COOPERS

Fitxa de la cooperativa

Centre: INS Cendrassos
Nivell Educatiu: 3r ESO
Curs: 2017/18


Presentació

═══════════════════

Som Coopers, una cooperativa formada per 17 alumnes, 9 noies i 8 nois

Tots fem l'optativa d'emprenedoria de tercer d'Eso i tenim entre 14 i 15anys.

Nosaltres estudiem al Institut Cendrossos que està a Figueres, a una comarca anomenada Alt Empordà , a la província de Girona.

  Fem vàries activitats durant tot el curs, una d'elles és la venda de gominoles a les hores del pati, una altra és la parada que muntarem a Girona per vendre els productes

Allà vendrem productes artesanals, entre d'altres.

Els nostres objectius són

Aprendre noves coses,com la gestió d'una petita empresa

Satisfer les necessitats dels clients i dels socis.

Recuperar el capital inicial aportat.

Guanyar més diners.

Del que guanyarem amb totes les activitats realitzades, un 40% anirà a una ONG de la nostre ciutat

El 60% que queda ens el repartirem entre els membres de la cooperativa.

    ═══════════════════

 


Catàleg Productes

/templates/uploads/media/117_cataleg-coopers-cendrassos-compressed.pdf


Galeria d'Imatges


Estatut

Estatuts de la cooperativa


CAPÍTOL I: INFORMACIÓ GENERAL, DENOMINACIÓ, OBJECTE, DURADA I DOMICILI

Article 1. El nom de la nostra cooperativa és Coopers.

 

Article 2. Estem al C/Arquitecte Pelai Martinez Figueres, Girona.

 

Article 3.  Al llarg del curs vendrem productes artesans i comprats a altres empreses.

 

Article 4. La durada d’aquesta activitat és des de principi de curs (15 setembre)  fins a final de curs (15 juny ).

 

Article 5. L’objectiu d’aquesta cooperativa és guanyar diners i viure l’experència de tenir una cooperativa i vendre productes.            

 

CAPÍTOL II: NORMES D’ASSOCIACIÓ:

Article 6: Els requisits necessaris més importants són aportar el capital inicial i treballar.

Article 7: L’aportació obligatoria mínima és de 6 euros.
A canvi de l’aportació, cada membre rep un certificat que l’acredita com a soci\a de la cooperativa.

Article 8: Drets i deures dels socis:

DRETS:

- Dret a votar i a prendre decisions.

- Dret a opinar i a aportar idees.

- Dret a rebre beneficis.

DEURES:

-  Compliment de les tasques assignades.

- Aportar el capital inicial en el termini fixat.

 

- Ser responsable i respectar els companys.

 

- Aportar idees.

 

- Assistir a les reunions.Article 9: Motius d’expulsió o penalització:

- Si no paga el capital inicial, no rebrà la seva part dels beneficis guanyats.

- Si no participa en totes les activitats, no rebrà tant de benefici. En cada activitat que falti, tindrà un 10 % menys de benefici.

- En el cas que robi, serà expulsat de la cooperativa sense tornar-li els diners aportats del capital inicial.


CAPITOL III: ÒRGANS DE LA SOCIETAT COOPERATIVA

ÒRGANS DE REPRESENTACIÓ:

 

Article 10. Assemblea General.

L’assemblea general de la cooperativa, constituïda pels socis convocats vàlidament, és l’òrgan d’expressió de la voluntat social. Els acords d’aquesta són obligatoris per a tots els socis, fins i tot els que no estan d’acord amb els acords i els que no han assistit a la reunió que els ha adoptat.

 

Article 11.  Funcions i competències de l’assemblea.

A l’assemblea es tractarà de:

Escollir els càrrecs del consell rector de la cooperativa.

 

Votar les decisions que ha de prendre la cooperativa.

 

Exposar idees per part dels membres de la cooperativa.

 

Aprovar els els estatuts o possibles modificacions d’aquestes.

 

Controlar l’activitat i la gestió de la cooperativa.

 

Convocar les reunions.

 

Decidir els productes que es comercialitzen.

 

Fixar els preus de venda dels productes.

 

Decidir a quina finalitat social (ONG...), es destinaran una part dels beneficis.

 

S’establirà la feina de cada soci de la cooperativa i la seva responsabilitat.

Les assemblees generals poden ser ordinàries o extraordinàries. L’assemblea general ordinària s’ha de reunir necessàriament una vegada a l’any, dins els sis mesos següents al tancament de l’exercici econòmic, i té les funcions d’examinar la gestió efectuada pel Consell rector, aprovar, si escau, els comptes anuals i acordar l’aplicació de resultats. Totes les altres assemblees tenen la consideració extraordinàries.

 

Article 12. El Consell Rector

El Consell Rector és l’òrgan de representació i govern de la societat, que gestiona l’empresa i exerceix, el control permanent i directe de la gestió de la direcció. Té competència per a establir les directrius generals d’actuació, d’acord a la política fixada per l’assemblea general, i per dur a terme la resta d’actes que li atribueixen, els estatuts socials.

 

COMPOSICIÓ DEL CONSELL RECTOR:

PRESIDENT/A: Alba

SECRETARI/A: Carlota

TRESORER/A: Coral

*Els càrrecs tenen la mateixa durada que la cooperativa.

*L’assemblea general

LA PRESIDÈNCIA

TASQUES:

-Té l´última paraula a l´hora de prendre decisions.

-Hauria d´actuar com a líder de la cooperativa.

-La presidència exerceix la representació de la cooperativa.

-Presideix les reunions de l´assemblea de socis

SECRETARI/A

-Redacta les actes i la documentació .

-Dóna suport al suport al president/a.

-Ocupa el lloc del president, en cas de aquest no pugui.

 

TRESORER/A

-Es el responsable de la comptabilitat.

-Controla les entrades i sortides dels diners.

-Planifica els pagaments.

ALTRES CÀRRECS:

Coordinador informàtic:

Coordinador de fabricació:

Coordinació disseny:

 

Supervisor de l’ordre:

 

Supervisor material:

 

Sintetitzador:

CAPÍTOL IV: REUNIONS

*L´assemblea general es reunirà de forma ordinària a l´inici i a la finalització de la cooperativa. I de forma extraordinària, quan l´assemblea ho cregui convenient.

*Caldrà un mínim de 6 assistents.CAPÍTOL IV: REUNIONS

 

Article 13: Assemblea general:

*L´assemblea general es reunirà de forma ordinària a l´inici i a la finalització de la cooperativa, i un cop cada 2 mesos. I de forma extraordinària, quan l´assemblea ho cregui convenient.

 

*Caldrà un mínim de 6 assistents

 

Article 14: Convocatòries de les Reunions:

 

Tres dies abans de les reunions, es lliurarà la convocatòria. 

CAPITOL V: REPARTIMENT EXCEDENTS  I DISSOLUCIÓ

Article 15 : Les causes de dissolució de cooperativa:

-Una vegada pagats els deutes contrets per la cooperativa es retornarà el capital aportat als socis.

-En cas de que hi hagi beneficis, aquests es repartiran equivalentment entre els socis, després de treure el 40%  per destinar-lo a una finalitat social.

 


Contactar

Nom i cognoms*:

E-mail*:

Telèfon:

Comentari*:

Condicions:
Acceptació Llei Protecció Dades*Els camps marcats amb * són obligatoris

Amb el suport de