Curs escolar 2017-2018.

Capítol†ll∫†Normes†dßassociació

Article†7Æ≠†Requisits†per†ser≠ne†soci∫

Per ser d'aquesta cooperativa cal:

● Ser alumnes o professors de la cooperativa

● Ser alumnes de 3r ESO

● Ser de l’Institut Carles Rahola.

Article†8Æ≠†Capital†Social∫

El capital social de la cooperativa està constituït per totes les aportacions realitzades

pels socis. Cada soci farà una aportació de 10€ de capital inicial.Es poden fer

aportacions en 2 terminis (un de 5€ i un de 5€).A canvi de l’ aportació, cada membre

rep un certificat que l’acredita com a soci/a de la cooperativa. La propietat de

l’aportació social és intransferible.

Els professors/es tutors del grup, podran participar en la cooperativa , complint els

mateixos requisits que la resta de socis alumnes.

Article†9Æ≠†Devolució†del†capital∫

La devolució de l’aportació es realitzarà al final del curs un cop satisfets els deutes

que la cooperativa hagi contret. El fet de realitzar l’aportació inicial és una condició

necessària però no suficient per optar a la seva devolució i a la distribució dels

excedents.

Article†10Æ≠†Drets†i†deures†dels†socis∫

Drets dels socis:

● El vot de tots els socis és igual.

● Tothom té dret a sabar quants diners té la cooperativa en tot moment.

● Tothom te dret a ser escollit per ocupar un càrrec a la cooperativa.

Deures dels socis:

● S’han de complir les decisions preses per la majoria.

● Tothom ha de treballar.

● Tothom ha de pagar el capital inicial.

Article†11Æ≠†Motius†dßexpulsió†o†penalització∫

Les actituds que poden ser motiu d’expulsió o penalització són:

● Per no treballar

● Per no complir allò que s’ha decidit en majoria.

● Per robar

● Per fer tonteries

● No respectar els companys

Correspon a l’Assemblea la decisió de quina sanció li correspon a l’expulsat, per

tant, cal la votació de l’Assemblea.

Capítol†lll∫†Òrgans†de†representació

Article†12Æ≠†Òrgans†de†la†cooperativa

Els òrgans de la cooperativa són:

1ƆAssemblea General

2ƆEls departaments

3ƆConsell Rector

Article†13Æ≠†Assemblea†General

La responsabilitat de la gestió recau en els membres de la cooperativa. Els socis

formen l´Assemblea General, què és l´òrgan d´expressió de la voluntat social. Els

acords d´aquesta són obligatoris per a tots els socis, fins i tots els que no estan

d´acord amb els acords i els que no han assistit a la reunió que els ha adoptat.

Els membres de la cooperativa són, inicialment, 12 persones. Per a què una

assemblea sigui vàlida i pugui celebrar-se, hi ha d´haver un representant de cada

departament i com a mínim 7 persones (socis). Perquè un acord de l´assemblea

sigui vàlid, l´han d´aprovar més de la meitat dels participants. Els socis que no

puguin assistir a les reunions poden delegar el seu vot a un altre membre de la

cooperativa. Les assemblees generals poden ser ordinàries o extraordinàries.

L´assemblea general ordinària es reunirà a l´inici i a la finalització de la cooperativa.

Les funcions de l´assemblea són:

● Construir la cooperativa.

● Examinar la gestió efectuada pel consell Rector.

● Aprovar, si s´escau, els comptes anuals.

Totes les altres assemblees tenen la consideració extraordinàries.

Article†14Æ≠†Els†departaments

La cooperativa està organitzada en els departaments següents: coordinació,

producció, màrqueting, comptabilitat i administració, inventari, fotografia i

comunicació. Cada departament ha de tenir un coordinador/a.

Article†15Æ≠†El†Consell†Rector

El consell Rector és l´òrgan de representació i coordinació de la societat. Aquests

s´encarreguen de portar a la pràctica les decisions preses pels membres de la

cooperativa. El president, el vicepresident,el secretari i el tresorer són les persones

autoritzades per signar documents en nom de la cooperativa.

● President, que representa la cooperativa a l´exterior: David Montero

Domingez.

● Vicepresidenta, que ocuparà el càrrec del president quan aquest no hi sigui:

Hiba Zerouali Mansour.

● La secretaria, que redacta les actes, les ordres del dia i convoca les

assemblees: Yousrra Ghailan Rouas.

● El tresorer, responsable de la comptabilitat de la cooperativa: Joao Marques

Pereira.

Capítol†lV∫†Dissolució†de†la†cooperatives

Article†16Æ≠†Constitució†i†dissolució

La Cooperativa “Coop9 equip actiu” es constitueix el dia 04 de desembre de 2017 i

es dissoldrà el dia 11 de juny de 2018.

Article†17Æ≠†Les†causes†de†dissolució†de†cooperativa

La cooperativa es dissoldrà a final de curs o extraordinàriament quan per causes

imprevisibles es fes inviable la seva continuïtat.

Article†18Æ≠†Per†dissoldre†la†cooperativa†caldrà

Per dissoldre la cooperativa caldrà fer, per aquest ordre:

1. Pagar les factures

2. Donar una part dels beneficis a una necessitat social.

3. Repartir els beneficis entre els socis de la cooperativa

Caldrà

Capítol†V∫†Constitució†de†la†cooperativa

Article†19Ɔ≠†Constitució†de†la†cooperativa

Aquesta cooperativa es constitueix avui, dilluns 04 de desembre de 2017 i es

dissoldrà el dia 11 de juny de 2018, a l`Institut Carles Rahola i Llorens de Girona

sota la presència de la Junta Directiva del Centre , els tutors/es del grup i els socis

integrants .

I per a què així consti i tingui els efectes oportuns , signem l`acta de constitució que

certifica l`acceptació dels articles d`aquests estatuts i el seu compromís amb la

Cooperativa Coop9 Equip Actiu.

Girona, 04 de desembre de 2017

Marc Arroyo Youssra Ghailan Joao Marques

David Montero Daniel Moreno Julen Munera

Joao Oliveira Cristar Sanchez Hiba Zerouali

Olga Bach Àngel Cañigueral Enric Figueras

Gemma Coll Javier Francisco Fransesc Granés

(Secretaria) (Director) (Cap d´estudi)

Montse Miquel

 

(Coodinadora pedagògica)


Contactar

Nom i cognoms*:

E-mail*:

Telèfon:

Comentari*:

Condicions:
Acceptació Llei Protecció Dades*Els camps marcats amb * són obligatoris

Amb el suport de